Kommunen sier ja til å bosette 310

Formannskapet i Drammen kommune vedtok i dag at kommunen sier ja til bosetting av inntil 310 flyktninger i 2022.  Det er ordfører Monica Myrvold Berg glad for.

IMDi anmodet Drammen kommune om å øke bosettingstallet i 2022 som følge av et stadig økende antall flykninger på grunn av krigen i Ukraina. Det vil være behov for å bosette flyktninger både fra Ukraina og fra andre land. I tirsdagens formannskapsmøte vedtok politikerne at Drammen sier ja til å bosette 310 flyktninger.

- Jeg er glad for at vi klarer å ta imot så mange flyktninger, og det til tross for brannen på Fjell som har gitt oss utfordringer med tanke på bosetting, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Monica Myrvold Berg sitter i sofaen på hennes kontor, med ukrainsk flagg i bakgrunnen
BILDE: Monica Myrvold Berg er glad for at Drammen kommune sier ja til å motta 310 flyktninger i løpet av 2022.

Statlig tilskudd

Inkludert i dette tallet på 310, er de 58 flyktningene som kommunen allerede har vedtatt å bosette. Antallet inkluderer også åtte enslige mindreårige flyktninger, hvor noen av de enslige flyktningene kan være under 15 år. 

Drammen kommune vil få statlig tilskudd, og rådmannen forventer at dette vil finansiere kommunens utgifter i forbindelse med økt bosetting.

Høy prioritet

I Drammen kommune jobbes det med å planlegge for den økte bosettingen. Bosetting og etablering av flyktninger er et arbeid som involverer mange av kommunens tjenesteområder, og er et arbeid som pågår kontinuerlig året gjennom. Men nå som det vil komme mange flyktninger på kort tid, må tjenestene rigge seg til å kunne ta imot det store antallet.

  • Flyktningetjenesten har ansvar for mottak av nyankomne flyktninger, og oppfølging av familier og enslige voksne de første årene etter ankomst og introduksjonsprogram.
  • Barneverntjenesten har samme ansvar for enslige, mindreårige flyktninger. Barneverntjenesten kan også ha ansvar for barnevernstiltak, der det er behov for det.
  • Boligtjenesten har det primære ansvaret med å fremskaffe kommunale utleieboliger til førstegangsbosetting. Boligtjenesten samarbeider med Drammen Eiendom om å skaffe boliger.
  • Voksenopplæringen har ansvar for norskopplæring i introduksjonssenteret.
  • NAV samarbeider med Flyktningtjenesten om et arbeidsrettet introduksjonsprogram og overgang til arbeid eller kvalifisering etter endt program for flyktninger i arbeidsfør alder.
  • Barnehager og skoler har ansvar for barnehageplass og skoletilbud for barna i flyktningfamiliene.
  • Migrasjonshelse for voksne og barn har som oppgave å gi helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente, i tråd med nasjonal veileder.
  • Rus- og psykiske helsetjenester og tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne har ansvar for tjenester til de av flyktningene som har behov for denne type tjenester.
  • Forebyggende tjenester har ansvar for oppfølging, for eksempel rehabilitering og habiliteringstjenester der det er behov for det.

Rådmannen har blant annet tatt initiativ til samarbeid med innbyggerne i Drammen og med frivilligheten. Dette samarbeidet er avgjørende for at kommunen skal lykkes med et godt bosettings- og etableringsarbeid, og vil derfor ha høy prioritet.