Siste nytt og høstens arbeider med Bybrua

Arbeidet med ny bybru skrider frem. På denne siden vil du kunne lese om hva slags arbeider som pågår og på hvilken måte det berører naboer og næringsdrivende i området rundt, og deg som innbyggere.

Sist endret:

21.09.2023

Hele august og et stykke ut i september var Bybruaanlegget preget av de store vannmengdene etter ekstremværet Hans. Beredskapsplaner for flom ble iverksatt og fulgt opp i perioden. Daglige ukeprognoser fra NVE var til stor nytte for hele kommunens beredskapsteam – også for Bybruprosjektet. Vannføringen var på det meste 2000 m3/s, og det er nesten fire ganger mer enn en «vanlig» sommerdag på elva.

Fremdriften ble noe satt tilbake i denne perioden, blant annet var det på et tidspunkt ikke forsvarlig å manøvrere lektere med materialforsyninger fra riggområdet på Holmennokken. Til tross for utfordringene har entreprenøren klart å utføre pelearbeider til det andre elvefundamentet (nærmest Bragernes). Forsterkingen av de tre gjenværende gamle fundamentene er også fullført nå, slik at de sikkert skal tåle vekten av stålet under montering av ny bruoverbygning.

29 meter lange stålbjelker

To 29 meter lange stålbjelker ankom natt til mandag 18. september fra verkstedet i Tyskland. Disse ble heist på plass av Banenors entreprenør NCC mandag og tirsdag denne uken. Dette var en viktig milepel for prosjektet. Bane NOR støper etter planen brudekke over denne delen av sporområdet (og stålbjelkene), i midten av november.

Jobbes i alle akser

Det foregår nå arbeider med fundamenter i alle akser.

  • I akse 7, elvefundamentet nærmest Strømsø, er nå pelene nesten komplette. Avstiving av spuntkassen pågår, og det jobbes for å forberede støp av fundament. Dette innebærer å kappe pelene til riktig nivå før armering og støp utføres. Alt dette foregår under vann og planlegges utført i oktober og november.
  • I akse 8, elvefundamentet nærmest Bragernes, pågår pelearbeidene som planlagt. Ramming og boring av peler vil fortsette til siste halvdel av oktober.
  • I akse 9, landkaret på Bragernes, er boring av peler fullført, og spuntkassen vil nå bli avstivet. Her følger mudring inni spuntkassen, kapping av peler, armering og betongstøp under vann. Rundt landkaret skal det peles og erosjonssikres ferdig for ny Honnørbrygge. Tidsrom for dette vil prosjektet komme nærmere tilbake til.

Prosjektside for bybrua

30.06.2023

Vårflommen skapte noen dagers utfordringer da den nådde høydepunktet i slutten av mai, men for elvefundamentet nærmest Strømsø (akse 7) er nå all peling og spunting ferdig.

Fremover skal spuntkassen i akse 7 stives av med store stålbjelker. De øverste 27 meterne av pelene armeres og støpes ut med betong. Det skal også installeres massive kjerner av stål fra elvebunn og godt ned i fjell på 70 meters dybde. Senere i sommer er den første store betongstøpen planlagt - under vann - inni spuntkassen. (Dét må til før spuntkassen kan tømmes for vann og fungere som byggegrop i elva.)

For elvefundamentet nærmest Bragernes (akse 8) har det pågått mudringsarbeid en stund. Dette etterfølges av erosjonssikring utover i juli. De utgravde massene rundt den planlagte spuntgropa erstattes med stabile steinmasser. I akse 8 planlegges pelearbeidene å starte opp i første halvdel av august. Ramming av peler er støyende arbeider, og vil foregå over en periode på 2-3 måneder.

Tårnkran på elva

Entreprenørens planer for en midlertidig tårnkran midt i elva, er nå klare. Kranen skal kunne løfte materialer ut til begge elvefundamentene, og senere opp på det nye brudekket. Plassering blir mellom midlertidig bru og ny bru. Kranen skal stå på et lignende fundament som midlertidig bru – på fire peler til fjell.

Pelearbeider for kranfundamentet vil pågå i perioden uke 28-30, og det vil da være impulsivt støyende arbeid. Det er planlagt å jobbe mandag-fredag klokken 07.00-19.00 og lørdager 07.00-12.00. Det vil også bli nødvendig å stenge midlertidig gang- og sykkelbru i perioder i forbindelse med at kranen skal løfte stålrør. 

Kraner og anleggsarbeid langs elvebredden på Bragernes i forbindelse med ny Bybru.
FORSTERKES: De gamle fundamentene skal nå forsterkes.

Forsterker de gamle fundamentene

Riventreprenøren, AF Decom, er tilbake. I ukene før og etter fellesferien har de fått i oppdrag å forsterke de siste tre gjenværende fundamentene fra den gamle bybrua. Det viste seg under rivearbeidene at fundamentene var i dårligere stand enn forventet, og helt uten armering i betongen.

Siden de tre fundamentene skal bære noe av stålkonstruksjonen under montering, er det bestemt at de må forsterkes for å få god nok sikkerhetsmargin under oppføringen i 2024.

Ny støttemur Bragernes

I akse 9 ved Bragernes nærmer seg støttemuren seg snart ferdig. Det pågår fortsatt boring, og noen peler skal slås ned nærmest spuntkassen.

Det skal fylles løsmasser, som komprimeres godt, bak muren. Etter dét er det planer om å trekke opp den midlertidige lange spunten på Bragernes. Dette skjer trolig litt ut i august.

Deler av mannskapet avvikler ferie i juli, mens andre jobber på. Oppsummert blir det relativt mindre aktivitet i ferieukene, men det jobbes på med kranfundament, erosjonssikring og komplettering av peler.

bygningsarbeider på Bragernes i forbindelse med ny bybru
BRAGERNES: Støttemuren på Bragernes nærmer seg snart ferdig. Det pågår fortsatt boring, og noen peler skal slås ned nærmest spuntkassen.

Bane NORs arbeid på Strømsø

Bane NOR skal jobbe gjennom hele sommeren, blant annet med arbeider på Drammen stasjon og sin del av Bybrua. 

Deres arbeid kan du lese mer om på Bane NOR sin nettside.

Du kan også se filmer og bilder på Bane NORs Facebook-side.

12.05.2023

Fundamenteringsarbeider i elva fortsetter etter 15. mai. Dette innebærer blant annet ferdigstillelse av fundament nærmest Strømsø, akse 7 og ved landkar på Bragernes, akse 9. I tillatelsen fra Statsforvalter var det opprinnelig en streng begrensning til anleggsaktiviteter i perioden 15. mai- 15. september, av hensyn til rekreasjon og friluftsliv. Aktiviteter på elvebunn, som mudring, peling og spunting var ikke tillatt i perioden. I endrede tillatelser (senest 9.5.2023), står vi nå friere til å prioritere prosjektets fremdrift. Vi har ikke lenger bestemte datoer å følge, men vi planlegger og tar hensyn/tilrettelegger best mulig med tanke på miljørisiko, rekreasjon og friluftsliv.

Det arbeides med å få på plass de store spuntkassene i akse 7 (elvefundamentet nærmest Strømsø) og akse 9 (landkar på Bragernes). Dette arbeidet forventes ferdig omkring månedsskiftet mai/juni. I elvekanten på Bragernes gjenstår det å utføre en del pelearbeider inni og rundt spuntkassen, og dette vil fortsette ut juni. Arbeidene skaper støy når de står på, men vil ikke vedvare lenge av gangen.

Det graves og mudres på elvebunn også i akse 8. Dette er forberedelser til peling som skal starte i august.

Prosjektet har etablert beredskapsplaner og er forberedt dersom det skulle bli flom. Vi er også koblet opp mot kommunens øvrige beredskap og får jevnlige prognoser fra NVE. Vannføringen kan påvirke fremdriften på arbeidene beskrevet over. Prosjektet har planer for hva som må gjøres ved ulike scenarier for å trygge mannskap, lektere og maskiner. Det er også ekstra overvåking og beredskap for erosjon på elvebunn.

For å unngå tilslamming av strendene har det ligget «siltgardiner» ved noen kommunale badestrender i vinter. Siltgardinene vil enten bli fjernet eller flyttet lenger ut slik at de ikke er i veien for badende i sommer.

20.04.2023

Noen endringer i planene gjør at spuntarbeiene vil starte en uke tidligere enn først planlagt. Dermed vil det bli støyende arbeider på Bragernes fra uke 17. Ramming av rørpeler og spunt vil  dermed skje vekselvis i ukene 17, 18 og 19.

Har du spørsmål, finner du kontaktinformasjon neders i saken. 

28.03.2023:

Det vil bli støyende arbeider på Bragernes fra uke 14 og frem til 15. mai.

Det er i forbindelse med fundamentering av landkar og deler av ny Honnørbrygge, at det denne våren vil bli impulsiv støy fra ramming av stålrør, før resterende spunting utføres. De aktuelle arbeidene foregår i elvekanten midt imellom midlertidig bru og Skutebrygga. Støyende arbeider begrenses til kokken 07.00-19.00 hverdager. Mindre støyende arbeider utføres også enkelte lørdager.

  • Uke 14 (man-ons. før påske), samt uke 15, 16 og 17: Ramming av 13 korte rørpeler for fremtidig Honnørbrygge.
  • Uke 18 og 19: Spuntarbeider. Resterende vegger i spuntkassen for nytt landkar rammes.
    Planen er med forbehold om endringer.

Det vil også være aktuelt å ramme peler til et kranfundament i elva. Tidsrom er foreløpig ikke fastsatt.

Drammen kommune’s entreprenører tar fri fra Skjærtorsdag til andre påskedag.

03.03.2023:

Pelearbeider for fundament i akse 7 nærmer seg nå ferdigstillelse. Det gjenstår per i dag seks av totalt 22 stk. peler.

Det har vært en del utfordringer med fremdrift på pelearbeider. Entreprenøren fikk som følge av dette først tillatelse til støyende kveldsarbeidstid ut januar. Senere ble perioden utvidet til å gjelde frem til og med 11. mars.

Etter at samtlige peler i akse 7 er montert starter entreprenøren i april med å etablere spuntkasse (nåler av stål som vibreres ned i elvebunnen) rundt pelene. Spuntkassa danner rammen for ett av to betongfundamenter i elva som skal bære Bybrua.

Arbeider med erosjonssikring rundt spuntkasse i akse 7 vil som følge av utfordringer med pelearbeider ikke bli ferdig innen 15. mai. Prosjektet har søkt om endring til Statsforvalteren og har fått tillatelse til å ferdigstille arbeider i elva. Ny fremdriftsplan legger opp til ferdigstillelse 1. juni, men vårflom kan føre til ytterligere utsettelser av denne datoen.
Det vil kontinuerlig logges partikkelspredning i elva nedstrøms anlegget.

arbeidere i gult arbeidstøy jobber med armering på bragernes langs med elva
Arbeiderene fra PNC jobber med armering av sålen til ny permanent støttemur på Bragernes.

Arbeider ved Bragernes

Riving av fundamentet til det gamle landkaret på Bragernes pågår nå. Dette er arbeider som foregår under vann og støyer lite.
Mudring og erosjonssikring er i hovedsak ferdig på Bragernes.

Montering av stålkjernepeler til ny permanent støttemur på elvesiden av den midlertidige spunten er utført. Støping av permanent støttemur vil bli utført de kommende ukene.

I uke syv ble én av fire vegger med spunt til nytt landkar etablert. Spunt ble montert i vann og støyet betydelig mindre enn spuntarbeider som ble utført i august i fjor. Mot slutten av mars planlegges oppstart boring av peler til landkaret. Arbeidene planlegges å vare i underkant av én måned. Støyen vurderes å være beskjeden.

Etter boring vil de øvrige spuntveggene rundt landkaret monteres. De som er berørt av støyende aktivitet vil bli varslet.

Arbeider i akse 8

Akse 8 er fundamentet i elva nærmest Bragernes. Her foregår det nå trekking av trepeler fra fundament fra den gamle Bybrua. Det er nødvendig å fjerne gamle trepeler for å kunne gjøre plass til nytt fundament. Dette er nøysomt arbeid som utføres i samarbeid med dykkere som markerer hvor pelene er under vann.

Det settes en luftdrevet hammer over hver pel som slår ned på peletoppen for å løsne pelene fra leira før de trekkes opp. Dette arbeide kan støye litt.

Deretter starter mudring og erosjonssikring.

Kontakt

Fremdrift om arbeidet på Strømsø og deres del av tiltaket Drammen–Kobbervikdalen kan du lese om på Bane NOR sine nettsider. 

Har du spørsmål eller spesielle behov i forbindelse med arbeidene, er det bare å ta kontakt.

bilde fra midlertidig gang- og sykkelbru ned på landkaret på Bragernes
Støping av permanent støttemur vil bli utført de kommende ukene.