Eksempel på brev

Sist endret:

Opprinnelig brev

Klage Klagesen
Klagekroken 8
0000 Klagestad

Vedtak i sak 123456-18 - parkeringsklage

Viser til henvendelse vedrørende gebyr nr. 345678 ilagt på kjennetegn ÅZ 12345 den 17.05.18 i Rådhusgata ved Kirkegata.

Gebyret ble ilagt med hjemmel i forskrift om offentlig parkeringsgebyr § 2 for overtredelse av stanseforbud i trafikkreglenes § 17 nr 1, bokstav b: «Det er forbudt å stanse i vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkrysset. Avstanden regnes fra det punkt hvor fortauskant, kantlinje, eller vegkant begynner å runde». Overtredelsen gjelder et absolutt stanseforbud som er gitt av hensyn til trafikksikkerhet. Bakgrunnen for regelen er at kjøretøy plassert i eller ved kryss stenger for sikt og fremkommelighet, og kan medføre trafikkfare.

Det stilles i skriftlig klage uenighet til at kjøretøyet var plassert mindre enn 5 meter fra vegkrysset. Det opplyses at du i etterkant av ileggelsen målte avstand fra kjøretøy til vegkrysset til litt mer enn 5 meter, og det vises til bilder vedlagt klagen. Av ileggelsesblanketten og bilder tatt ved ileggelsen, fremkommer det at kjøretøyet var parkert 3,3 meter fra buen. Se vedlagt bilder som viser situasjonen. Det er benyttet elektronisk avstandsmåler til å finne avstanden,
og Walkietalkien indikerer punktet for avstandsmålet. Se også vedlagt skisse som illustrerer parkeringsregler i forbindelse med kryss.

Ileggelsen er korrekt og parkeringsgebyret opprettholdes. Klagen er behandlet etter forskrift om offentlig parkeringsgebyr § 7. Dersom du ikke er enig i vår avgjørelse, kan du kreve at saken bringes inn for tingretten. Du må gi oss skriftlig melding om dette innen 3 uker fra du mottok dette brev. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at retten kun kan ta stilling til lovligheten av ileggelsen, ikke rimeligheten. Ved behandling av saken i tingretten, vil vi be om dekning av våre saksomkostninger, jf. gebyrforskriften § 8. Disse kommer i tillegg til parkeringsgebyret.

Vi gjør oppmerksom på at ilagt parkeringsgebyr må betales innen forfallsfrist selv om det klages på ileggelsen jf. forskrift om offentlig parkeringsgebyr § 5 fjerde ledd.

Brev klarspåk

Klage Klagesen
Klagekroken 8
0000 Klagestad

Avslag i klagesak 123456-18 – parkeringsgebyr

Vi har mottatt og behandlet din klage på parkeringsgebyr 345678 gitt den 17.05.18 på ÅZ 12345.

Vedtak i saken

Klagen er avslått.

Vi har behandlet klagen etter forskrift om offentlig parkeringsgebyr § 7.

Du må betale parkeringsgebyret innen 3 uker

Selv om du har klaget på gebyret, må du betale innen 3 uker. Fristen gjelder fra datoen som er oppgitt på gebyret. Hvis du ikke betaler innen fristen, øker gebyret med 50 prosent. Regelen står i forskrift om offentlig parkeringsgebyr § 5.

Betalingsinformasjonen står på gebyret.

Begrunnelse for vedtaket

Det er forbudt å stanse i vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkryss, se trafikkreglenes § 17 første ledd bokstav b. Stans nærmere enn 5 meter kan stenge for sikt og fremkommelighet og dermed føre til trafikkfare.

I klagen oppgir du at du er uenig i at kjøretøyet stod for nær vegkrysset. Du har selv målt avstanden fra kjøretøyet til vegkrysset til litt mer enn 5 meter og viser til bilder vedlagt klagen.

Avstanden regnes fra det punktet hvor fortauskanten, kantlinjen eller vegkanten begynner å runde.

Bildene vi tok på stedet, og som ligger vedlagt, viser at kjøretøyet var stanset 3,3 meter fra buen. Avstanden er målt med elektronisk avstandsmåler. Walkietalkien på bildene viser hvor vegkanten begynner å bue, og hvor vi har målt avstanden fra.

Se også illustrasjonen av parkeringsreglene i vegkryss som ligger vedlagt.

Trafikkreglene § 17 beskriver en rekke steder hvor stans er forbudt. Forbudene blir ikke skiltet eller merket opp på disse stedene, og det forventes at førere kjenner reglene.

Vår konklusjon er at kjøretøyet var stanset i strid med trafikkreglene, og derfor avslår vi klagen.

Du kan be om at tingretten behandler klagen

Dersom du mener vedtaket er feil, kan du be om at kommunen sender klagen videre til tingretten. Du må i så fall gi oss skriftlig melding om dette innen 3 uker fra du mottok dette brevet.

Hvis saken blir behandlet i tingretten, vil vi kreve at du betaler saksomkostningene våre. Disse kommer i tillegg til gebyret.

Innhold