Mål og strategier

Strategi for frivillighet 2024 - 230 har tre mål for samhandling med frivillig sektor.

Strategien skal

 • bidra til å videreutvikle frivillig sektor – det skal være lett å starte og drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet
 • styrke samarbeidet mellom kommunal og frivillig sektor, og tilrettelegge for økt samhandling frivillige aktører imellom
 • legge til rette for en mangfoldig og nyskapende frivillig sektor

Det er utarbeidet strategier til hvert mål. Til hver strategi er det definert innsatsområder som må ivaretas når strategiene skal operasjonaliseres i tiltak.

Mål 1: Bidra til å videreutvikle frivillig sektor - det skal være lett å starte og drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet

Frivilligheten trenger tid til kjernevirksomheten sin for å vokse, noe som kan styrkes ved forenkling og tilgjengelighet. For at frivillig sektor skal vokse, er det vesentlig å gjøre det så enkelt som mulig å starte en frivillig organisasjon. Samtidig trenger en aktiv og voksende frivillig sektor steder å være. Både tilgjengelighet og egnethet er vesentlig. Drammen kommune vil gjøre det lettere å starte og drive frivillig aktivitet ved å forbedre og samle relevant informasjon, forenkle søknadsprosesser og tilgjengeliggjøre flere lokaler.

Strategi 1: Forbedre, samle og tilgjengeliggjøre all relevant informasjon for frivilligheten

 • Forbedre og samle informasjon av betydning for frivilligheten.
 • Bidra til å videreutvikle digitale, selvbetjente løsninger for oversikt over aktiviteter og tilbud i frivillig regi, samt mulighet for å formidle både tilbud og etterspørsel av frivillighet.
 • Bidra til å videreutvikle digitale løsninger for lettere å kunne starte og drive en frivillig organisasjon.

Strategi 2: Forenkle og samordne søknadsprosesser

 • Tilskuddsordninger samordnes og søknads- og rapporteringsprosessen forenkles.
 • Det legges til rette for å benytte eksterne tilskuddsordninger aktivt.
 • Det må utarbeides prinsipper som sikrer likeverdighet, nyskaping, utvikling og vekst.

Strategi 3: Tilgjengeliggjøre lokaler

 • Forbedre informasjonen om tilgjengelige lokaler, og mulighet for digital leie av alle tilgjengelige lokaler og uteområder.
 • Priser, utlåns- og leiekriterier harmoniseres, både geografisk og mellom ulike deler av kommuneorganisasjonen.
 • Det utarbeides retningslinjer og fellesprinsipper som sikrer likeverdig vilkår.
 • Lokaler og uteområder skal være tilgjengelig og tilrettelagt for både for organisert og egenorganisert aktivitet.
 • Rom til kulturformål og frivillig aktivitet skal prosjekteres når kommunen bygger sine formålsbygg.
 • Frivilligheten skal involveres når det bygges nye formålsbygg.
 • Universell utforming skal vektlegges der det er mulig.

Strategiene svarer til følgende mål og delmål i kommuneplanens samfunnsdel:

 • Søker kunnskap og har en aktiv dialog med brukerne om deres behov
 • Sørger for lett tilgjengelige tilskuddsordninger
 • Drammen har et variert aktivitetstilbud for alle
 • Legger til rette for nærhet og tilgjengelighet til aktivitetstilbudene ved bruk av nærliggende lokaler og arealer
 • Kommunens arealer gjøres tilgjengelige for åpne arrangementer

Mål 2: Styrke samarbeidet mellom kommunal og frivillig sektor, og tilrettelegge for økt samhandling frivillige aktører imellom

En av kommunens viktigste oppgaver overfor både frivillig sektor og kommunens innbyggere er å være brobygger og tilrettelegger. Drammen kommune samarbeider med frivillig sektor innenfor mange områder. Samarbeidene har ulik form og ulik grad av forpliktelse og ansvar. Drammen kommune vil styrke samarbeidet med frivillig sektor ved å systematisere samarbeid og samarbeidsavtaler, legge til rette for møteplasser på tvers av kommune og frivillighet og styrke samhandlingen med frivillig sektor i kommunedelene.

Strategi 1: Systematisere samarbeid og samarbeidsavtaler

 • Det utarbeides felles systemer for tverrsektorielle samarbeidsavtaler med frivillig sektor.
 • Kompetansen på når og hva slags samarbeid som er hensiktsmessig økes og det differensieres i større grad mellom ulike typer samarbeid.

Strategi 2: Videreutvikle felles møtearenaer

I mange tilfeller er ikke samarbeid det mest hensiktsmessige, men snarere å «møtes rundt problemet» for å samkjøre innsats og avklare hvem som kan bidra med hva.

 • Kommunen skal bidra sterkere til å formidle behov og felles samfunnsutfordringer, og styrke kommunikasjon og innsats for å løse utfordringer i fellesskap.
 • Kommune og frivillighet møtes som likeverdige parter, hvor begge bidrar i å definere videre innsats.
 • Møtearenaer gjennomgås og videreutvikles. Felles kompetanseheving og gjensidig forståelse for hverandres roller inngår.
 • Møtearenaer skal bidra til å styrke samarbeidet frivillige aktører imellom.
 • Det må legges til rette for at lokale behov kan løses lokalt, innenfor kommunens helhetlige rammer.

Strategi 3: Legge til rette for enkel og hensiktsmessig kontakt og kommunikasjon mellom kommunal og frivillig sektor.

 • Det etableres kontaktpunkt(er) som er kjente og tilgjengelige for frivillig sektor.
 • Det skal være lett å få kontakt med og svar fra kommunen.

Strategiene svarer til følgende mål og delmål i kommuneplanens samfunnsdel:

 • Utvikler kompetanse og sikrer nødvendig kapasitet i tjenestene
 • Utvikler aktivitetstilbud i samarbeid med frivillighet, trossamfunn, idrett, kultur og friluftsliv
 • Styrker samarbeidet med frivilligheten og profesjonelle aktører om utviklingen av et bredt kultur- og aktivitetstilbud i hele kommunen

Mål 3: Legge til rette for en mangfoldig og nyskapende frivillig sektor

Det er et mål at frivilligheten skal gjenspeile kommunens mangfoldige befolkning, interesser og ønsker. Det betyr en stor, mangfoldig og nyskapende frivillig sektor hvor innbyggerne kan finne sin plass uavhengig av kjønn, alder, legning, helse og etnisk, religiøs eller sosial bakgrunn. Det er et potensial i byens befolkning når det kommer til frivillig aktivitet, og det er et mål å senke terskelen for deltagelse. Nærmiljøene spiller en vesentlig rolle for å nå målet.

Strategi 1: Legge til rette for inkludering og rekruttering

 • Digitale, selvbetjente løsninger for oversikt over aktiviteter og tilbud i frivillig regi, med mulighet for å formidle både tilbud og etterspørsel av frivillighet gjøres kjent og benyttes aktivt.
 • Søkbare tilskuddsordninger som fremmer innovasjon, utvikling og lokale initiativ.
 • Veiledning og bistand for å søke regionale og statlige tilskuddsordninger.
 • Legge til rette for gjennomføring av mindre arrangementer og etablering av lavterskel møteplasser lokalt.

Strategi 2: Utvikle og øke frivilligheten i nærmiljøene

Innbyggertorg og frivilligsentraler er sentrale for koblingen mellom innbyggere, frivillighet og kommune i kommunedelene.

 • Aktiv tilrettelegging for frivillig sektor i kommunedelene.
 • Innsats på overordnet nivå må harmoniseres med lokale behov.
 • Innbyggertorgene skal ha tilstrekkelig kunnskap og oversikt til å kunne bistå frivillig sektor lokalt.
 • Frivilligsentralenes rolle og funksjon tydeliggjøres, både overfor frivillig sektor og i kommuneorganisasjonen.

Strategiene svarer til følgende mål og delmål i kommuneplanens samfunnsdel:

 • Legger til rette for gode og tilgjengelige møteplasser i nærmiljøet i samarbeid med frivillige lag og foreninger
 • Legger til rette for et bredt, likeverdig og inkluderende tilbud til alle aldersgrupper i alle kommunedeler
 • Spiller på mangfoldet i kommunen og kommunedelenes særpreg og ulikheter
 • Oppmuntrer innbyggerne til engasjement og deltakelse i stedsutviklingen