Prinsipper for logo- og profilbruk

Kommunestyret har vedtatt

«En felles visuell profil skal styrke oppfatningen av Drammen kommune som én aktør. Kommunikasjonen skal fremstå helhetlig og det skal tydelig fremgå hvilke tjenester, tilbud og opplevelser Drammen kommune står bak. Den visuelle profilen skal gjøres tilgjengelig for alle ansatte i kommunen og brukes i all kommunikasjon Drammen kommune bedriver».

Det er utarbeidet noen prinsipper knyttet til hvordan de ulike delene av kommuneorganisasjonen skal benytte seg av visuell profil.

  1. Tjenesteområder og virksomheter i basisorganisasjonen skal bruke kommunevåpenet når tjenestetilbudet skal profileres. Vedtatt font, fargepalett, grafisk element og mønstre skal benyttes, men tjenesteområdene og virksomhetene står fritt til å velge hvilke farger innenfor paletten og hvilke mønstre de ønsker å bruke.
  2. Det utvikles ikke egne logoer til bruk for tjenesteområder eller virksomheter i basisorganisasjonen som et alternativ til kommunevåpenet. Dersom dette prinsippet skal fravikes, må det besluttes politisk. I den grad et tjenesteområde eller virksomhet har et behov for å profilere seg med noe i tillegg til kommunevåpenet, kan det utvikles piktogrammer som illustrasjon for tjenesteområdet eller virksomheten. Dette gjøres i samarbeid mellom tjenesten eller virksomheten og den som har forvaltningsansvaret for den visuelle profilen.
  3. Kommunale foretak (KF) står fritt til å velge om de ønsker å bruke Drammen kommunes vedtatte visuelle profil eller om de ønsker å utvikle en egen profil. Dette inkluderer både om de ønsker å benytte kommunevåpenet eller utvikle egen logo og font, farger og ulike grafiske elementer. Beslutningen om valg av profil tas av foretaket.
  4. I prosjekter hvor Drammen kommune samarbeider med eksterne aktører, skal kommunevåpenet brukes på lik linje med logoen til øvrige aktører i samarbeidet. Valg av font, farger og ulike grafiske elementer må gjøres av det enkelte prosjekt. Drammen kommunes visuelle profil skal i utgangspunktet ikke brukes nå det er samarbeidsprosjekter med eksterne aktører. Dersom kommunens profil skal brukes, skal dette gjøres i samråd med den som har forvaltningsansvaret for profilen.
  5. Aksjeselskaper, interkommunale selskaper eller tilsvarende samarbeid skal ikke benytte Drammen kommunes profil.