Strategi for frivillighet

Drammen kommune skal utarbeidet en strategi for frivillighet.

Frivillighet og frivillig innsats er av avgjørende betydning for at Drammen skal være et godt sted å vokse opp, bo og leve. Frivillig innsats er av betydning for alle aldersgrupper og innen alle samfunnsområder. Frivillig sektor er en selvstendig sektor, med innsats av avgjørende betydning for lokalsamfunnet. Kommunen har virkemidler som kan bidra til å fremme en levende frivillig sektor.

Hva er en strategi for frivillighet?

Strategi for frivillighet vil være retningsgivende for den viktige samhandlingen mellom kommunen og frivilligheten frem mot 2030. 

Medvirkning

Høring

Strategi for frivillighet har vært på høring. Høringsfristen var 17. september.

Høringsrunden er nå over og strategien har vært til sluttbehandling i alle hovedutvalgene og skal behandles i kommunestyret 11. og 12. desember.

Innspillsrunder

Gjennom medvirkning til tidligere planarbeider, spørreundersøkelser og innspill fra nærutvalgene har det kommet mange innspill til hva som må forbedres i samhandlingen mellom kommune og frivillighet.

På bakgrunn av medvirkningen vil følgende områder ivaretas i strategien:

  • samarbeid mellom kommune og frivillighet
  • kontakt med kommunen
  • informasjonsflyt
  • lokaler
  • tilskuddsordninger

En innspillsrunde med fokus på hvordan kommunen og frivilligheten kan samhandle bedre er nå gjennomført. Frist for å komme med innspill var 21. april 2023.