Har fått støtte til å teste ut utslippsfri anleggsplass

Drammen kommune har fått innvilget til sammen 5,3 millioner kroner fra Miljødirektoratet til åtte klimarelaterte prosjekter i 2022. Når det skal anlegges sykkelvei med fortau i Hermanstorffs gate neste år, kan det derfor skje med utslippsfrie gravemaskiner. Kommunen har også fått støtte til en rekke andre klimaprosjekter.

De avbildede står midt i veien som  skal bli  gjort om til sykkelvei med fortau. Det er snø på bakken.
STØTTE FRA MILJØDIREKTORATET: I løpet av neste år anlegges det sykkelvei med fortau her i Hermanstorffs gate. Godt samarbeid mellom tre avdelinger har ført til at arbeidet kan skje ved hjelp av utslippsfrie gravemaskiner. Fra venstre virksomhetsleder Klima Anette Ruud, overingeniør Samferdsel, vei- og parkforvaltning Elisabeth Bjørnstad von Enzberg-Viker og prosjektleder Investeringsprosjekter Hege Sølvernes Sandnes.

Det er tre glade representanter for kommunens virksomheter innen samferdsel, klima og investeringsprosjekter som møtes i Hermanstorffs gate i desemberkulda. Sammen med flere andre har de sørget for at Miljødirektoratet har innvilget tilskudd til en rekke prosjekter i Drammen kommune.

Som et ledd i kommunens sykkelsatsning skal 300 meter vei i Hermanstorffs gate på Strømsø bygges om til sykkelvei med fortau. De er derfor veldig glade for at Miljødirektoratet støtter prosjektet med 648 000 kroner, som er ment å dekke merkostnadene for å bruke elektriske gravemaskiner.

– Kommunen ønsker å gjennomføre et prøveprosjekt for å teste ut utslippsfrie maskiner. Vi ønsker å få kunnskap, kompetanse og erfaringer som kan brukes for å nå Drammen kommunes mål om 100 prosent utslippsfrie kommunale bygg- og anleggsplasser innen 2024, sier prosjektleder Hege Sølvernes Sandnes.

– Det er viktig at kommunen går foran og viser vei og bruker sin innkjøpsmakt til å bidra til grønn omstilling og innovasjon i markedet, skyter virksomhetsleder Klima Anette Ruud inn.

Sølvernes Sandnes forteller at utslippsfri anleggsplass er ekstra gunstig her fordi det ligger både sykehjem og barnehage rett i nærheten. Bruk av elektriske maskiner vil nemlig også føre til mindre lokal luftforurensning og støy fra anleggsplassen.

Miljødirektoratets tilskuddsordning «Klimasats»

Det er gjennom Miljødirektoratets tilskuddsordning «Klimasats» at pengene er bevilget. Dette er en tilskuddsordning for kommunale og fylkeskommunale prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til en omstilling til lavutslippssamfunnet. Kommunen har i løpet av 2022 også fått støtte til fire andre prosjekter gjennom den samme ordningen:

Fra matsvinn til matvinn

Prosjektet er støttet med 1.625.000 kroner og målet er å halvere matsvinnet ved kommunens 13 bo- og servicesentre. Det skal blant annet implementeres nye rutiner og gis kompetanseheving. Prosjektet er toårig og midlertidig prosjektleder er nå rekruttert. Mer klimavennlig mat, matglede og mat med riktig ernæring vil være en del av prosjektet.

Klimakompetanse i arealplan

Prosjektet har fått en million kroner i støtte til en toårig prosjektstilling som skal styrke klimakompetansen i arealplanleggingen. Prosjektstillingen vil blant annet få ansvar for å følge opp klimahensyn i alle relevante område‐ og reguleringsplaner og utarbeidelse av klimakriterier eller annen veiledning til bruk i plansaksbehandlingen, gjennomgå rutiner og sjekklister for å oppdatere disse med hensyn til klimavurderinger, samt være bindeledd mellom arealplanleggerne og klimagruppen. Rådgiver er rekruttert og begynner i januar 2023.

FIKSERIET

Kommunen har fått innvilget 520.000 kroner til videre arbeid med Drammen miljøverksted, som har fått navnet Fikseriet. Midlene skal sikre at resultatene fra forprosjektet håndteres videre i kommunen. De skal også gjøre det mulig å gjøre FIKSERIET til en permanent ordning. Det er ansatt en prosjektleder.

Åskollen skoler og idrettspark – kartlegging

Kommunen har fått innvilget 350.000 kroner for å kartlegge mulige klimatiltak i bygging av Åskollen skoler og idrettspark. I tillegg til kartleggingen, vil prosjektet være viktig med tanke på å bygge klima‐ og miljøkompetanse hos Drammen Eiendom KF og kommunen for øvrig.

Har også fått midler via tilskuddsordningen Klimatilpasning

Miljødirektoratet har også en tilskuddsordning som heter Klimatilpasning. Her gis det støtte til prosjekter som gir økt kunnskap om hvordan klimaendringene berører kommunen og utredninger om tiltak som må iverksettes for å møte klimaendringene. Kommunen har i 2022 søkt om og fått innvilget støtte til disse tiltakene:

Kartlegging av klimatilpasningsegenskaper

Drammen og Tønsberg kommune har sammen fått 500.000 kroner til å styrke kommunenes kartverktøy om blå- og grønne verdier. Tiltaket fikk for øvrig andreplass da Miljøstiftelsen Zero kåret årets lokale klimatiltak i november 2022.

Småskala overvannshåndtering i tettbygde strøk

Miljødirektoratet har innvilget 350.000 kroner for å lage en veileder for overvannshåndtering på private eiendommer i tettbygde strøk. Prosjektet vil gi kommunen økt kunnskap om overvannshåndtering samt hvordan kommunen kan bidra til å hjelpe private å håndtere overvannet på egen eiendom.

Klimasårbarhetsanalyse

I dette prosjektet, som er støttet med 300.000 kroner, skal det gjennomføres en overordnet analyse av kommunens sårbarhet for fremtidige klimaendringer. Analysen vil omfatte både «naturlig sårbarhet» og «samfunnsmessige» utfordringer som kan oppstå i forbindelse med forventede klimaendringer.

Fått midler siden 2015

Kommunen har for øvrig søkt Miljødirektoratets støtteordninger for klimatiltak og klimatilpasningstiltak årlig siden opprettelsen av tilskuddsordningene i 2015. Eksempler på tiltak kommunen har fått tilskudd til:

  • etablering av ladestasjoner både for kommunens egne kjøretøy og for borettslag i tidligere Drammen kommune
  • utredninger av klimavennlige løsninger for Krokstad sykehjem
  • ladeinfrastruktur i tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommune
  • deltakelse i nettverket «Aktive og Innovative klimakommuner»
  • merkostnad for utslippsfri busstransport rammeavtale Drammen kommune

Prosjektene det ble søkt om støtte til i 2022, er i tråd med kommunens vedtatte mål, strategier og satsninger innen klimareduksjon og klimatilpasning i kommuneplanens samfunnsdel og klimastrategi 1.0.