4. Få tydelig fram hvem som skal gjøre hva

Sist endret:

Teksten blir mer presis om vi er tydelige på roller og ansvar. Bruk «du», «dere» og «vi» når du henvender deg til dem som skal lese teksten.

Det skal være tydelig hvem som skal gjøre hva, og hva kommunen har ansvar for.

Er brevet bare til informasjon, eller skal den som mottar brevet, gjøre noe? Må leserne søke på noe innen en tidsfrist? Mangler det et vedlegg som må ettersendes?

Bruk et aktivt språk, og skriv helst «du» til enkeltpersoner i stedet for «man», «en», «bruker», «mottaker», «hjemmelshaver» og «vedkommende».

Ikke skriv Skriv heller
Det foretas en vurdering … Vi vurderer …
Svaret sendes til … Du må sende svaret til …
Mottaker har mulighet til å påklage vedtaket. Du kan klage på vedtaket.
Søknaden sendes kommunen. Send søknaden på e-post til navn@drammen.kommune.no.

Innhold