Skal sikre grønne lunger

Drammen kommune har et stort mangfold av naturkvaliteter som kommunen er opptatt av å ta vare på. Tilgang til grøntarealer skaper attraktive og opplevelsesrike nærmiljøer, som igjen fører til at innbyggerne blir mer aktive. Det er viktig for folkehelsa.

Grønn slette med sol og trær
GRØNNE LUNGER: En del av arealplanen handler om bestemmelser som skal sikre at vi tar vare på naturen i kommunen.

I kommuneplanens arealdel er det noen prinsipper og strategier for å kunne ta hånd om grøntarealer og natur på en god måte.

  • Man skal sikre sammenhengende grøntarealer og natur for ivaretagelse av naturkvaliteter, naturmangfold på land, i vassdrag og sjø, landbruksarealer og kulturlandskap.
  • Man skal sikre bærekraftig utvikling av kystsonen og vannområdene.
  • Man skal sikre tilgang til friluftsområder og nærliggende grøntarealer.
  • Man skal bevare dyrket og dyrkbar jord og hindre nedbygging.

Det er i dag rundt 24 500 dekar dyrket mark i kommunen. Det tilsvarer omtrent 3400 fotballbaner og utgjør åtte prosent av kommunens areal.

Både det gunstige klimaet i kommunen og den rike matjorda, gjør at kommunens landbruksarealer er godt egnet for matproduksjon. Det er derfor viktig med et strengt jordvern. I arealplanen er det derfor lagt inn forslag til utvidelse av byggeområder kun to steder der det er matjord. Det er utvidelse av næringsområdene på Eik og Lindum.

Høringsside av kommuneplanens arealdel

Strandsonen

Byggeforbudsgrense mot sjø videreføres fra de tidligere kommunene Svelvik og Drammen. Fram til neste rullering av arealdelen foreslås det at det innarbeides en felles byggeforbudsgrense mot sjø langs hele strandsonen for å verne strandsonen og sikre tilgang for allmennheten.

Friområder

Kommunen eier flere friområder. Disse er tilgjengelige for allmennheten og gir mulighet for fysisk aktivitet og god folkehelse. I områder som er avsatt til friområder, legges det opp til at det tillates tiltak som øker bruken av arealene. Det kan eksempelvis være badeflåter, badeplasser, benker, sanitæranlegg og kyststier.

FRIOMRÅDER: Arealplanen skal også sikre at vi tar vare på friområdene.

Krav om kartlegging

Den norske rødlista, som er en liste for arter som har risiko for å dø ut i Norge, viser at arealendringer er den største trusselen mot biologisk mangfold. I arealplanens bestemmelser er det derfor krav om kartlegging av naturen i alle nye reguleringsplaner. Denne kartleggingen skal utføres av fagkyndig, og resultatene skal gjøres offentlig tilgjengelig i åpne databaser.

For å ivareta naturmangfoldet og leve- og ferdselsårer for dyr og fugler foreslås det også et seks meter bredt uberørt belte langs vassdrag. Her tillates heller ikke pløying. Det er også innarbeidet en byggegrense langs vassdragene i kommunen. Dette gjøres for å sikre kantvegetasjon. Grensen er 50 meter i byggesonen, og 100 meter i LNF-områder (landbruks-, natur- og friluftsområder).