247 flyktninger bosatt så langt

Drammen har lovet IMDi å ta imot 310 flyktninger i løpet av 2022. Så langt er 247 flyktninger bosatt i kommunen vår, mens ytterligere 43 har avtale med IMDi og Drammen kommune om bosetting i kommunen.

Antallet flyktninger som nå kommer til Drammen kommune har sunket den siste måneden, men arbeidet med å ta imot og bosette flyktninger, hovedsakelig fra Ukraina, har pågått kontinuerlig siden mars.

SAmuel Tekeste får klem av et ektepar som er blitt bosatt i Drammen.
BILDE: Mariia Syzonenko og Volodymyr Yzonenko ble bosatt i starten av april. Her takker de Samuel Tekeste i Flyktningtjenesten for alle hjelp de har fått til bosetting.

Så langt er altså 247 flyktninger blitt bosatt, og i løpet august/september vil 290 personer ha fått tak over hodet i Drammen kommune. Det jobbes fortsatt med å finne og klargjøre boliger til de som har avtale med IMDi og kommunen.

I tillegg er det 15-20 personer som oppholder seg i kommunen hos venner og bekjente der det ikke er gjort noen avtale med IMDi om bosetting i kommunen på dette tidspunkt. 

Ikke helt som forventet

Kommunen var tidlig ute med å lete etter og skaffe boliger da det ble kjent at Drammen skulle motta 310 flyktninger. Dette arbeidet har vært og er tidkrevende. Drammen Eiendom har, i samarbeid med boligtjenesten i kommunen, klargjort 84 boliger boliger som flyktninger har flyttet inn i.

Det viser seg imidlertid at det er flere enslige og familier på to personer enn forventet, slik at antall husstander har økt noe sammenlignet med det man antok tidligere i prosessen.

En stor tverrfaglig jobb

Det er lagt ned en stor tverrfaglig jobb av mange som jobber med å bosette, hjelpe, veilede flykninger og sørge for at de får tilbudene de har krav på.

Grunnskolene i kommunen har tilrettelagt for skoleplasser til elever, både i barneskoler og på ungdomsskoler og i ulike velkomstklasser. Barnehagesektoren har opprettet en flyktningbarnehage i Ihlebergveien for å imøtekomme det økte behovet, men fra høsten av flytter tilbudet over til Marienlyst barnehage.

Helsesektoren jobber kontinuerlig med helseundersøkelser av både barn og voksne.  Voksenopplæringen er godt i gang med norskopplæring, og har også hatt ekstra sommerkurs for 70 elever nå i tre uker.

Kultur, idrett og frivillighet i kommunen samarbeider tett med frivillige organisasjoner, og har invitert organisasjonene på ulike informasjonsdager i regi av flyktningtjenesten. Dette for å gi god informasjon om ulike tilbud i sommer og utover høsten for både barn og voksne.

I tillegg er det mange andre virksomheter som er involvert på ulike måter for å få tilrettelagt tjenestetilbudet til de nye innbyggerne i Drammen kommune.

- Flyktningtjenesten har nå fått bosatt raskere enn forventet, og vi er nå klare for å bistå flyktningene med de utfordringer og muligheter de har i sin nye hverdag her i Drammen, sier Eva Baustad, avdelingsleder ved Flyktningtjenesten i Drammen kommune, og tilføyer:

- Fra høsten av vil introduksjonsprogrammet iverksettes for de fleste, og forhåpentligvis vil mange raskt finne sin vei til utdanning eller arbeid her i Norge.

portrettbilde av Eva Baustad utenfor Knutepunkt Strømsø
BILDE: Eva Baustad, avdelingsleder ved Flyktningtjenesten i Drammen kommune.

87 flyktninger på Blå Kors

I løpet av den neste måneden blir det litt mindre bosetting, men fortsatt jobbes det med å klargjøre boliger til de som skal bosettes på slutten av sommeren og utover høsten.

På Blå Kors er det nå 87 flyktninger, men tallet endrer seg fra dag til dag og uke til uke.