Gjeldende kommuneplaner

Kommuneplanenes arealdeler viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, og angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanenes arealdel omfatter plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt.

Tidligere Drammen kommune

Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede strategiske areal- og byutviklingspolitiske styringsverktøy. Kommuneplanens arealdel hører sammen med og følger opp kommuneplanens samfunnsdel, Drammen 2036 - Byvekst med kvalitet.

Kart

Planbeskrivelsen med bestemmelser og retningslinjer

Strategier og veiledere

Bakgrunn

Tidligere Nedre Eiker kommune

Kommuneplanen består av en samfunnsdel med tilhørende handlingsdel, og en arealdel samt en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.

Kommuneplanens samfunnsdel

Gjeldende samfunnsdel (2015-2026) (pdf) ble vedtatt av kommunestyret 28. januar 2015. I samfunnsdelen finner du kommunens visjon og utviklingsstrategi frem mot år 2050. For perioden frem til 2026 er det pekt ut fem satsingsområder, hvor folkehelse er hovedsatsingsområdet.

Kommuneplanens arealdel

Gjeldende arealdel viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdel (2015-2026) ble vedtatt av Kommunestyret den 7. oktober 2015, og revidert med mindre endring 28.06.2019.

Under ligger protokoll og saksfremlegg fra sluttbehandlingen 7. oktober 2015.

Kommuneplanens handlingsdel

Kommuneplanens handlingsdel (2016-2019) (pdf) viser hvordan kommunen skal følge opp samfunns- og arealdelen. Handlingsdelen rulleres årlig og skal samkjøres med budsjett og økonomiplan over tid. Gjeldende handlingsdel ble vedtatt av kommunestyret 7. oktober 2015.

Tidligere Svelvik kommune

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel