Frivilligheten i Drammen

Drammen har en rik og variert frivillig sektor. I september 2023 er det registrert 933 frivillige organisasjoner i Drammen kommune i Frivillighetsregisteret. Dette er ikke en fullstendig oversikt over alle lag og foreninger, men det gir et bilde av situasjonen.

Kategori Antall
Kultur og rekreasjon (Kultur, kunst, idrett, rekreasjon og sosiale foreninger) 606
Utdanning og forskning 13
Helse 24
Sosiale tjenester (Krisehjelp og støttearbeid, økonomisk og materiell støtte) 91
Natur- og miljøvern, inkludert dyrevern 22
Bolig- og lokalmiljø (Lokalsamfunnsutvikling, arbeidsopplæring) 58
Politiske- og interesseorganisasjoner 133
Legater og fremme av frivillighet 3
Internasjonale organisasjoner 31
Tros- og livssynsorganisasjoner 79
Yrkes-, bransje- og fagforeninger 19
Andre 3
Barne- og ungdomsorganisasjoner 101
Mangfold og inkludering 84

Som tabellen over viser, favner kultur, idrett og sosiale foreninger den største delen av frivilligheten i Drammen. Dette er samme bildet som i landet ellers.

Stiftelser er ikke med i oversikten, men i Drammen er de flere ideelle organisasjoner som er registrert som stiftelser.

Idrett og friluftsliv

Det er et stort mangfold av idretts- og friluftsorganisasjoner i Drammen, alt fra store breddeidrettsklubber til mindre særidretter, bedriftsidrettslag og uorganiserte treningsgrupper. Den organiserte idretten i Drammen består av 116 ulike foreninger. Idrettslagene er tilsluttet 54 særforbund og tilbyr over 100 ulike idretter til kommunens innbyggere. Klubbene tilbyr en rekke aktivitetstilbud hvor ikke tradisjonell idrettskonkurranse er involvert. Videre står klubbenes egne anlegg i stor grad tilgjengelig for allmenn benyttelse. Flere tusen frivillige legger daglig ned et betydelig antall timer for barn, ungdom, folkehelse, samhold og positiv utvikling av Drammen.

Det er to toppidrettslag i Drammen, Strømsgodset toppfotball og Drammen Håndballklubb.

Frivillig drevet lag og organisasjoner tilbyr en stor variasjon av friluftsaktiviteter både i marka, på sjøen og bynært. Friluftslivet favner befolkningen i alle aldere og er en enkel aktivitet som gjennomføres med få midler og rimelig utstyr.

Kultur

Drammen har et betydelig antall kulturorganisasjoner innenfor bredden av kunst- og kulturfeltet – musikk, dans og teater, korps, film, kunst, tradisjonskultur, historielag, festivaler og kulturarrangementer. Frivillig og ideelt engasjement utgjør en av de kraftigste drivkreftene for innovasjon, gründervirksomhet og utvikling av kulturtilbud og kulturnæringer.

Innen kulturminnevern er det en rekke mer eller mindre organiserte fellesskap som jobber aktivt for å bevare lokale kulturminner. Historielag og venneforeninger er eksempler på organisasjonsfellesskap, som i tillegg til aktivt skjøtsels- og vedlikeholdsarbeid også driver med kunnskapsformidling.

Helse- og sosiale foreninger

Frivillig sektor spiller en vesentlig rolle på helse-, sosial- og omsorgsfeltet. I Drammen det flere lag og foreninger som har tilbud på feltet, i tillegg til flere ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører. Disse tilbudene er i stor grad samordnet med det offentlige helsetilbudet og frivillig innsats er med på å gi en viktig tilleggsverdi til målgruppen, som møtesteder hvor eldre eller ulike grupper i vanskelige livssituasjoner kan få mat, kulturopplevelser, omsorg, sosial trening og bistand i møte med hjelpeapparatet. Samtidig gir det verdi til de som gjør en frivillig innsats.

Det er mange frivillige organisasjoner som jobber med inkludering av flyktninger og innvandrere i Drammen, eksempelvis innvandrerorganisasjoner, humanitære organisasjoner og tro- og livssynsorganisasjoner. Mye inkluderingsarbeid gjøres også i det ordinære foreningslivet, og mange organisasjoner tar et aktivt inkluderingsansvar.

Diagnoseforeninger og bruker- og rettighetsorganisasjoner skaper arenaer hvor det er mulig å treffe mennesker med samme utfordringer som en selv. Mange av organisasjonene har små ressurser og medlemmene er gjerne med fordi de har et ønske om å påvirke hjelpeapparatet som de selv er brukere av. Organisasjonene bringer inn egen erfaring og bevissthet omkring hvordan samfunnet bedre kan tilrettelegges for personer med synlige og usynlige funksjonsnedsettelser. Engasjementet kan bidra til hjelp-til-selvhjelp og utvikling av aktiv innbyggerinvolvering.

Politikk og interesseforeninger

I Drammenssamfunnet er det en rekke politiske organisasjoner, kampanjegrupper og interesseorganisasjoner som enten er med i den politiske prosessen, eller ønsker å øke den allmenne forståelsen- og støtten for sin sak.

Drammen er en studentby med ca. 3500 studenter tilknyttet USN (Campus Drammen). Hovedvekten av studentaktivitetene er rettet mot studentene og målsetningen er ofte å skape trivsel, bedre vilkår, tilhørighet, samt å legge til rette for aktivitet og engasjement i studentmiljøet. Studentrådet i Drammen kommer med innspill til politiske saker av betydning for dem.

Nærmiljøforeninger

Det er en rekke velforeninger og lokalmiljøinitiativ i kommunedelene. Foreningene arrangerer sosiale treffpunkt, gatefester eller lignende tiltak for å øke trivselen og samhørigheten i nærmiljøene.