Serveringsbevilling

Ønsker du å drive et serveringssted som skal servere mat og/ eller alkoholfri drikke, må du ha serveringsbevilling. Dette gjelder alle serveringssteder der det ligger til rette for at mat og drikke kan fortæres i eller like utenfor serveringslokalet.

Eksempel på dette er kafeer, kantiner, gatekjøkken og foodtrucks.

Visse typer servering er unntatt fra bevillingsplikt. Disse er omtalt i serveringsloven § 2.

Hvem skal søke om serveringsbevilling?

Det er firmaet som skal ha det økonomiske ansvaret for serveringen, som skal søke om bevilling. Dersom et enkeltpersonforetak har ansvaret, er det foretakets eier som søker om bevilling.

Krav til søker

 • Daglig leder ved serveringsstedet må ha bestått etablererprøven.
 • Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha uklanderlig vandel.

Hvordan søke?

Søk serveringsbevilling

Du må laste opp digitale vedlegg. 

Vedlegg til søknaden

Søknaden er ikke komplett før følgende vedlegg er sendt inn:

 • Aksjebok for søkerselskapet. Aksjeboken skal være bekreftet av revisor eller regnskapsfører. Dersom eier er et selskap, må det sendes inn aksjebok for eier også, helt tilbake slik at de fysiske personene fremkommer. Dersom selskapet er opprettet for mindre enn to måneder siden kan et stiftelsesdokument erstatte aksjebok. Når bevillingssøker er et selskap.
 • Organisasjonskart som viser bevillingssøker og alle eierselskapene tilbake til fysiske personer, samt eierandel på hver enkelt.
 • Fullt navn, fødselsnummer (11 siffer), adresse og skattekommune for daglig leder, styreledere og personer med signaturrett, ev. andre personer med vesentlig innflytelse over driften.
 • Signert og datert avtale om overdragelse av virksomheten, eller minst salg/overføring av 50 % av aksjene, skal innsendes, inkludert opplysning om overdragelsestidspunkt.
 • Kopi av signert leieavtale, eller annen dokumentasjon som viser at søker har råderett over det omsøkte serveringslokalet.
 • Plantegning av lokalet, og plantegning som viser plassering av lokalet.
 • Kopi av bevis for bestått etablererprøve for omsøkt daglig leder.
 • Kopi av signert arbeidsavtale for omsøkt daglig leder, som dokumentasjon på at denne er reell daglig leder, jf. serveringsloven § 4.
 • Skatteattest for bevillingssøker. Attest fås ved henvendelse til Skatteetaten.
 • Ved virksomhetsoverdragelse/eierskifte: Signert og datert avtale om overdragelse eller minst salg/overføring av 50 % av aksjene, skal innsendes, inkludert opplysning om overdragelsestidspunkt. Mer informasjon om overdragelse.
 • Ved utendørs servering: avtale med grunneier. For leie av kommunal grunn må det inngås leieavtale med kommunens avdeling Samferdsel, vei og park.