To år med digitaliseringsstrategi

Nå i desember er det to år siden kommunestyret vedtok en digitaliseringsstrategi for Drammen kommune. Det har betydd mye for utviklingen av tjenestetilbudet vi gir innbyggerne, mener direktør for Utvikling og digitalisering Fredrik Holtan og digital agent Hege Baastad Andersen.

Direktør Utvikling og digitalisering Fredrik Holtan, virksomhetsleder Fellestjenester Svein Hilding Aasen og rådgiver og digital agent Hege Baastad Andersen
BILDE: Direktør Utvikling og digitalisering Fredrik Holtan, virksomhetsleder Fellestjenester Svein Hilding Aasen og rådgiver og digital agent Hege Baastad Andersen mener kommunens digitaliseringsstrategi er viktig i arbeidet med å utvikle nye tjenester til innbyggerne.

Kommunestyret i Drammen hadde høye ambisjoner for den nye kommunens arbeid med digitalisering.

– Det er bra for oss at vi har politikere som er opptatt av at vi skal bruke de mulighetene digitalisering gir, sier Hege Baastad Andersen.

Hun jobber som digital agent i kommunen og er en av mange som var med og laget digitaliseringsstrategien.

Strategien var den første som ble vedtatt i den nye kommunen.

– Digitaliseringsstrategien har som mål at vi ved å bruke teknologien på en best mulig måte skaper en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og ansatte. For å nå målet bygger strategien på tre grunnpilarer; prioritere og inkludere innbyggere og næringsliv, satse på kompetanseheving og kulturbygging blant innbyggere og ansatte og legge stor vekt på sikkerhet og personvern i arbeidet med digitalisering, sier Fredrik Holtan, direktør for Utvikling og digitalisering, og fortsetter: - Vi skal bruke teknologien til å fornye, forenkle og forbedre tjenestene vi gir innbyggerne.

Holtan og Baastad Andersen sier mye er oppnådd gjennom oppfølgingen av strategien. Blant annet er prosjektet «Drammen til sky» startet opp. Dette er et arbeid som skal bidra til økt sikkerhet og gi kommunen et best mulig utgangspunkt for videre digitaliseringsarbeid. Digitalisering blir eget tema i kommunens lederskole, og denne høsten er det lagt til rette med opplæring i bruk av grunnpakke M365 for alle ansatte. Det siste er et av tiltakene i Prosjektet for Bedre digitalt samspill. Dette prosjektet er godt i gang og har som mål å legge til rette for en enklere arbeidssituasjon for mange

Kommunen har satset på tjenestedesign ved å ansette såkalte tjenestedesignere. De utvikler nå et eget kurstilbud, som også skal gjøres tilgjengelig for ansatte i hele organisasjonen.  Dette er også et ledd i arbeidet med å prioritere og inkludere innbyggere og næringsliv.

I tillegg har for eksempel kommunen gitt nettsidene er ny profil, det satses på mestrings- og trygghetsskapende tjenester og teknologi.

– Det arbeides godt med digitalisering i store deler av organisasjonen. Vann og avløp gjennomfører et prosjekt for etablering av digitale, fjernavleste vannmålere. I den sammenhengen har kommunen valgt en teknologisk plattform som blant annet legger til rette for innsamling og deling av data. Dermed er det gode muligheter for å lansere flere initiativer på den samme plattformen over tid, sier Holtan.

Men det gjenstår også mye arbeid, og det er viktig at en slik strategi ikke legges bort.

– Når vi nå jobber med flere store, nye strategier, som kommuneplanens samfunnsdel og Temaplanene, er det viktig at vi tar opp igjen digitaliseringsstrategien og bruker den som et verktøy for de nye planene. Det er viktig at de ulike strategiene våre henger sammen, sier Holtan.

– Arbeidet med digitalisering og utvikling av nye og bedre tjenestetilbud stiller også krav til at vi legger til rette for kompetanseutvikling for alle ansatte, at vi jobber med kulturbygging og at vi klarer å samarbeide både internt i egen organisasjon og med andre, legger han til.

Og Holtan er tydelig på at den enkelte kommune ikke kan eksistere i et vakuum:

– Vi må jobbe for å bli enda flinkere til å samarbeide med andre kommuner, KS og andre sentrale organisasjoner. Dette er viktig for at vi skal kunne tilby gode, sikre og robuste tjenester framover. Den enkelte kommune bør ikke ta i bruk systemer de selv har uavhengig av hvordan vi tenker nasjonalt. Vi må finne gode, felles løsninger. Derfor er det alt etablert et regionalt samarbeidsorgan blant kommunene som heter Digi-Viken.

– Det er også viktig at vi jobber på tvers av de ulike programområdene i kommunen. Bare da kan vi fullt utnytte den teknologien vi har, sier Baastad Andersen.