Hvordan skal kommunens arealer utvikles og brukes?

Forslaget til kommuneplanens arealdel beskriver nettopp dette. Nå er planen lagt fram til førstegangsbehandling i ekstraordinært møte i formannskapet 6. desember.

Utsikt fra Knabben nedover mot Drammen by en sommerdag.
BILDE: Hvordan skal Drammen kommunes arealer brukes og utvikles?

Kommuneplanens arealdel er en plan som legger føringer for hvordan de ulike arealene i kommunen vår skal brukes og utvikles i årene som kommer.

– Arealplanen skal blant annet bestemme hvor vi kan bygge nye boliger, hvilke områder som bør utvikles først, hvordan vi skal ta vare på natur- og landbruksområder, hvor tjenestetilbud og næringsvirksomhet skal plasseres og hvordan vi skal komme oss rundt på en mest mulig effektiv og miljøvennlig måte, sier Anne-Marie Vikla, kommunalsjef arealplan, klima og miljø.

Førstegangsbehandling av kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 kan du finne som sak nummer 0133/22

Den videre gangen i arbeidet med arealplanen blir som følger: 

  • Kommuneplanens arealdel skal behandles for første gang i formannskapet 6. desember.
  • Deretter behandles den i kommunestyret 12. desember. Politikerne vedtar om planen skal ut på høring og til offentlig ettersyn.
  • Hvis det ikke blir endringsvedtak legges planforslaget ut tidlig i januar 2023.
  • Hvis politikerne vedtar endringer i plandokumentene sender de planen tilbake til administrasjonen for bearbeidelse før planen legges ut. Når planen kan legges ut på høring avhenger av omfanget på eventuelle endringer.
  • Når planen legges ut på høring og til offentlig ettersyn kan alle sende inn sine innspill innen høringsfristen. (Det vil bli kunngjort på kommunens nettside) 
  • Planen vil ligge ute i omtrent to måneder. 

– Det er vanskelig å si med sikkerhet når den endelige planen er klar. Det avhenger først av vedtaket i kommunestyret den 12. desember og deretter av innholdet i de ulike høringsinnspillene. Hvis arealplanen blir lagt ut på høring i januar håper vi at planen kan vedtas før valget, men dette avhenger av blant annet antall merknader og eventuelle innsigelser vi får, forklarer Vikla. 

Her kan du lese mer om kommuneplanens arealdel.