Bedre forhold for gående og syklende

Bredere fortau og sykkelfelt adskilt fra veibanen, amfi og promenade på Bragernes og et helt nytt byrom under brua på Strømsø. Om et par år er dagens bybru historie, mens den nye vil stå klar i 2025.

Dagens bybru er i dårlig forfatning og er 34 år på overtid. Den ble bygget i 1936 med en beregnet levetid på 50 år. 

I løpet av 2022 forsvinner det velkjente bindeleddet fra Bragernes til Strømsø fra bybildet, og ei midlertidig gang- og sykkelbru skal stå klar til bruk før bybrua rives. Ny bybru skal bygges koordinert og samordnet med Bane NORs framdrift på IC-prosjektet Drammen–Kobbervikdalen.

illustrasjon av ny bybru
BILDE: Illustrasjon av hvordan bybrua vil bli. Illustrasjon: SAAhA arkitekter

Bybru og områder rundt oppgraderes

Dagens bybru er 15 meter bred. Den nye brua kommer til å bli 19,4 meter bred. Fotgjengerne vil få et fem meter bredt fortau på nedstrøms side, mens sykkelfeltene på begge sider av brua blir 2,2 meter brede.

– På Strømsø side vil brua lande åtte meter lengre inn på torget enn den gjør i dag. Dette vil åpne området inn under brua, forlenge Strømsø torg og binde nye Drammen stasjon og torget på en god måte. På den måten lages et helt nytt byrom, sier Tommy Iversen, prosjektleder for den nye bybrua.

– Det vil bygges ny honnørbrygge med promenade under brua på Bragernes siden. Den føres helt til Skutebrygga i øst og fram til kaikanten i Øvre Strandgate. Her legges det til rette både for gående, syklende og båtfolket. Promenaden vil forbedre gangforbindelsene langs elva, sier Iversen.

Byggingen av den nye bybrua vil også gi en mer naturlig og funksjonell overgang fra brua og over til nedre del av Bragernes torg for de myke trafikantene. 

illustrasjon av bybrua sett fra Strømsø torg.
BILDE: Illustrasjon av den nye bybrua sett fra Strømsø torg.

To byggherrer samarbeider

Bane NOR, IC-prosjektet, skal rive og bygge ny bru over sporområdet på grunn av nye flomkrav og krav til fri høyde over sporet.

Drammen kommune har inngått utbyggingsavtale og samarbeidsavtale med Bane NOR. Arbeidene med ny bybru må koordineres mellom Bane NOR og Drammen kommune.

Midlertidig gang- og sykkelbru

Det vil bli etablert en midlertidig gang- og sykkelbru rett ovenfor dagens bybru. Denne vil være på plass før man river bybrua sommeren 2022. 

Det er beregnet tre års byggetid for ny bybru, som da skal stå ferdig i 2025.

Orientering om bybrua som ble vist i formannskapet 1. desember.

Illustrasjoner av ny bybru i Drammen

Illustrasjon av hvordan brua blir, sett fra øst. Med statuene satt opp Bilde av ny bybru sett fra Honnørbrygga  Kveldsbilde, illustrasjon av bybrua sett fra Skutebrygga Illustrasjonsbilde av bybrua i droneperspektiv dronebilde av ny bybrua om natten Ilustrasjon av bybrua fra elvenivå, med roere på elva. illustrasjon av bybrua i mørket