Tema:

Klima- og miljøvennlig utvikling

Bli med på vårrydding

Et sikkert vårtegn er at det dukker opp søppel når snøen smelter. Ryddedugnader bidrar hvert år til å fjerne store mengder søppel fra norsk natur. Alt du trenger er et par hansker, sekk eller pose og en plan for avfallshåndtering før du går ut og plukker søppel.

Slik fyrer du riktig

Vedfyring kan påvirke luftkvaliteten i Drammen kommune. Med kuldeperioden som har vært nå er det viktig å fyre riktig, slik at det blir mindre utslipp og svevestøv.

Fra matsvinn til matvinn

«Fra matsvinn til matvinn» er et toårig prosjekt rettet mot bo- og servicesentrene og sykehjemmene, samt Drammen helsehus. Prosjektet har mottatt støtte fra Miljødirektoratet i form av klimasatsmidler.

Bli med å redde naturmangfoldet

Mange av dem er vakre, men fremmede arter er en trussel mot det biologiske mangfoldet. Derfor starter kampanjen Naturrusken - en dugnad for å rydde områder med fremmende arter – i disse dager.

En ny epoke for havna og dens utvikling

Fra 21. juni er Drammensregionens interkommunale havnevesen (DIH) historie og omdannes til aksjeselskapet Drammen Havn AS. I dag signerte ordførerne i Drammen, Lier og Asker på stiftelsespapirene.

Ny sykkelvei med grønn anleggsdrift

Drammen kommune jobber for å bli en grønnere kommune, blant gjennom å kutte CO2-utslipp i egne utbyggingsprosjekter og ved å utbedre sykkelveinettet. Nylig startet arbeidet med ny sykkelvei med fortau i Hermanstorffs gate på Strømsø - et prosjekt med grønn anleggsdrift.

Slik skal klimagassene reduseres

Kommunens klimastrategi fra 2021 er videreutviklet og oppdatert. Målet er at kommunen innen 2030 skal redusere direkte klimagassutslipp med 55 % og bli en foregangskommune for sirkulær økonomi.

Handlingsplan plast

Formannskapet har vedtatt en handlingsplan plast. Dette er kommunens første steg på veien for å ta tak i plastproblematikken. Å kutte unødvendig bruk av plast, erstatte plast med alternative materialer, og å hindre at plastavfall kommer på avveie, står sentralt.

Bli med på vårrydding

Et sikkert vårtegn er at det dukker opp søppel når snøen smelter. Ryddedugnader bidrar hvert år til å fjerne store mengder søppel fra norsk natur. Alt du trenger er et par hansker, sekk eller pose og en plan for avfallshåndtering før du går ut og plukker søppel.

Drammen plukket ut til stort klimaprosjekt

Drammen kommune er, som eneste norske kommune, plukket ut til å delta i et stort EU-finansiert klimaprosjekt. Søknaden om 1,5 millioner euro, rundt 16,5 millioner norske kroner, er også innvilget.

Handlingsplan plast 2022–2026

Denne fireårlige handlingsplanen (2022–2026) er kommunens første steg på veien for å ta tak i plastproblematikken. Å kutte unødvendig bruk av plast, erstatte plast med alternative materialer, og å hindre at plastavfall kommer på avveie, står sentralt.

Har fått støtte til å teste ut utslippsfri anleggsplass

Drammen kommune har fått innvilget til sammen 5,3 millioner kroner fra Miljødirektoratet til åtte klimarelaterte prosjekter i 2022. Når det skal anlegges sykkelvei med fortau i Hermanstorffs gate neste år, kan det derfor skje med utslippsfrie gravemaskiner. Kommunen har også fått støtte til en rekke andre klimaprosjekter.

Klima-sølv til Drammen og Tønsberg

Drammen og Tønsberg kommuner var sammen nominert til Årets lokale klimatiltak 2022 for kartleggingen som er gjort av økosystemer. Torsdag kunne en stolt ordfører motta diplom og anerkjennelse på Zerokonferansen.

Sammen for en renere Drammenselv

– Det hører til sjeldenhetene at så mange ordførere samles om et formelt samarbeid om vårt felles vannmiljø. Det sier noe om hvor viktig ren elv og fjord er for oss alle, sa ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune, da hun åpnet seminaret om det interkommunale samarbeidet «Vannområde Drammenselva» på Union scene.

Mottok pris for grønne innkjøp

Miljømerking Norge overrakte torsdag 1. september Drammen kommune prisen Årets innkjøper 2021. Det var en stolt ordfører som mottok prisen.

Rød løper for syklistene

Drammen skal bli Norges beste sykkelkommune. Som et ledd i satsingen skal tre sykkeltraseer på Strømsø rustes opp og flere er under planlegging.

Nytt kartverktøy om blå og grønne verdier

Digger du å gå barbent i gresset eller å ligge å flyte i et tjern? Har du tenkt på at de grønne og blå flekkene utfører flere viktige oppgaver som kan bidra til å bremse natur- og klimaproblemene? Nå kan du finne alt dette i et felles kart.

El-bysykler fra Steinberg til Åskollen

Elektriske bysykler er tilgjengelige på strekningen Steinberg til Åskollen, samt opp i åssidene. Tilbudet ble lansert i mai. Nå utvides parkeringstilbudet.

Kommunen velger grønt - ny elfeiebil

Drammen kommune har gått til innkjøp av elektrisk feiebil. Nyinvesteringen vil spare miljøet og redusere driftskostnadene med 80 prosent sammenlignet med forgjengeren.

Unik miljøskulptur formidler luftkvalitet

I strålende solskinn stod ordfører Monica Myrvold Berg torsdag formiddag for den offisielle åpningen av miljøskulpturen Skynja i Strømsøhagen. Miljøskulpturen skal gjennom lys og farger skape bevissthet rundt luftkvalitet og hva vi kan gjøre for å forbedre den.

Parkeringsplasser for elsparkesykler virker om de er plassert riktig

I juni 2021 ble tjue parkeringsplasser for elsparkesykler malt opp i Drammen sentrum, med mål om å forbedre parkeringen. Oppmalte parkeringsområder for elsparkesykler kan ha god effekt mot feilparkeringer og kaos, men plasseringen avgjør om de benyttes eller ikke. Det kommer frem i en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt.

Installasjon montert på Knutepunkt Strømsø

I disse dager er en utendørs digital installasjon satt opp i hagen på Knutepunkt Strømsø. Når alt er på plass og ferdig installert skal innbyggere kunne se hvordan luftkvaliteten er i Drammen.