Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet.

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Knutepunkt Bragernes inneholder per 25/2-2020 følgende tjenester og funksjoner:

  • Innbyggertorg
  • Byggesak (Mandag og torsdag kl. 12.00–1400, kun generelle spørsmål)

Nærutvalg

Alle de 10 kommunedelene skal ha et nærutvalg som skal bestå av folkevalgte politikere, lag og foreninger, næringsliv og innbyggere i kommunedelen. Gjennom nærutvalgene skal det tilrettelegges for medvirkning og lokaldemokrati i praksis, blant annet gjennom uttalelser og arrangering av høringer. Her kan du se hvilke politikere som er med i nærutvalgene. Arbeidet med oppnevning av 8 innbyggerrepresentanter pågår nå og frem til sommeren.

Åpningstider

Telefon og chat: mandag til fredag kl. 8–15
Stengt for besøk inntil videre.

Besøksadresse

Drammen rådhus, Engene 1
3015 Drammen