Slik skriver vi korrekt

Sist endret:

Arbeidsspråket i kommunen er norsk. Det betyr at vi skriver norsk i alle tekster og følger offisiell norsk rettskriving. Vi skal, så langt det er mulig, bruke norske ord og faguttrykk. Dette gjelder også når vi skal lage nye navn på enheter, virksomheter og prosjekter.

Kommunen er språknøytral. Det vil si at vi kan motta informasjon fra statlige virksomheter på både bokmål og nynorsk. Det er likevel slik at Drammen kommune bruker bokmål i skriftlig kontakt med innbyggerne, næringslivet og andre aktører.

På denne siden har vi samlet noen viktige regler for hvordan vi skriver korrekt i Drammen kommune.

Du kan også finne gode språktips på www.språkrådet.no.

Stor og liten forbokstav

Er du i tvil, er liten forbokstav oftest det riktige.

Stillingstitler skrives med liten forbokstav. Det gjelder også i stillingsannonser og når tittelen står under personnavn i signaturer i brev og e-post:

Eksempel

kommunedirektør
fagsjef
rådgiver
saksbehandler
naturforvalter
innholdsprodusent

Som hovedregel skrives navn på prosjekter, dokumenter, artikler og rapporter med stor forbokstav og skilles ut med kursiv:

Eksempel

Klart språk i Drammen kommune
Fremtidens helsetjenester
Handlings- og økonomiplan 2024-27
Levekårsundersøkelsen 2023

Hvis vi skriver kortformen av navnet, får det liten forbokstav og skilles ikke ut med kursiv:

Eksempel

Dette klarspråksprosjektet …
I handlings- og økonomiplanen står det at …
I kommunens levekårsundersøkelse …

Navn på enheter

Navn med to eller flere ledd har stor forbokstav bare i første ledd. Det gjelder også ledd etter egennavn som Drammen, Losjeplassen og Svelvik:

Eksempel

Drammen kommune
Drammens teater
Åsen skole
Bragernes torg
Losjeplassen bo- og servicesenter
Drammen helsehus

Unntaket fra regelen om liten forbokstav i andre ledd er enkelte av kommunens selskaper:

Eksempel

Drammen Eiendom KF
Drammen Havn AS

Politiske utvalg og komiteer skrives med liten forbokstav:

Eksempel

kommunestyret
formannskapet
hovedutvalget for tekniske tjenester
eldrerådet

Alle tjenesteområder, virksomheter, avdelinger og staber skriver vi med liten forbokstav:

Eksempel

arealplan, klima og miljø
samferdsel, vei og park
kunst og kulturarv
utvikling og digitalisering

Unntaket er når navnet både er en institusjon og en person.

Vi skriver for eksempel kommuneadvokaten med liten forbokstav når vi mener personen som har stillingen:

Eksempel

Den nyansatte kommuneadvokaten vil lede dette arbeidet.

Når vi sikter til institusjonen, skriver vi Kommuneadvokaten med stor forbokstav:

Eksempel

Det lyses ut to stillinger hos Kommuneadvokaten i Drammen kommune.

For navn på enheter som ikke starter med et egennavn, er hovedregelen å skrive med små forbokstaver. Skriv først hva slags type enhet det er:

Eksempel

Det er knutepunkt Strømsø som gjennomfører prosjektet.

Navn på gater

Gatenavn er egennavn som reguleres i lov om stedsnavn. Det er kartverket og stedsnavntjenesten til Språkrådet som fastsetter stedsnavn.

Gatenavn skriver vi med mellomrom når gatenavnet er i ubestemt form og består av et personnavn eller et annet ord i genitiv og slutter med «gate», «vei» eller «plass»:

Eksempel

Prins Oscars gate
Wildenveys plass
A.J. Horgens vei
Betzy Kjelsbergs vei

Er gatenavnet i bestemt form, skriver vi navnet i ett ord:

Eksempel

Solløsgata
Austadveien
Fergeveien

Navn som inneholder «øvre», «nedre» eller tilsvarende, skal ha mellomrom mellom det første og det andre ordet, men ikke mellom andre og tredje ord:

Eksempel

Lille Åsgaten
Nedre Torggate
Gamle Riksvei

Apostrof bruker vi bare etter egennavn som slutter på s, x og z:

Eksempel

Rosenkrantz’ gate
Anders’ gate

Navn på lover

Navn på lover (både kortform og fullform), forskrifter og konvensjoner skrives alltid med liten forbokstav. Det eneste unntaket er Grunnloven, som skrives med stor forbokstav.

Eksempel

  • forvaltningsloven
  • I lov 14. april 2000 nr. 31 om behandlingen av
    personopplysninger står det ...
  • kjøpsloven
  • anskaffelsesforskriften
  • forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging

Dato

I Drammen kommune skriver vi datoer enten med åtte siffer eller med en kombinasjon av siffer og bokstaver.

I brev, saksdokumenter og liknende skriver vi datoer med åtte siffer i denne rekkefølgen:

Eksempel

01.01.2024

I løpende tekst skriver vi datoer med siffer og bokstaver:

Eksempel

1. januar 2024

Klokkeslett

Vi skriver klokkeslett med punktum mellom timer og minutter (ikke kolon). Vi skriver også alle klokkeslett med fire siffer:

Eksempel

04.00
10.30
23.15

Telefonnummer

Vi skriver telefonnummer i grupper på to og to. Det gjelder ifølge nummerforskriften også alle mobilnummer:

Eksempel

32 04 00 00
44 44 44 44

Nummer som starter på 116, skriver vi i grupper på tre og tre:

Eksempel

116 117

Nummer på tre, fire eller fem siffer skriver vi i én gruppe:

Eksempel

113
02800

Husk at vi skriver landskode med et plusstegn foran:

Eksempel

+47 32 04 00 00

Tall og beløp

Tall opp til og med tolv skriver vi med bokstaver, resten
skrives med siffer:

Eksempel

Fem elever
144 sykehjemsplasser

Unntaket er om du trenger å framheve et tall, da kan du bruke siffer også på små tall:

Eksempel

Svarfristen er om 1 uke.

Vi skriver tall med opp til fire siffer uten mellomrom:

Eksempel

Det nye gebyret er på 1800 kroner.

Tall med fem eller flere siffer skriver vi med mellomrom for
hvert tusen:

Eksempel

100 000 biler
81 000 kroner
1 734 500 hus

Når vi skriver summer, settes myntenheten etter tallet. Helst bør ordet «kroner» skrives helt ut. Dersom du bruker forkortelsen «kr», skal det ikke være punktum etter.

Eksempel

950 500 kroner
879 kr

Husk at dersom du bruker komma i et beløp, bruker du flertallsformen (bortsett fra når tallet ender på 1):

Eksempel

5,9 millioner
30,1 million
29

Forkortelser

Ikke bruk for mange forkortelser i teksten. Unngå særlig å bruke forkortelser som er interne eller lite kjente for offentligheten, som for eksempel «TOK», «Ulg», «USHT» og «HØP».

De fleste forkortelser skal ha punktum til slutt:

Eksempel

bl.a. (blant annet)
ca. (cirka)
dvs. (det vil si)
f.eks. (for
eksempel)
ev. (eventuelt)
pga. (på grunn av)
nr. (nummer)
tlf. (telefon)

Fet skrift

Vi kan bruke fet skrift til å skille ut nøkkelord eller annen viktig informasjon i en tekst.

Eksempel

Dere må levere søknaden innen 1. mars.

Orddeling og særskriving

Sammensatte ord skal skrives som ett ord på norsk. Vær derfor oppmerksom på særskrivingsfeil av denne typen:

Feil Korrekt
Bo utgifter Boutgifter
Prosjekt ingeniør Prosjektingeniør
Deltaker avgift Deltakeravgift
Korttids opphold Korttidsopphold
Matte lærer Mattelærer
Klarspråk orddeling og særskriving. Illustrasjon av en figur i rullestol sammen med en pleier som ser forundret opp på en tavle hvor menyen sier lamme lår.

Innhold