Ønsker du å drive et serveringssted som skal servere mat og/ eller alkoholfri drikke, må du ha serveringsbevilling. Dette gjelder alle serveringssteder der det ligger til rette for at mat og drikke kan fortæres i eller like utenfor serveringslokalet.

Eksempel på dette er kafeer, kantiner, gatekjøkken og foodtrucks.

Visse typer servering er unntatt fra bevillingsplikt. Disse er omtalt i serveringsloven § 2.

Hvem skal søke om serveringsbevilling?

Det er firmaet som skal ha det økonomiske ansvaret for serveringen, som skal søke om bevilling. Dersom et enkeltpersonforetak har ansvaret, er det foretakets eier som søker om bevilling.

Krav til søker

 • Daglig leder ved serveringsstedet må ha bestått etablererprøven.
 • Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha uklanderlig vandel.

Hvordan søke?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet. Du må laste opp digitale vedlegg. 

Vedlegg til søknaden

Søknaden er ikke komplett før følgende vedlegg er sendt inn:

 • Aksjebok for søkerselskapet. Aksjeboken må være bekreftet av revisor eller regnskapsfører. Dersom eier er et selskap, må det sendes inn aksjebok for eier også, helt tilbake slik at de fysiske personene fremkommer. Dersom selskapet er opprettet for mindre enn to måneder siden kan et stiftelsesdokument erstatte aksjebok.
 • Skatteattest for søkerselskapet.
 • Plantegning i målestokk som viser omsøkte serveringslokale. (Ved plassering i større bygg, som kjøpesenter, skal det også sendes inn tegning av lokalets plassering i bygget).
 • Kopi av signert leieavtale, eller annen dokumentasjon som viser at søker har råderett over det omsøkte serveringslokalet.
 • Kopi av signert arbeidsavtale for daglig leder for serveringsbevillingen.
 • Bevis for bestått etablererprøve for personen som søkes godkjent som daglig leder for serveringsvirksomheten.
 • Organisasjonskart som viser bevillingssøker og alle eierselskapene tilbake til fysiske personer, samt eierandel.
 • Ved utendørs servering: avtale med grunneier. For leie av kommunal grunn må det inngås leieavtale med kommunens avdeling Samferdsel, vei og park
 • Ved virksomhetsoverdragelse/eierskifte: Datert og signert avtale om overdragelse, inkludert opplysning om overdragelsestidspunkt. For mer informasjon om overdragelse les her.

Lokale regler

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, skal det innhentes uttalelse fra politiet. Kommunen kan også innhente opplysninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene og fra andre offentlige myndigheter. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Snarest mulig og senest innen 60 dager.

Klagemulighet

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen, i medhold av bestemmelse i serveringsloven § 27. Klagefrist er tre uker, regnet fra tidspunktet når underretning om vedtaket er kommet fram til søker. I klagen må det angis hva søker ønsker endret i vedtaket, og ønsket må begrunnes. Ved behov vil kommunen kunne gi veiledning om framgangsmåte ved klage. Klagen sendes til Drammen kommune v/Byplan.

Klagen behandles etter reglene i forvaltningsloven, kapittel VI. Før klagen eventuelt sendes til fylkesmannen, vurderer kommunen om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til fylkesmannen.

Overdragelse av serveringsvirksomhet

Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomhet. Det samme gjelder ved overdragelse av en dominerende andel av aksjene i selskapet eller andelene i et selskap som eier virksomheten, eller ved skifte av selskapsform som for eksempel fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap.

For å unngå at virksomheten må stanse inntil kommunen har ferdigbehandlet søknaden, må det sendes inn en komplett søknad til kommunen senest innen 30 dager etter at overdragelsen ble avtalt.

Dersom fristen overholdes, kan driften av serveringsstedet fortsette inntil søknaden er avgjort av kommunen.

Endring av eksisterende bevilling

Hvis det skal gjøres endringer i driften til en virksomhet med serveringsbevilling, må det søkes om dette til kommunen. Ved endringer i driften, send e-post til kommunepost@drammen.kommune.no, merkes på navn på bevillingshaver. Det gjelder blant annet ved følgende endringer:

 • hvis man har bevilling innendørs og søker om uteservering. Legg ved målsatt tegning og godkjenning fra grunneier.
 • utvidelse av areal inne eller ute. Legg ved målsatt tegning og godkjenning fra grunneier.
 • søknad om utvidet åpningstid. Ingen krav til dokumentasjon.
 • ny daglig leder for en serveringsbevilling. Oppgi navn, adresse og fødselsnummer (11-siffer). Legg ved kopi av ansettelseskontrakt og bestått etablererprøve.
 • mindre endringer av eierandelene i eierselskapet. Legg ved oppdatert aksjebok som er bekreftet av revisor eller regnskapsfører.

I følgende tilfeller kreves det en ny søknad om serveringsbevilling:

 • endring av lokalisering.
 • endringer i eierskap eller eierstruktur. Det vil si en endring av en dominerende andel.
 • skifte av selskapsform for eksempel fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap.