Demografi og innbyggernes deltagelse i frivillig sektor

Befolkningen blir eldre. Antall eldre vil stige med 30 % de neste 10 årene, mens antall barn og unge vil synke. Som følge av høyere levealder anslår regjeringen at i 2060 vil det kun stå to i yrkesaktiv alder (20–66 år) bak hver person i pensjonsalder (67 år og eldre), mot fire yrkesaktive pr. eldre i dag. Det peker i retning av økt omsorgsbehov og økte offentlige utgifter. Samtidig ligger det et stort potensial i en økende andel speke alderspensjonister med mulighet for, og glede av, økt samfunnsdeltagelse gjennom frivillig innsats.

Drammen har en forholdsvis høy innvandrerbefolkning. 30,3 prosent av innbyggerne er innvandrere, eller norskfødt med innvandrerbakgrunn.

Deler av Drammen kommune kommer dårlig ut på levekårsindikatorer som høy andel uføretrygdede og arbeidsledige, lavt utdanningsnivå og barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt. Drammen kommune har ikke oversikt over hvilke grupper som er underrepresenterte i frivillig sektor, men det er sannsynlig at tallene fra Drammen samsvarer med nasjonale trender som viser at unge, personer som står utenfor jobb og utdanning, samt innvandrere er underrepresentert. Dette er grupper som kan ha særlig nytte av deltagelse i organisasjonslivet og frivillig innsats.

Blant barn og unge i Drammen er det en lavere andel enn i landet som helhet som deltar på organiserte fritidsaktiviteter. Som figur 1 illustrerer viser dette seg på alle trinn fra 5. klasse og ut videregående opplæring.

Figur som viser andel som er med i faste fritidsaktiviteter, organisasjon, klubb, lag eller forening i Drammen og Norge.
Figur 1: Andel som har svart «ja, jeg er med i dag» på spørsmålene «Er du med i noen faste fritidsaktiviteter for tiden?» (5. – 7. trinn) eller «Er du med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger?» (U. skole og vgs.) Ungdata, 2021.

Noe av dette kan være en pandemieffekt. Ungdataundersøkelsen ble gjennomført i en periode med periodiske nedstengninger, mens tallene for Norge baserer seg på undersøkelser gjennomført over en treårsperiode. Samtidig er det en høyere andel i Drammen enn i landet som helhet som ikke har deltatt i noen organiserte aktiviteter etter fylte 10 år (Ungdata, 2021).

I folkehelseundersøkelsen 2021 svarer 22 prosent av Drammens voksne befolkning (18+ år) at de ukentlig deltar i organisert aktivitet eller frivillig arbeid, som for eksempel idrettslag, politiske lag, trossamfunn, kor e.l. Dette er noe lavere enn fylket og landet som helhet.

Frivillig sektors innsats i og for lokalsamfunnet er av stor betydning for at drammenssamfunnet skal håndtere de demografiske endringene vi står overfor. Med en økende andel eldre og et økende antall år som pensjonist, høy andel innvandrere og sosiale forskjeller i deltagelse er det av betydning å legge til rette for inkludering, deltagelse og frivillig innsats for innbyggerne i hele Drammen. Det kommer både den enkelte og samfunnet til gode.