Drammen klatrer på listen i kommune-NM

Drammen kommune går fram fem plasser i NHO-kåringen kommune-NM. Drammen ligger nå på 55. plass blant alle kommunene i landet, og dette er det beste resultatet etter kommunesammenslåingen.

NHOs kommune-NM er en årlig rangering av landets kommuner og måler kommunenes attraktivitet for næringslivet gjennom økonomisk bærekraft og potensiale for vekst. Kåringen dekker følgende fem områder; næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanser og kommuneøkonomi.

Høye ambisjoner

Ordfører i Drammen kommune Monica Myrvold Berg
BILDE: Ordfører Monica Myrvold Berg.

– Det er alltid hyggelig å oppnå bedre resultater enn tidligere, så jeg er glad for at vi ligger høyere på denne listen enn i fjor. Samtidig har vi store ambisjoner for utviklingen av Drammen kommune, så vi ønsker å klatre videre oppover på denne listen i årene som kommer, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Sammen med omkringliggende kommuner og kommunene rundt Oslo ligger Drammen i et sammenhengende område fra Kongsberg i vest til Eidsvoll og Nes i øst som av NHO får stempelet «best».

Drammen kommune har gått fram fem plasser på NHOs rangering fra i fjor. Det er innenfor områdene demografi og kommuneøkonomi kommunen scorer best, mens det er kompetanse og arbeidsmarked som scorer lavest.

I kommuneplanens samfunnsdel som kommunestyret vedtok i desember 2021 er det satt noe ambisiøse mål for utviklingen av kommunen. Flere av målene og satsingene går direkte på områdene som ligger til grunn for NHOs kåring som i år er gjennomført for 11. gang.

– Gode forutsetninger for å lykkes

– Drammen har et mål om å være et næringssentrum, og vi skal være ledende på høy sysselsetting. Med en så sentral plassering på Østlandet har vi gode forutsetninger for å lykkes i dette arbeidet. At dette er et arbeid som tar tid, er vi klar over, men nettopp derfor er det hyggelig at vi forhåpentligvis ser noen resultater allerede nå og ligger noen plasser høyere på lista enn vi gjorde i fjor, sier ordføreren.

Både denne og andre kåringer brukes i den videre utviklingen av Drammen kommune. Tallene fra kommune-NM blir analysert og vil være med å legge grunnlaget for strategier og planer som skal utvikles og tiltak som skal prioriteres.

Fakta om områdeindikatorene:

Områdeindikatoren for næringsliv uttrykker vekstkraften i privat næringsliv og omfatter fire enkeltindikatorer; næringslivsvariasjon, inntektsnivå, privat sysselsetting og kommunens kjøp av private tjenester som andel av driftsutgifter.

Områdeindikatoren for arbeidsmarked omfatter enkeltindikatorene sysselsettingsandel, sykefravær, uføreandel og arbeidsledighet.

Områdeindikatoren for demografi er basert enkeltindikatorene befolkningsvekst, unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken og netto innflytting.

Områdeindikatoren for kompetanse viser kompetansenivået i kommunene og består av enkeltindikatorene andel sysselsatte med minst fire års høyere utdanning, andel sysselsatte med bestått fagprøve og andel sysselsatte med teknisk og naturvitenskapelig utdanning (opptil 4 år).

Områdeindikatoren for kommuneøkonomi gjengir ulike sider ved kommunesektorens økonomiske robusthet og består av enkeltindikatorene kommunale administrasjonsutgifter, eiendomsskatt fra næringseiendom i gjennomsnitt per sysselsatt, kommuneinntekter i forhold til utgifter, kommunal betalingsevne og aldring.