Etablerer riggområde for ny bybru

Deler av Holmennokken skal brukes som riggområde under byggingen av midlertidig gang- og sykkelbru og for den nye bybrua. Nå begynner riggområdet å bli synlig for publikum.

To av dem som skal jobbe med etablering av ny bybru oppstilt på Holmennokken
BILDE: Jørn Hetland (t.v) byggeleder for Drammen kommune og Peter Christoffersen, anleggsleder i NRC Group, på Holmennokken.

Riggområdet på Holmennokken etableres nå. Første synlige tegn på dette er byggegjerdene som kom opp forrige uke og avgrenser riggområdet fra parkområdet som fremdeles er tilgjengelig for publikum. Området nærmest Bragernessiden kan også fremover benyttes av publikum, mens sørsiden blir riggområde og vil ikke være tilgjengelig.

Tar hensyn til myke trafikanter

Området rundt Holmennokken er i dag preget av mye trafikk. Ved gjennomføring av bybru-prosjektet vil Holmenbrua være åpen for ordinær trafikk. Derfor har det vært viktig å sikre spesielt myke trafikanter forbi riggområdet. Fortauet forbi Holmennokken blir derfor lagt om for å ivareta dette.

- Fortauet på strekningen ved avkjørselen erstattes av en midlertidig gang- og sykkelvei som legges litt inn på Holmennokken. Det gir god sikt for både anleggstrafikken og de myke trafikantene, forteller Jørn Hetland, byggeleder for Drammen kommune.

I tillegg flyttes gangfeltet som krysser veien noe nærmere Holmenbrua for å gi bedre sikt.

Godt egnet som riggområde

Ny midlertidig gang- og sykkelbru oppstrøms for dagens bybru er det første som skal etableres. Den midlertidige brua gjør det mulig å krysse elva, og forbindelsen mellom Bragernes og Strømsø opprettholdes for gående og syklene også etter at bybrua er revet. Ny, midlertidig bru, vil etter planen være på plass rundt påsken 2022, mens rivning av den gamle bybrua er planlagt startet sommeren 2022.

Holmennokken skal først og fremst brukes som lagringsplass under dette arbeidet og vil bli base for arbeidene. Det vil være brakkerigg, parkeringsplasser, samt midlertidig kai.

- Det skal opparbeides et 4 300 m2 stort riggområde på Holmennokken. Området skal planeres og opparbeides med forsterkningslag, bærelag og grusdekke, forteller Peter Christoffersen, Anleggsleder i NRC Group.

Transporten av både masser, materiell og folk vil i hovedsak skje på lekter. Det er derfor viktig å etablere gode og funksjonelle kaianlegg til dette formålet. En midlertidig kai blir derfor etablert på Holmennokken slik at lektere kan brukes til transport til og fra anlegget ved bybrua. Personaltransport vil også først og fremst skje vannveien. Selv om båtsesongen nå er på hell, er det viktig å understreke at folk som ferdes på elva må holde god avstand til lekterne og arbeidene som foregår i elva i tiden fremover.

- Når elva kan benyttes som fraktvei, unngår man mye anleggstrafikk i sentrum, poengterer Peter Christoffersen, Anleggsleder i NRC Group og mener Holmennokken egner seg godt som riggområde.

Holmennokken med gjerder til materialer for ny bybru.
BILDE: MAn kan synlig se at Holmennokken nå skal brukes som anleggsområde.

Skal tilbakeføres

Når ny bybru står klar skal Holmennokken tilbakeføres til den stand det var i før riggområdet ble etablert. I vår ble det derfor foretatt en registrering av Holmennokken, for å ha et godt grunnlag for tilbakeføringen. Jordsmonn tas vare på, mens en del trær må fjernes for å kunne planere og utnytte området på best mulig måte. Det vil bli plantet nye trær før hele Holmennokken igjen kan tas i bruk av publikum.

Den karakteristiske skulpturen med to blå ringer, kunstverket "Sit in Sight", havner innenfor riggområdet og skulpturen vil derfor bli fjernet og oppbevart trygt til den igjen kan tilbakeføres til Holmennokken etter endt anleggsperiode.

Holmennokken er regulert til riggområdet for ny Holmenbru og bybru-prosjektet . Dersom ny Holmenbru skal etableres samtidig med eller i forlengelse av bybru-prosjektet, vil tilbakeføringen først skje etter at begge prosjektene er ferdigstilt.