Ønsker at studenter melder flytting til kommunen

Fulltidsstudenter ved USN campus Drammen kan få 7000 kroner av kommunen dersom de melder flytting til Drammen. Nå kan du søke på ordningen.

Drammen kommune ønsker at studenter melder flytting til kommunen. For å bidra til dette vedtok kommunestyret i juni en incentivordning. Fulltidsstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge campus Drammen, som har fullført minst ett studieår og som kan dokumentere flyttemelding fra Skatteetaten datert 2023 med bostedsadresse i Drammen kommune, kan nå få et engangs bostedsregistreringstilskudd på 7000 kroner.

Målet med ordningen er å øke attraktiviteten til Drammen som universitetsby og øke innbyggertallet.

For å lage en treffsikker ordning for målgruppen, er ordningen utarbeidet i samarbeide med studentrådet i Drammen kommune. De har vurdert ulike incentiver og undersøkt med sine medstudenter hva som kan bidra til at studenter melder flytting. De har så gitt tilbakemelding til kommunen før ordningen ble utformet.

Søk på rådhuset

Ønsker du å søke på ordningen, er det personlig oppmøte på innbyggertorget i Drammen rådhus, Engene 1, 3015 Drammen.

Send e-post til Eva Johnston på  Eva.Christin.Heyerdahl.Johnston@drammen.kommune.no og avtal tid. Eva er normalt på innbyggertorget hver dag, men ønsker at du avtaler tid for å være sikker på at hun er tilgjengelig.

Ta med gyldig legitimasjon og dokumentene i papirform. Vi sjekker om du er folkeregistrert og hvis alle dokumentene er på plass, får du 7000 kroner utbetalt til angitt kontonummer.

Det er ikke mulig å levere dokumentasjon på vegne av andre.

Dette må du har med i en kort søknad:

  • Fullt navn
  • Personnummer (11 siffer)
  • Folkeregistrert adresse i Drammen
  • Studieretning
  • Kontonummer
  • En kort beskrivelse som sier litt om deg selv (ca ½ - 1 side)

Vedlegg:

  • Dokumentasjon på at du er fulltidsstudent. Dette finner du på Samordna opptak.
  • Dokumentasjon på betalt semesteravgift til USN. På Studentweb under «betaling» finner du fakturaen for semesteravgift og dokumentasjon på at du har betalt.
  • Dokumentasjon på at du har fullført minst ett studieår ved USN campus Drammen. Dette finner du på Studentweb.
  • Dokumentasjon på folkeregistrert adresse i Drammen gjennom flyttemelding fra skatteetaten datert i 2023. Ordningen har ingen tilbakevirkende kraft og gjelder derfor kun for flytting i 2023.

Søknadsfrist

Søknadsperioden åpner fra midten av august hvert år.

Kommunen må motta søknad innen 15. oktober.

Bakgrunn

Incentivordninger for bostedsregistrering er et viktig virkemiddel for at kommune skal kunne være en attraktiv vertskommune for studenter.

Ordningen iverksettes som et toårig pilotprosjekt med oppstart studieåret 2023/2024. Etter to år skal tiltaket evalueres og evalueringen legges frem som politisk sak for vurdering om videreføring.