Slik skal klimagassene reduseres

Kommunens klimastrategi fra 2021 er videreutviklet og oppdatert. Målet er at kommunen innen 2030 skal redusere direkte klimagassutslipp med 55 % og bli en foregangskommune for sirkulær økonomi.

"Klimastrategi for Drammen 2030" er Drammen kommunes strategi for oppfølging av Parisavtalen og omstilling til et lavutslippssamfunn. Kort fortalt handler klimastrategien om hvordan vi flytter på oss daglig, hvor og hvordan vi bygger og varmer opp husene, hvordan vi bruker og gjenbruker ressurser fra mat, klær, varer til eget forbruk til materialer og masser i næringslivet. I tillegg hvordan vi tar vare på karbonrike arealer som myr, skog og jordsmonn.

Klimastrategien legger til grunn at vi må kutte både direkte utslipp i Drammen kommune og indirekte utslipp som forbruket vårt skaper utenfor kommunen.

Her kan du lese hele klimastrategien

Bilde av Strømsø torg i Drammen med buss og syklist.
Å legge til rette for at en økt andel av reisene kan gjøres med gange, sykkel eller kollektivt er et viktig klimatiltak.

To hovedmål

Klimastrategien har mål om at Drammen kommune innen 2030 skal:

  • Redusere direkte klimagassutslipp med 55 %
  • Bli en foregangskommune for sirkulær økonomi

For å nå disse to målene har strategien fire satsinger:

Mobilitet

Å redusere transportbehovet samt legge til rette for at en økt andel av reisene kan gjøres med gange, sykkel eller kollektivt blir viktig. Samtidig må det arbeides for å fase ut fossilt drivstoff.

Bygg og arealbruk

Klimasmart arealbruk innebærer å utvikle kompakte byer og tettsteder. Potensialet for ombruk, fortetting og transformasjon på allerede utbygde områder må vurderes før nye områder blir tatt i bruk. Kommunen skal også ivareta karbonrike arealer og tilrettelegge for økt opptak av karbon i myr, skog og jordsmonn.

Bygge- og anleggsnæringen er en betydelig kilde til direkte og indirekte utslipp. Kommunen skal fremme klimasmart bygging og rehabilitering. Det må jobbes med å redusere direkte utslipp til/fra og på bygge- og anleggsplassen, samt bedre materialbruk og masseforvaltning. Eksisterende bygg må rehabiliteres fremfor å rives. Det må også tilrettelegges for mer lokal produksjon av fornybar energi og energieffektivisering.

Ressursbruk

Sirkulær bruk av ressursene kan redusere klimagassutslipp, bremse tapet av biologisk mangfold, redusere forurensning og bidra til nye grønne arbeidsplasser og forretningsmodeller.

Kommunen skal gjennom samarbeidsarenaer om ombruk og reparasjon stimulere til bedre ressursutnyttelse hos innbyggere. Samarbeid med næringslivet om klimasmart ressursbruk, deltakelse i innovasjonsprosjekter med andre kommuner, akademia og næringsliv blir også viktig.

Kommunen som forbilde

Kommunen skal være et forbilde for både innbyggere og næringsliv, ved systematisk å redusere egne utslipp og bedre ressursutnyttelsen.

Enda viktigere er kommunens mulighet til strategisk å benytte innkjøpsmakten til å bidra til grønn omstilling og innovasjon i markedet. Kommunens ledere skal ta ansvar for oppfølging av klimastrategien innenfor sitt ansvarsområde.

Kommunen skal dele kunnskap, erfaringer og gode eksempler om klimasmarte løsninger med innbyggere og næringsliv.

Tiltakene vedtas i klimabudsjettet

Klimastrategien forteller hva som bør prioriteres de kommende årene gjennom satsinger, strategier og virkemidler. Strategien inneholder derimot ikke tiltak. Konkrete klimatiltak kommer i klimabudsjettet som del av kommunens årlige handlings- og økonomiplan.