Utfordringer og behov

Drammenssamfunnet møter i dag og fremover utfordringer blant annet knyttet til økonomi, endringer i befolkningssammensetning, utenforskap og sosial ulikhet. Disse utfordringene løses best i fellesskap med innbyggerne og frivillige organisasjoner.

Medvirkningsprosesser med frivillighet og innbyggere og intern kartlegging har avdekket noen utfordringer i samhandlingen mellom kommune og frivillighet.

Kontakt med kommunen, informasjon og kommunikasjon

 • Det er vanskelig å vite hvem man skal ta kontakt med og oppfølgingen etter kontakt kan forbedres. Mange opplever at de ikke får svar på det de lurer på.
 • Det er vanskelig å finne relevant informasjon

Samarbeid og samarbeidsavtaler

 • Frivillig sektor opplever det som vanskelig å få til samarbeid med kommunen.
 • I samarbeidene er det behov for tydelige rammer og ansvarsfordeling.
 • Samarbeidene krever mye tid og organisering
 • Det er behov for mer forutsigbarhet for ulike typer samarbeid
 • Det er behov for flere arenaer for kunnskapsdeling, kompetanseheving og samordning av innsats
 • Det er behov for helhet, systematikk og tverrfaglighet i samarbeidsavtaler

Inkludering og rekruttering

 • Det mangler oversikt over lag, foreninger og organisasjoner
 • Frivillig sektor etterlyser digitale verktøy for å rekruttere frivillige
 • Det er sosiale forskjeller i deltagelse og det bør legges til rette for bredere inkludering

Lokaler

 • Det er vanskelig å finne lokaler som lånes eller leies ut og lokalene er i for liten grad tilpasset aktivitetene
 • Det er for dyrt og det er behov for mer rettferdig fordeling
 • Det er vanskelig å vite hvem man skal kontakte i kommunen for å få tilgang til lokaler
 • Det er for få tilgjengelige lokaler
 • Informasjon, priser og prinsipper er ikke koordinert og harmonisert
 • Systemet for booking av lokaler har utfordringer som gjør at systemet ikke kan brukes på alt av utlån/lokaler

Tilskuddsordninger

 • Det er vanskelig å finne informasjon om tilskuddsordningene fra kommunen
 • Det er vanskelig å finne informasjon om andre tilskuddsordninger
 • Det er behov for å samordne og forenkle søknadsprosessen
 • Det er behov for systemer som sikrer oversikt, rettferdighet og transparens

Nærmiljøene

 • Det er utydelig hvem som kan bistå frivilligheten i kommunedelene
 • Frivillighetssentralenes funksjon og rolle overfor den organiserte frivilligheten er uklar
 • Grenseoppgangene mellom innbyggertorg og frivilligsentraler er uklar