Støyende arbeider fra uke 14

Arbeidet med ny bybru skrider frem. På denne siden vil du kunne lese om hva slags arbeider som pågår og på hvilken måte det berører naboer og næringsdrivende i området rundt, og deg som innbyggere.

Sist endret:

28.03.2023:

Det vil bli støyende arbeider på Bragernes fra uke 14 og frem til 15. mai.

Det er i forbindelse med fundamentering av landkar og deler av ny Honnørbrygge, at det denne våren vil bli impulsiv støy fra ramming av stålrør, før resterende spunting utføres. De aktuelle arbeidene foregår i elvekanten midt imellom midlertidig bru og Skutebrygga. Støyende arbeider begrenses til kokken 07.00-19.00 hverdager. Mindre støyende arbeider utføres også enkelte lørdager.

  • Uke 14 (man-ons. før påske), samt uke 15, 16 og 17: Ramming av 13 korte rørpeler for fremtidig Honnørbrygge.
  • Uke 18 og 19: Spuntarbeider. Resterende vegger i spuntkassen for nytt landkar rammes.
    Planen er med forbehold om endringer.

Det vil også være aktuelt å ramme peler til et kranfundament i elva. Tidsrom er foreløpig ikke fastsatt.

Drammen kommune’s entreprenører tar fri fra Skjærtorsdag til andre påskedag.

03.03.2023:

Pelearbeider for fundament i akse 7 nærmer seg nå ferdigstillelse. Det gjenstår per i dag seks av totalt 22 stk. peler.

Det har vært en del utfordringer med fremdrift på pelearbeider. Entreprenøren fikk som følge av dette først tillatelse til støyende kveldsarbeidstid ut januar. Senere ble perioden utvidet til å gjelde frem til og med 11. mars.

Etter at samtlige peler i akse 7 er montert starter entreprenøren i april med å etablere spuntkasse (nåler av stål som vibreres ned i elvebunnen) rundt pelene. Spuntkassa danner rammen for ett av to betongfundamenter i elva som skal bære Bybrua.

Arbeider med erosjonssikring rundt spuntkasse i akse 7 vil som følge av utfordringer med pelearbeider ikke bli ferdig innen 15. mai. Prosjektet har søkt om endring til Statsforvalteren og har fått tillatelse til å ferdigstille arbeider i elva. Ny fremdriftsplan legger opp til ferdigstillelse 1. juni, men vårflom kan føre til ytterligere utsettelser av denne datoen.
Det vil kontinuerlig logges partikkelspredning i elva nedstrøms anlegget.

arbeidere i gult arbeidstøy jobber med armering på bragernes langs med elva
Arbeiderene fra PNC jobber med armering av sålen til ny permanent støttemur på Bragernes.

Arbeider ved Bragernes

Riving av fundamentet til det gamle landkaret på Bragernes pågår nå. Dette er arbeider som foregår under vann og støyer lite.
Mudring og erosjonssikring er i hovedsak ferdig på Bragernes.

Montering av stålkjernepeler til ny permanent støttemur på elvesiden av den midlertidige spunten er utført. Støping av permanent støttemur vil bli utført de kommende ukene.

I uke syv ble én av fire vegger med spunt til nytt landkar etablert. Spunt ble montert i vann og støyet betydelig mindre enn spuntarbeider som ble utført i august i fjor. Mot slutten av mars planlegges oppstart boring av peler til landkaret. Arbeidene planlegges å vare i underkant av én måned. Støyen vurderes å være beskjeden.

Etter boring vil de øvrige spuntveggene rundt landkaret monteres. De som er berørt av støyende aktivitet vil bli varslet.

Arbeider i akse 8

Akse 8 er fundamentet i elva nærmest Bragernes. Her foregår det nå trekking av trepeler fra fundament fra den gamle Bybrua. Det er nødvendig å fjerne gamle trepeler for å kunne gjøre plass til nytt fundament. Dette er nøysomt arbeid som utføres i samarbeid med dykkere som markerer hvor pelene er under vann.

Det settes en luftdrevet hammer over hver pel som slår ned på peletoppen for å løsne pelene fra leira før de trekkes opp. Dette arbeide kan støye litt.

Deretter starter mudring og erosjonssikring.

Kontakt

Fremdrift om arbeidet på Strømsø og deres del av tiltaket Drammen–Kobbervikdalen kan du lese om på Bane NOR sine nettsider. 

Har du spørsmål eller spesielle behov i forbindelse med arbeidene, er det bare å ta kontakt.

bilde fra midlertidig gang- og sykkelbru ned på landkaret på Bragernes
Støping av permanent støttemur vil bli utført de kommende ukene.