Åpne møter i kommunedelene om ny arealplan

Forslag til ny arealplan i Drammen kommune er på høring. Det inviteres derfor til åpne møter i alle kommunedelene. Der får innbyggerne vite mer om hva forslaget til ny arealdel innebærer og hvordan man kan sende egne innspill.

Arealdelen er kommunens overordnede strategiske areal- og byutviklingspolitiske styringsverktøy. Det betyr at føringene i planen har stor betydning for hvordan arealene i kommunen brukes i årene framover. Det handler blant annet om hva som kan bygges i nabolaget ditt og hvor man ønsker å prioritere boligbygging fremover. 

Plan på høring

12. desember 2022 ble forslaget til ny arealdel behandlet politisk i kommunestyret. Der ble det vedtatt at forslag til kommuneplanens arealdel for Drammen 2023-2035 skal legges ut på høring og offentlig ettersyn. Fristen for å sende inn høringsinnspill er satt til 15. mars.

For at innbyggere skal ha en mulighet til å medvirke på hvordan den nye arealdelen skal bli, inviterer Drammen kommune til åpne møter i alle kommunedelene i høringsperioden. Det er for å gi innbyggere en mulighet til å sette seg inn i hva planene innebærer i sitt lokalmiljø og i kommunen som helhet. 

Flere åpne folkemøter

Mandag 23. januar klokka 18.00 til 19.30 er det et åpent informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel på Teams for alle interesserte. Senere i januar og i februar er det satt opp åpne møter ulike datoer i kommunedelene. Møtene arrangeres i samarbeid med nærutvalgene. 

I de åpne møtene vil representanter fra kommunen snakke om hva en kommuneplan er, og hva som gjelder for den nye arealdelen. Det blir også snakk om nye bolig- og næringsarealer som er foreslått i din kommunedel, og andre aktuelle arealplaner i området der du bor. 

De åpne møtene er tredelt: 

  • Informasjon om kommuneplanen
  • Åpent for spørsmål i plenum
  • Rom for tid til spørsmål en og en til ansatte i kommunen og til representanter i nærutvalget