Kommuneplanens arealdel: Romslig arealreserve

Hvor skal det bygges boliger i Drammen kommune for at vi skal få flere innbyggere? I kommuneplanens arealdel som nå sendes ut på høring, er det tatt inn mange nye boligområder, og Drammen kommune får da en betydelig boligarealreserve.

oversiktsbilde over Drammen sommerstid tatt fra Knabben i SOlbergelva
ROMSLIG RESERVE: Med planforslaget får Drammen kommune er romslig arealreserve for boligbygging.

Kommunens arealstrategi er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. Hovedpoenget med en arealstrategi er å sikre at arealforvaltningen skjer i tråd med de målene som er satt i kommuneplanens samfunnsdel. Arealstrategien inneholder blant annet kommunens strategi for bolig og boligbygging.  

Ett av målene i samfunnsdelen er fortetting i sentrumsområder og nær kollektivtraseer. Videre legges det opp til å unngå større utbygginger i områder uten etablert infrastruktur. Det skal også sikres variert boligsammensetning og legges til rette for boligbygging som sikrer sosial bærekraft i boområder og nærmiljøer. 

I kommuneplanens arealdel åpnes det for å øke utnyttelsen av eksisterende og planlagt infrastruktur der det allerede er næring og bolig, og man ønsker blant annet å sikre utvikling i vedtatt tettsteds- og senterstruktur i kommunedelene, basert på kvalitetene de ulike stedene. For at Drammen kommune skal være attraktiv og for at det skal være et grunnlag for befolkningsvekst i kommunen, er omfanget, sammensetningen og prioriteringene av boligområder viktig.

Høringsside av kommuneplanens arealdel

Romslig reserve for boligbygging 

Drammen kommune får med planforslaget en romslig arealreserve for boligbygging. Det betyr at kommunen har godt med arealer å vokse og utvikle seg på.  

I et langsiktig perspektiv ligger arealene der og kan brukes til boligformål, men for å kunne realisere dette potensialet er det mye som må på plass. På mange av områdene mangler det tilstrekkelig infrastruktur, og dette må på plass før arealene kan utvikles. Dette handler blant annet om rekkefølgekrav om at for eksempel veier, vann og kloakk må være på plass før områder kan utvikles. 

Områder i planen 

Det meste av det som er satt av til boligbygging i kommuneplanens arealdel, er foreslått videreført fra de tidligere kommuneplanene, med unntak av områder med dyrkbar mark ved Stormoen gård på Gulskogen. I tillegg er flere nye arealer lagt inn i planen etter vedtaket i kommunestyret. 

Her finner du kart med innspillene som er innarbeidet i kommuneplanen

Her finner du kart med innspillene som ikke er innarbeidet i kommuneplanen