Kulturarv

Drammen kommune har et rikt mangfold av kulturarv som vi sammen med innbyggerne forvalter, bruker og opplever. Kulturarven er et viktig verdigrunnlag for Drammens innbyggere og kommunen ønsker å engasjere til videre bruk og forvaltning for framtidige generasjoner.

Hva er kulturarv?

På denne siden får du kjennskap begrepet kulturarv, kommunens arbeid innen feltet og aktiviteter du kan delta i. 

Kulturarv er en samlebetegnelse for materiell- og immateriell kulturarv. Kulturarven er svært betydningsfull for menneskers identitet og stedstilhørighet. Den danner forståelse for hvordan mennesker har levd, verdisyn som har rådet i samfunnet og skaper forståelse for egne tradisjoner. Kulturarven gir både forståelse av oss selv og er en viktig føring for videreutvikling av samfunnet.

Kulturminneloven definerer kulturminner som "alle spor etter menneskelig aktivitet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro og tradisjon til".

Materiell Kulturarv 

Materiell kulturarv omhandler områder, gjenstander og bygninger som er av spesiell betydning for identitet og forståelse av oss selv som individer og samfunn. Materiell kulturarv omhandler kulturminner og kulturmiljø, og kulturlandskap. Håndverkstradisjon er immateriell kulturarv som i stor grad består av overføring av håndboren kunnskap.

Immateriell kulturarv 

Immateriell kulturarv betyr praksis, framstillinger, uttrykk, kunnskap og ferdigheter. For kulturminneforvaltningen er den immaterielle kulturarven knyttet til det vi ikke kan ta på ved et kulturminne. Dette gjelder for eksempel tro, tradisjoner, sagn og hendelser.

Byantikvaren i Drammen 

Vegard Lie er byantikvar for Drammen kommune. Byantikvaren har det faglige ansvaret for kulturminnevernet i kommunen. Byantikvarens viktigste oppgave er å forvalte og sikre eldre bygninger og kulturmiljø i kommunen.

Se byantikvarens sider for mer informasjon.

Se undersidene til kulturarv: