Krav for å hindre ras, flom og skred

I den nye arealplanen legges det opp til krav om grundige vurderinger rundt risiko for alle utbygginger.

Oversvømt bekk med bolighus i bakgrunn
EKSTREMVÆR: I 2015 forårsaket ekstremværet Petra store nedbørsmengder og skapte blant annet stor vannføring i Møllenhofbekken i Krokstadelva

Er det kvikkleire i grunnen? Hvordan er det med avrenningen av vann i området hvis det blir flom? Slike spørsmål må både kommunen og utbyggere ta stilling til.

Det er viktig at det er trygt å bo i områder hvor det bygges. Forslag til ny arealplan inneholder flere krav om å vurdere risiko i forbindelse med all ny bebyggelse, som for eksempel boligbygging, næringsbygg og skoler.

Høringsside av kommuneplanens arealdel

Forebyggende arbeid

Klimaendringene fører til mer ekstremvær med nedbør og vind, og dette øker faren for ras, skred og oversvømmelser. Det kan i neste omgang gi fare for skade på både bygninger og mennesker. Drammen skal styrke evnen til å tåle klimaendringer, står det i arealplanen.

Sentrale oppgaver som vil bli prioritert i planen, er:

  • Sikring mot flom og ras i utsatte områder
  • Sikre rent vann, nok vann og tilstrekkelig kapasitet til håndtering av overvann og rensing av avløpsvann

Ras og skred

Ras- og skredområder finnes i hellende terreng i kommunen. Klimaendringer som fører til store nedbørsmengder, vil innebære at ras- og skredhendelser skjer hyppigere, og skredene kan bli større. Dette kan føre til større konsekvenser enn tidligere, ved at skredene blir mer skadelige og kan skje i områder hvor det tidligere ikke har gått skred. Ras- og skred kan skade både infrastruktur, veier, bygninger og mennesker.

Kvikkleireskred kan ofte få store konsekvenser med fare for liv og helse. Kvikkleire finner man spesielt i områder under marin grense, som er det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid. Ofte er det mye bebyggelse i disse områdene fra før. Dette er også ofte attraktive områder for videre utbygging og utvikling.

I arealplanen er det laget bestemmelser om at bebyggelse og anlegg skal sikres mot naturskade. Sikkerheten skal dokumenteres av fagkyndige.

SKADER: Det ble store skader på gater og bygninger under ekstremværet Frida i 2012. Dette bilder er fra Lysakerveien i Krokstadelva.

Flom, erosjon og overvann

Overvann og flom skyldes som oftest episoder med intens nedbør. Vannet skal kunne tas unna gjennom drenering, men ved store mengder regn og for eksempel tette sluk, kan det bli store oversvømmelser. I arealplanen er det et eget kart med faresoner for flomveier og erosjon.

Selv om det er pekt på noen områder med ekstra fare, kan det oppstå flom andre steder i kommunen. Derfor er det bestemmelser i arealdelen som sier at det uansett må gjøres egne undersøkelser i områder hvor det ikke er pekt på fare fra før. Det er også egne bestemmelser for å bevare naturlige flomveier og for å holde tørrbekker åpne.

Drammen kommune har flere temakart som ligger på nettsiden, blant annet et aktsomhetskart med oversikt over områder med fare for flom- og kvikkleire.