Her finner du blant annet opplysninger om bestilling av vannmåler, midlertidige tilkoblinger, overvannshåndtering, kapasitet på ledningsnett, krav til utførelse og dokumentasjon

Ved forespørsel om dokumentasjon av kommunens VA-ledningsnett, send e-post til gemini@drammen.kommune.no

Legg ved kartskisse over ønsket område og hva slags dokumentasjon som ønskes

 • Kartutsnitt i pdf
 • Format på VA-data (sosi, dxf, gml)
 • Kumkort

VA-dokumentasjon utleveres til interessenter med vektig grunn til å forespørre, eksempelvis huseiere, rørleggere som skal utføre arbeid på huseiers stikkledning, konsulenter for kommunale og private prosjekter som berører kommunens va-ledningsnett.

Forespørselen behandles fortløpende, gitt at det ikke er problemer i kommunens kartprogram. Da vil forespørrende få beskjed om estimert tidsramme.

Vann og avløpsledningenes beliggenhet er å anse som orienterende.

Dokumentasjonen er ikke kvalitetssikret av Drammen kommune.

Det er viktig at kartdataene kun benyttes til det aktuelle formål, og blir sikret.

Kartdataene må ikke videreformidles eller komme på avveie.

Etablering eller endring av kommunale vann- og avløpsanlegg skal planlegges, prosjekteres og utføres i samsvar med Drammen kommunes VA-norm.

Lenke til VA-normen

I henhold til avtalevilkårenes punkt 1.8 gjelder Tekniske bestemmelser av Standard abonnementsvilkår for vann og avløp i tillegg. Disse bestemmelsene kan kjøpes av Kommuneforlaget via følgende lenke:

Tekniske regler

Tilkobling og avstenging 

Rutiner ved varig tilkobling eller frakobling av vann fra kommunal vann- og avløpsledning  

Midlertidige tilkoblinger

Dette gjelder for eksempel brakkerigger, vann i byggegrop og pumping av lensevann er søknadspliktige.

Der vann tilkobles skal alt vannforbruk måles. Tilkobling søkes på skjemaet søknad om sanitærabonnement. Det må i tillegg legges ved:

Vær oppmerksom på at dersom tilkoblingen gjøres på kommunale ledninger skal dette utføres av kommunens entreprenør. Frakobling skal også utføres av kommunen. 

Generelle krav til overvannshåndtering

Det er planavdelingen og byggesaksavdelingen som behandler saker om overvannshåndtering etter Plan- og bygningsloven. Vann og avløp gir sine uttalelser om overvannshåndtering som eier av det kommunale ledningsnettet for vann og avløp.

 • I henhold til Byggteknisk forskrift (TEK17) §15-8 skal overvann generelt håndteres på egen grunn så langt det er mulig, det vil si uten tilkobling til kommunalt nett. 
 • Hvis dette ikke er mulig å gjennomføre i praksis, skal en tretrinns strategi med infiltrasjon, fordrøyning og sikre flomveier legges til grunn. Før kommunen tillater tilkobling av privat overvann til kommunalt nett, skal det sendes inn beregning av dimensjonerende påslippsmengde (liter/sekund) for gjennomsyn. Beregning skal inneholde nødvendige forutsetninger som: situasjonsplan fra landskapsarkitekt, totalt tomteareal, areal av flater med ulik avrenning og ev. infiltrasjonsevne, valgt avrenningskoeffisient også videre. IVF-kurvene (intensitet-varighet-frekvens) for Drammen er utdatert og vi ønsker derfor at det benyttes IVF-kurver for Asker med klimafaktor 1,5 (klimafaktor 1,2 gir antakeligvis ingen margin i forhold til dagens situasjon ettersom IVF baserer seg på historiske data). Med hensyn til likebehandling av utbyggere har vann og avløpsvirksomheten som praksis å foreslå at private utbyggere kan legge til grunn 20 års gjentaksintervall ved beregning av nødvendig påslippsmengde til kommunalt nett. For dimensjonering av kritisk infrastruktur benyttes gjentaksintervall 50 år eller mer. Se også utredningen Risikoakseptkriterier for overvannsflom og dimensjonerende nedbør.

Vann og avløp i Drammen kommune har ikke som praksis å sette et generelt krav til maks påslipp av overvann til kommunalt nett (f.eks. basert på areal), ettersom det bl.a. er veldig ulik mulighet for lokal håndtering/infiltrasjon, krav til utnyttelsesgrad, og kapasitet på kommunalt nett ulike steder i kommunen. Dersom en kun skal forholde seg til arealbasert (tomteareal) påslipp til kommunalt nett, er kravet maks 1 l/(s*daa), men vi ønsker som sagt å gjøre en skjønnsmessig vurdering utfra en rekke faktorer i hvert enkelt tilfelle.

For eiendommer beliggende i tidligere Nedre Eiker kommune gjøres det i tillegg en vurdering av grønn overflatefaktor (GOF) som et tiltak for overvannshåndtering. Kort sagt er dette en beregningsmodell som skal sikre at det er nok grønne overflater på eiendommen i form av gress, trær og grønne vekster som sikrer vannopptak innenfor egen grunn.

 

 

Tilførsel av lensevann fra byggegrop, borevann og lignende krever at:

 1. det sendes inn redegjørelse, spesielt med hensyn til fare for sedimentering av stoff i kommunale ledninger.
 2. Påslippet kan kreve at det søkes utslippstillatelse fra Fylkesmannen.

I redegjørelsen må det opplyses om: 

 • hvordan vannet er tenkt tilført kommunal ledning,
 • perioden påslippet skal foregå og
 • antatt mengde vann,
 • tekniske løsninger for sedimentering/rensing og
 • hvorvidt det er fare for at lensevannet er forurenset.

I tillegg vil kommunen normalt kreve kamerainspeksjon av kommunal ledning både i forkant av påslipp og etter at påslippet er avsluttet.

 

Avløp fra industri, verksted, vareproduksjon eller lignende skal renses for skadelige stoffer før det slippes på kommunens avløpsnett.

Avløpsvann av stor mengde, eller som har farlig innhold kan skape problemer på kommunens ledningsnett og renseanlegg, eller være til fare for de som jobber med vann, avløp eller renseanlegg og omfattes av både forurensningsforskriftens kapittel 15 (oljeutskillere) og kommunes forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett.

Dette betyr at avløpsvannet derfor må renses med oljeutskiller eller fettutskiller før det går til kommunens ledningsnett. Kommunen forskrift om påslipp opplyser om maksimale verdier som tillates før det kreves utskiller. 

Test av sprinkleranlegg

Vann- og avløpsvirksomheten tillater ikke fullskala testing av sprinkleranlegg.

Drammen kommune har hydrauliske modeller for å beregne tilgjengelig kapasitet på kommunalt nett. En tappeprøve på opptil 10 l/s vil være tilstrekkelig for å verifisere beregningsresultatet, ev. brukes for å kalibrere modellen dersom det er nødvendig. Det foreslås å bruke standard tappemengder på 3 l/s, 5 l/s og 10 l/s.

Følgende problemer kan oppstå ved tappetester med uttak på mer enn 10 l/s:

 • Høye vannhastigheter kan føre til at rust, manganbelegg og slam, som oppstår eller avsettes i rørene over tid, blir virvlet opp og gir problemer med brunt vann hos andre abonnenter i den aktuelle trykksonen eller nærområdet.
 • Forholdsmessig rask åpning og stenging av ventiler i forbindelse med tapping av større mengder vann kan føre til trykkslag på kommunalt nett med påfølgende skader på både privat og kommunalt utstyr tilknyttet vannforsyningen.
 • Ved uttak av større mengder vann enn det som kan forventes i en normal driftssituasjon, er det fare for undertrykk og innsug andre steder i den kommunale vannforsyningen. Dette medfører fare for forurensing av drikkevannet. Kommunen kan ikke tillate at private aktører bestiller eller gjennomfører tester som medfører fare for forurensing av drikkevann fra kommunal vannforsyning. Jf. Drikkevannsforskriften § 15, med tilhørende veiledning.
 • Det kan i de fleste tilfeller være utfordrende å bli kvitt det uttappede vannet på en trygg og hensiktsmessig måte som ikke er til skade for tredjepart.
 • I de fleste tilfeller vil det ikke være mulig å varsle alle potensielt berørte abonnenter og parter. Grunnen til dette er at undertrykk, innsug og brunt vann kan oppstå på uventede plasser og på helt andre steder på distribusjonsnettet enn der tappingen foregår.

Fullskala testing medfører derfor en uforholdsmessig stor risiko for eksisterende abonnenter og kommunen som ansvarlig for vannforsyningen. Ved en reell brann, blir situasjonen en annen, da en brann ikke er en planlagt hendelse og vannet i høyeste grad er nødvendig for å begrense skadeomfang. Ved testing vil derimot risikoen for skade påført tredjepart øke uten at fordelene kan veie opp for dette.

Dersom tiltakshaver/prosjekterende/forsikringsselskap ikke kan godta kommunens oversendte beregninger som tilfredsstillende dokumentasjon på tilgjengelig kapasitet i en brannsituasjon, må det finnes alternative løsninger.

Gjennomføring av tappetester skal planlegges i samarbeid med avdelingen Drift VA på vadrift@drammen.kommune.no minst 5 virkedager i forveien. Dette for å kunne varsle ev. berørte tredjeparter i god tid.

Se også link til avtalevilkår og retningslinjer for slokkevann for kommunene i samarbeidet Godt Vann Drammensregionen: