Samarbeid mellom hjem og skole i Drammensskolen

I Drammen skal alle skolene samarbeide med foreldrene om den sosiale og faglige læringen til elevene. Foreldrene skal oppleve et godt samarbeid, og skolen har ansvaret for at alle foreldre skal kunne delta i samarbeidet. Dette skal skolene jobbe for hver dag, men det er også viktig at foreldrene deltar aktivt for at samarbeidet skal bli godt. 

I Drammensskolen ønsker vi å ha god kommunikasjon, gjensidig tillit og å gi foreldre gode muligheter for aktivt å kunne barnas skolegang. Et nært samarbeid med alle foreldre vil heve kvaliteten på læringsmiljøet.

Denne teksten er laget i samarbeid med foreldre i Drammensskolen. Vi håper den kan bidra til økt engasjement og deltakelse på den enkelte skole til det beste for våre felles barn og unge.

Thomas Larsen Sola
kommunalsjef for barnehage og skole

Foreldrene er barnas og ungdommenes viktigste omsorgspersoner og har kunnskap som skolen kan bruke for å støtte elevens danning, læring og utvikling. Skolen har det overordnede ansvaret for å ta initiativet til og tilrettelegge for samarbeid .

Kunnskapsløftet, overordnet del

Foreldre møter skolen med ulike behov, forventninger og meninger om skolens mål og praksis. Derfor er det viktig at vi har tydelige forventninger til hverandre, slik at hjem-skole samarbeidet preges av en god og tillitsfull dialog. 

I samarbeidet mellom hjem og skole kan foreldrene forvente at:

 • skolen gir relevant og god informasjon
 • skolen gir rom for dialog med lærere og skoleledelse om sosial og faglig læring, og et trygt og godt skolemiljø
 • skolen arrangerer foreldremøter som er godt organisert og som er preget av dialog
 • skolen gjennomfører utviklingssamtaler to ganger i året som gir god informasjon til elever og foreldre om barnets ståsted og videre utvikling
 • skolen inkluderer alle foreldre, og møter dem med åpenhet, respekt og anerkjennelse
 • skolen inviterer til medvirkning gjennom ulike arenaer; FAU, SU, klassekontakter, foreldremøter og dialog med enkeltforeldre
 • skolen skaper trygge og gode skolemiljø, der elevene opplever tilhørighet, trygghet og mestring

I samarbeidet mellom hjem og skole kan skolen forvente at:

 • foreldrene leser informasjon fra skolen
 • foreldrene deltar på foreldremøter, utviklingssamtaler og arrangementer på skolen
 • foreldrene engasjerer seg i elevgruppa barnet er en del av, og bidrar til å skape et positivt fellesskap i klassen og på trinnet
 • foreldre tar kontakt med kontaktlærer eller skolen dersom barnet uttrykker å ikke ha det bra på skolen
 • foreldrene viser interesse for og er nysgjerrige på barnets sosiale og faglige læring
 • foreldrene er gode rollemodeller, og er bevisste på hvordan de snakker om skolen, skolens ansatte, andre elever og andre foreldre
Illustrasjon av skole og skolebarn.

Som forelder er du den viktigste ressursen for barnet ditt. Du kan også være en viktig ressurs for andre barn og skolemiljøet de er en del av.

Slik kan du bidra til et trygt og godt skolemiljø for ditt barn og andres barn

 • Smil og si hei til andre barn og ungdom på skolen.
 • Lær deg navnet på de andre elevene i klassen til barnet ditt.
 • Inviter andre fra klassen eller trinnet hjem til dere.
 • Inkluder alle i bursdagsfeiringer og forvent at barnet ditt skal gå i de bursdagene de blir invitert til.
 • Delta og engasjer deg i vennegrupper eller klasse eller trinn-arrangement.
 • Oppmuntre barnet ditt til å vise omsorg og å hjelpe andre, også de som ikke er i ditt barns vennegjeng.

Gode spørsmål du kan stille barnet ditt når det kommer fra skolen:

 • Har du sett noen som er utenfor i dag?
 • Hva gjorde du for å inkludere vedkommende i lek, samtale eller skolearbeid?
 • Har noen andre gjort noe fint for deg i dag?

Hvordan kan du som forelder være med å medvirke i skolen?

 • Meld deg som klassekontakt. Foreldrene velger klassekontakter for klassen eller trinnet, og som klassekontakt vil du samarbeide med kontaktlæreren og være bindeledd mellom foreldre og skole.
 • Vær aktiv på foreldremøter og samarbeid med klassekontaktene for å lage robuste og gode fellesskap i klassen og på trinnet der barnet ditt er elev.
 • Delta i FAU som er foreldrenes foreldreutvalg. I FAU sitter det representanter fra hver klasse eller trinn, og de jobber med saker som omhandler skolen. FAU samarbeider med skolens ledelse og de har jevnlige møter på skolen.
 • Delta i SU (samarbeidsutvalget) og SMU (skolemiljøutvalget). De skal sikre at skolen jobber systematisk med et trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, inkludering, trivsel og læring for alle elever.

Hvem skal du som forelder kontakte på skolen?

Faglig eller sosiale spørsmål om skolehverdagen

 • Henvend deg først til kontaktlærer.
 • Kontaktlærer hjelper deg videre dersom det er andre som bør involveres. Dette kan være helsesykepleier, sosiallærer/sosialfaglig medarbeider, SFO-ansvarlig eller skolens ledelse.
 • Dersom du ikke opplever å bli lyttet til av kontaktlærer, tar du kontakt med skolens ledelse. Du finner kontaktinformasjon til skolen på Drammen kommune sine hjemmesider.

Samarbeidspartnere for skolene

Dersom du er bekymret for barnet ditt, samarbeider skolene i Drammen med ulike samarbeidspartnere. Det er skolen i samarbeid med foreldrene, som avgjør når de ulike samarbeidspartnerne skal involveres. Under finner du nære samarbeidspartnere for skolen:

Flere av de nevnte tjenestene kan du finne informasjon om på kommunens hjemmeside. 

Hvordan kan du ta kontakt med skolen?

 • ringe skolen og be om samtale med kontaktlærer
 • sende melding i Vigilo
 • sende e-post til kontaktlærer eller til skolens e-postadresse

Si ifra om utrygt skolemiljø

 • Dersom barnet ditt opplever at det ikke har det trygt og godt på skolen, ta kontakt med kontaktlærer og informer om dette.
 • Dersom du opplever at du ikke blir hørt, ta kontakt med en i skolens ledelse og informer.
 • Dersom du opplever at du ikke blir hørt av skolens ledelse, kan du melde fra via knappen som ligger på kommunens- og skolens hjemmeside: «Meld fra om utrygt skolemiljø». Rektor ved skolen mottar meldingen, og en fra skoleledelsen vil ta kontakt med deg så raskt som mulig etter at meldingen er lest.