Kulturminner er en viktig del av vår kulturarv og Drammen historie. Grunnlaget for å verne kulturminner er at de har verdi som kilder til kunnskap, opplevelse og bruk. De bidrar til identitet, tilhørighet, og verdiskaping.

Hva er et kulturminne?

Kulturminneloven definerer kulturminner som "alle spor etter menneskelig aktivitet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro og tradisjon til". Mange kulturminner er automatisk fredet ut fra sin alder; alle kjente og ikke-kjente kulturminner eldre enn år 1537, stående bygg og mynter eldre enn år 1650, kulturminner i sjø, vann og vassdrag eldre enn 100 år og samiske kulturminner eldre enn 100 år. Om ikke annet er bestemt gjelder fredningen selve kulturminnet og en sikringssone på 5m rundt. Det må ikke gjøres noe som kan skade, ødelegge eller skjemme, med mindre særlig tillatelse er gitt av myndighetene. Også nyere tids kulturminner kan fredes ved særskilte vedtak.

Informasjon om kulturminner finnes på www.kulturminnesok.no og som app for Android og Iphone. Kulturminnesøk bygger på den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden og er ment for et allment publikum. I tillegg til informasjon fra Askeladden, finnes også andre kulturminner. I Kulturminnesøk kan alle legge ut kartfesting, foto, tekst og annen informasjon om kulturminner.

Kulturminneforvaltning

Kommunene har  et selvstendig ansvar for å verne lokalt viktige kulturminner etter plan- og bygningsloven, f.eks. ved å vedta hensynssoner og egne kommunedelplaner for kulturminnevern.  I tillegg har kommunene myndighet etter flere særlover som angår kulturminner, blant annet som lokal landbruksmyndighet og som økonomisk ansvarlig for vedlikehold av kirker og kirkegårder.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Kommunedelplanen skal bidra til at kulturarven forvaltes slik at den sikrer en bærekraftig utvikling og verner kulturminner og kulturmiljøer som dokumentasjon av fortiden og en ressurs for fremtiden. Planarbeidet skal sørge for systematisk synliggjøring av kulturminnefeltet, og være et verktøy for saksbehandling og politikk på plan- og byggesaksfeltet i kommunen. Planen skal også følges opp av en handlingsdel med tiltak for å bevare, forvalte, formidle og bruke kulturminner i kommunen.