Slik fyrer du riktig

Vedfyring kan påvirke luftkvaliteten i Drammen kommune. Med kuldeperioden som har vært nå er det viktig å fyre riktig, slik at det blir mindre utslipp og svevestøv.

Sist endret:

Over én million tonn ved blir brent i norske boliger og fritidsboliger hvert år, litt avhengig av hvor kald vinteren er. Når vi fyrer med ved dannes det mange ulike stoffer som slippes ut med røyken. Særlig små og større svevestøvpartikler bidrar til luftforurensning. I hovedsak er det de små partiklene som dannes når det fyres med ved.

Les konkrete fyringstips lenger ned i saken.

Luftforurensning påvirker helsen vår, og det kan både utløse og forverre sykdom. Først og fremst i luftveiene og hjerte- og karsystemet. Barn, eldre, gravide og personer med underliggende sykdommer er spesielt sårbare. 

I 2019 er det beregnet at 12 300 friske leveår ble tapt i Norge på grunn av fint svevestøv, ifølge Miljødirektoratet. 

Svevestøv er hovedutfordring i Drammen

I Norge er det svevestøv og nitrogendioksid som bidrar mest til lokal luftforurensning. I Drammen er svevestøv hovedutfordringen. Nasjonale myndigheter har satt øvre grenser for hvor mye svevestøv det bør være i luften.

I 2022 viste måleresultatene at Drammen kommune og fire andre kommuner overskred det nasjonale målet for grovt svevestøv. Dette har resultert i flere pålegg fra Miljødirektoratet om å fremlegge tiltak som bidra til å bedre situasjonen. På bakgrunn av dette vedtok Drammen kommune en ny handlingsplan for luftkvalitet 2023-2030. Et av tiltakene er redusert vedfyring som følge av naturlig utskiftning av vedovner til rentbrennende ovner og bedre fyringsvaner. 

Skift ut den gamle ovnen

Eldre ovner fører til betydelig mer utslipp enn nyere ovner. I 1998 bestemte norske myndigheter at alle vedovner som produseres må oppfylle visse krav om partikkelutslipp. Ovner produsert etter 1998 er derfor såkalt rentbrennende ovner.  Nyere ovner er også mer effektive fordi de forbrenner mer og gir mer varme. De beste nye rentbrennende ovnene har en virkningsgrad på rundt 80 prosent, mens gamle ovner kan ha en virkningsgrad ned mot 50 prosent. 

Her er noen konkrete fyringstips

Fyr med tørr ved

Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i pipa og minimal forurensning. Fuktighet svekker vedens brennegenskaper, og du risikerer å danne beksot i skorsteinen på grunn av dårlig forbrenning. 

Tenn fra toppen

Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, som gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur. Bruk tørre vedkubber nederst og en blanding av opptenningsved og to til tre opptenningsbriketter øverst. Det er viktig at man lar ildstedet brenne i ca. 20 minutter før man begynner å justere ned trekkene.  

Fyr med riktig trekk

Det trengs mye luft til god forbrenning. Sørg for at du har nok luft inn i rommet vedovnen står i ved å åpne opp en ventil i veggen eller sette ett vindu på gløtt. Unngå å fylle ovnen for full. Når flammene brenner rolig med en frisk og gul flamme har man riktig trekk. Har du ett nyere ildsted vil du finne fyringstips for ditt ildsted i monteringsanvisningen. 

Unngå rundfyring

Det blir dårlig forbrenning når du fyrer med ovnen full av ved og med trekken mest mulig gjenskrudd. På denne måten dannes det beksot i pipa som kan ta fyr, og mye forurensning slippes ut i luften. I verste fall kan også giftige gasser lekke ut i rommet.