Resultatene er klare for lokaldemokratiundersøkelsen

Mandag 19. desember publiseres resultatene av KS’ lokaldemokratiundersøkelse. Drammen er én av 35 kommuner som har deltatt i undersøkelsen.

I undersøkelsen er både innbyggere og folkevalgte i kommunestyret stilt spørsmål om hvordan de vurderer lokaldemokratiet i egen kommune. Alle norske kommuner inviteres til å delta. Tidligere Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner gjennomførte undersøkelsen i 2017 som en del av kommunereformen. Resultatene fra 2017 brukes som et nullpunkt for å vurdere utviklingen av lokaldemokratiet etter sammenslåingen av de tre kommunene til Drammen kommune.

Vurderes ulikt

– Vi ser av resultatene fra undersøkelsen at de folkevalgte generelt vurderer ulike sider ved lokaldemokratiet høyere enn det innbyggerne gjør. Dette er tilfellet også i Drammen, men altså ikke noe særegent for Drammens del, sier Marte Slagsvold Winsvold ved Institutt for samfunnsforskning som har analysert og satt sammen svarene i undersøkelsene på vegne av KS.

I den grad Drammen avviker fra landet for øvrig er det ifølge Slagsvold Winsvold at differansen mellom innbyggerne og de folkevalgte er noe mindre på den punkter her i kommunen enn i andre kommuner. Det er gjort målinger av fire kjennetegn ved et godt lokaldemokrati i undersøkelsen; pålitelighet, ansvarlighet, borgernærhet og effektivitet. Innbyggere og folkevalgte har fått de samme spørsmålene om disse kjennetegnene. I tillegg har politikerne fått en del spørsmål knyttet til arbeidsforhold, politisk kultur og relasjoner i kommunestyret.

I 2022 er det 35 kommuner som har gjennomført undersøkelsen. Resultatene publiseres på www.bedrekommune.no/lokaldemokrati. Her er det mulig både å se utviklingen over tid i egen kommune og sammenligne seg med andre kommuner.

Vil styrke lokaldemokratiet

Ett av punktene hvor Drammen scorer relativt lavt, er på medvirkning. Gjennom kommuneplanens samfunnsdel er deltakende innbyggere blant hovedmålene. Det skal være enkelt å påvirke både tjeneste- og stedsutviklingen. Gjennom handlings- og økonomiplanen for de neste fire årene har også kommunestyret allerede vedtatt at medvirkning skal være ett av de fire områdene som har høyest prioritert.

– Kommunestyret skal få en grundig presentasjon av resultatene i sitt møte i februar. Alle som sitter i kommunestyret, har et sterkt ønske om å utvikle lokaldemokratiet og involvere innbyggerne i utviklingen av kommunen. Det har vi sagt ved flere anledninger og vist sist i forbindelse med behandlingen av handlings- og økonomiplanen for de neste fire årene. Tilbakemeldingen fra innbyggerne og de folkevalgtes egne vurderinger er viktig kunnskap i utviklingsarbeidet vi har foran oss, og undersøkelsen vil forhåpentligvis også være et godt grunnlag for gode debatter i arbeidet med å styrke lokaldemokratiet i Drammen kommune, sier ordfører Monica Myrvold Berg.