Vann og avløp for bedrifter og entreprenører

Her finner du blant annet opplysninger om bestilling av vannmåler, midlertidige tilkoblinger, overvannshåndtering, kapasitet på ledningsnett, krav til utførelse og dokumentasjon

Kart over vann- og avløpsledninger.

Etablering eller endring av kommunale vann- og avløpsanlegg skal planlegges, prosjekteres og utføres i samsvar med Drammen kommunes VA-norm.

Lenke til VA-normen

I henhold til avtalevilkårenes punkt 1.8 gjelder Tekniske bestemmelser av Standard abonnementsvilkår for vann og avløp i tillegg. Disse bestemmelsene kan kjøpes av Kommuneforlaget via følgende lenke:

Tekniske regler

Tilkobling og avstenging 

Rutiner ved varig tilkobling eller frakobling av vann fra kommunal vann- og avløpsledning  

Midlertidige tilkoblinger

Dette gjelder for eksempel brakkerigger, vann i byggegrop og pumping av lensevann er søknadspliktige.

Der vann tilkobles skal alt vannforbruk måles. Tilkobling søkes på skjemaet søknad om sanitærabonnement. Det må i tillegg legges ved:

Vær oppmerksom på at dersom tilkoblingen gjøres på kommunale ledninger skal dette utføres av kommunens entreprenør. Frakobling skal også utføres av kommunen. 

Tiltak i eksisterende anlegg

Strømperenovering og andre tiltak på privat stikkledning som ikke innebærer endring av eksisterende trasé, skal meldes til kommunen på skjema søknad om Sanitærabonnement

Når arbeidene er utført, skal en kopi av sluttrapporten sendes til gemini@drammen.kommune.no

Vær oppmerksom på at tiltak som innebærer endring av eksisterende trasé er søknadspliktige.

Generelle krav til overvannshåndtering

Det er planavdelingen og byggesaksavdelingen som behandler saker om overvannshåndtering etter Plan- og bygningsloven. Vann og avløp gir sine uttalelser om overvannshåndtering som eier av det kommunale ledningsnettet for vann og avløp.

 • I henhold til Byggteknisk forskrift (TEK17) §15-8 skal overvann generelt håndteres på egen grunn så langt det er mulig, det vil si uten tilkobling til kommunalt nett. 
 • Hvis dette ikke er mulig å gjennomføre i praksis, skal en tretrinns strategi med infiltrasjon, fordrøyning og sikre flomveier legges til grunn. Før kommunen tillater tilkobling av privat overvann til kommunalt nett, skal det sendes inn beregning av dimensjonerende påslippsmengde (liter/sekund) for gjennomsyn. Beregning skal inneholde nødvendige forutsetninger som: situasjonsplan fra landskapsarkitekt, totalt tomteareal, areal av flater med ulik avrenning og ev. infiltrasjonsevne, valgt avrenningskoeffisient også videre. IVF-kurvene (intensitet-varighet-frekvens) for Drammen er utdatert og vi ønsker derfor at det benyttes IVF-kurver for Asker med klimafaktor 1,5 (klimafaktor 1,2 gir antakeligvis ingen margin i forhold til dagens situasjon ettersom IVF baserer seg på historiske data). Med hensyn til likebehandling av utbyggere har vann og avløpsvirksomheten som praksis å foreslå at private utbyggere kan legge til grunn 20 års gjentaksintervall ved beregning av nødvendig påslippsmengde til kommunalt nett. For dimensjonering av kritisk infrastruktur benyttes gjentaksintervall 50 år eller mer. Se også utredningen Risikoakseptkriterier for overvannsflom og dimensjonerende nedbør.

Vann og avløp i Drammen kommune har ikke som praksis å sette et generelt krav til maks påslipp av overvann til kommunalt nett (f.eks. basert på areal), ettersom det bl.a. er veldig ulik mulighet for lokal håndtering/infiltrasjon, krav til utnyttelsesgrad, og kapasitet på kommunalt nett ulike steder i kommunen. Dersom en kun skal forholde seg til arealbasert (tomteareal) påslipp til kommunalt nett, er kravet maks 1 l/(s*daa), men vi ønsker som sagt å gjøre en skjønnsmessig vurdering utfra en rekke faktorer i hvert enkelt tilfelle.

For eiendommer beliggende i tidligere Nedre Eiker kommune gjøres det i tillegg en vurdering av grønn overflatefaktor (GOF) som et tiltak for overvannshåndtering. Kort sagt er dette en beregningsmodell som skal sikre at det er nok grønne overflater på eiendommen i form av gress, trær og grønne vekster som sikrer vannopptak innenfor egen grunn.

 

 

Tilførsel av lensevann fra byggegrop, borevann og lignende krever at:

 1. det sendes inn redegjørelse, spesielt med hensyn til fare for sedimentering av stoff i kommunale ledninger.
 2. Påslippet kan kreve at det søkes utslippstillatelse fra Fylkesmannen.

I redegjørelsen må det opplyses om: 

 • hvordan vannet er tenkt tilført kommunal ledning,
 • perioden påslippet skal foregå og
 • antatt mengde vann,
 • tekniske løsninger for sedimentering/rensing og
 • hvorvidt det er fare for at lensevannet er forurenset.

I tillegg vil kommunen normalt kreve kamerainspeksjon av kommunal ledning både i forkant av påslipp og etter at påslippet er avsluttet.

 

Avløp fra industri, verksted, vareproduksjon eller lignende skal renses for skadelige stoffer før det slippes på kommunens avløpsnett.

Avløpsvann av stor mengde, eller som har farlig innhold kan skape problemer på kommunens ledningsnett og renseanlegg, eller være til fare for de som jobber med vann, avløp eller renseanlegg og omfattes av både forurensningsforskriftens kapittel 15 (oljeutskillere) og kommunes forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett.

Dette betyr at avløpsvannet derfor må renses med oljeutskiller eller fettutskiller før det går til kommunens ledningsnett. Kommunen forskrift om påslipp opplyser om maksimale verdier som tillates før det kreves utskiller. 

Tilknytning av sprinkleranlegg

Sprinkleranlegg som har dimensjonerende vannmengder på opptil 50 l/s (=3000 l/min) kan kobles til kommunalt nett der kapasiteten for slokkevann er beregnet i kommunens beregningsmodell, og angitt å være tilstrekkelig.

Ved dimensjonerende vannmengder større enn 50 l/s, må det gjøres særskilte vurderinger og det kan bli aktuelt å etablere basseng, eller annen alternativ vannforsyning til sprinkleranlegget.

Tilbakeslagsventil skal alltid installeres oppstrøms sprinklersentralen.

Se krav til tilbakestrømssikring og tilknytning i kommunens Retningslinjer for sprinkleranlegg tilkoblet drikkevannsforsyning

Tappeprøve av sprinkleranlegg

Alle tappeprøver skal koordineres med driftsavdelingen, blant annet for å kunne varsle ev. berørte tredjeparter i god tid, for å unngå samtidighet med planlagte vannavslag, rørinspeksjon eller rengjøring av rør, samt unødvendig feilsøking ved avvik på kommunens driftsovervåking. Dersom det er nødvendig å åpne eller stenge ventiler på kommunal ledning, skal dette gjøres av kommunens driftsavdeling. Private aktører har, av sikkerhetshensyn, ikke lov til å gå ned i kommunale kummer (både abonnentenes og utførendes sikkerhet).

Det skilles mellom tappeprøver for kalibrering av hydrauliske modeller (inntil 10 l/s), storskala tappeprøver (inntil 50 l/s) og fullskala testing (over 50 l/s):

Resultater av en eventuell tappeprøve oversendes kommunen for kalibrering av hydraulisk beregningsmodell.

Tapping for kalibrering av modeller (inntil 10 l/s)

Gjøres ved at tid og sted avtales med kommunens driftsavdeling VA minst 5 virkedager i forveien (vadrift@drammen.kommune.no).

Storskala tappeprøve (inntil 50 l/s)

Kan søkes særskilt til driftsavdelingen minst 14 dager frem i tid. Søknaden sendes til vadrift@drammen.kommune.no, og vil kun bli innvilget dersom risikoen for skader/andre ulemper anses som forholdsvis liten.

For å bli vurdert må søknaden minst inneholde følgende:

 • Adresse for tappepunkt, og ønsket dato og tidspunkt (minst 14 dager frem i tid).
 • Ønsket tappemengde og kort begrunnelse for hvorfor man trenger å teste med større vannmengde enn 10 l/s.
 • Plan for forsvarlig bortledning av uttappet vann for å unngå skader/ulempe hos tredjepart.

Fullskala tappeprøve (over 50 l/s)

Vann og avløpsvirksomheten i Drammen kommune tillater ikke fullskala tappetester (maks kapasitet av forsyningssystemet eller maks/dimensjonerende kapasitet av sprinkleranlegget). Grunnen til dette er at det medfører en uakseptabel høy risiko for svekkelse av kvaliteten på drikkevannet, kapasitetsproblemer andre steder, og/eller problemer på selve vannledningsnettet forårsaket av blant annet høye vannhastigheter.

Se utdypende informasjon i kommunens Retningslinjer for sprinkleranlegg tilkoblet drikkevannsforsyning, kapittel 6