Kommunens samhandling med frivillig sektor

Kommunen samhandler med frivillig sektor på mange ulike områder. Eksemplene i dette kapitlet vil tegne et bilde av bredden i kommunens samarbeid med, og tilrettelegging for frivillig sektor.
Overordnet kan kommunens samhandling med frivillig sektor oppsummerer på følgende måte:

Samhandling med den organiserte frivilligheten

Virkemidler for å styrke frivillige organisasjoner, lag og foreninger

 • tilskuddsordninger
 • utlån/leie av lokaler
 • digitale løsninger
 • fagstøtte og kompetanseheving
 • synlighet og møtearenaer
 • skape gode koblinger mellom innbyggere, frivillighet og kommune
 • bidrar til å rekruttere frivillige til organisasjoner, lag og foreninger

Samarbeid mellom kommune og den organiserte frivilligheten

 • samarbeidsavtaler med paraplyorganisasjonene Drammen Idrettsråd, Drammen Kulturråd og Drammen Friluftsforum
 • samarbeidsavtaler mellom kommune og organisasjon, lag eller forening om samarbeid om en eller flere oppgaver
 • samarbeidsavtaler med ideelle organisasjoner
 • ser uformelle samarbeid som kommer innbyggerne til gode

Samhandling med frivillige enkeltpersoner

Kommunale møteplasser hvor aktivitetene er tufte på frivillig innsats

 • møteplasser hvor innbyggere kan være med å forme aktiviteter og bidra med innsats til fellesskapet
 • når grupper som faller utenfor andre felleskap
 • skaper fellesskap utenfor organisasjonene

Kommunen rekrutterer enkeltfrivillige

 • kommunen rekrutterer frivillige for å bidra i tjenestene
 • kommunen definerer innsatsen, de frivillige velger hva de vil bidra med

Samhandlingen innhold, omfang og form er mangfoldig og svært ulik både innenfor de ulike programområdene og avhengig av hvilke deler av frivillig sektor det samhandles med. De ulike formene for samarbeid og tilrettelegging er i hovedsak lagt til de ulike programområdene i kommunen, uten et overordnet koordinerende ledd.

Digitalisering og digitale løsninger er av stor betydning for å styrke frivillig sektor og samhandlingen mellom kommunal og frivillig sektor.

I det videre følger eksempler på hvordan Drammen kommune samarbeider med og tilrettelegger for frivillig sektor.

Drammensmodellen og knutepunktkonseptet

Drammensmodellen setter innbyggerne i sentrum ved å skape sammenheng mellom stedsutvikling, medvirkning og lokale tjenester.

Figur av Drammensmodellen. En trekant med Lokale tjeneste, stedsutvikling og medvirkning i hver sin sirkel.
Figur: Drammensmodellen

I modellen er knutepunktene et sentralt virkemiddel. Knutepunkt er et sted for samlokaliserte tjenester i kommunedelen og en møteplass for lokalmiljøet. Det er her de lokale tjenestene skal utvikles gjennom nærhet til brukerne.

Per i dag er det knutepunkt på Fjell, Åskollen, i Mjøndalen, Svelvik og på Strømsø. Alle har ulik innretning og profil som er tilpasset sitt nærmiljø. Alle har lokaler til gratis lån for frivillig sektor. Knutepunktene skal også være et møtested for frivillig sektor, næringslivet, innbyggerne og forvaltningen. Knutepunktene blir dermed en katalysator for Drammensmodellen, der medvirkning, involvering, samarbeid og tverrfaglighet står sentralt.

Noen av knutepunktene har innbyggertorg der innbyggerne kan henvende seg for å komme i kontakt med kommunen. Innbyggertorgene er kontaktpunkt for frivillig sektor lokalt og tilbyr informasjon, veiledning og møterom.

Frivilligsentralene

I 2022 vedtok regjeringen en ny forskrift for tilskudd til frivilligsentraler (Lovdata). Der heter det at frivilligsentralene skal stimulere til frivillig innsats, være åpne møteplasser for befolkningen og være et bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor. Frivilligsentralen må være eid og driftet av enten en kommune, en virksomhet i Frivillighetsregisteret, et samvirkeforetak der samtlige medlemmer er kommuner og/eller virksomheter i Frivillighetsregisteret, eller en kombinasjon av de nevnte. Alle kommuner mottar et tilskudd basert på antallet frivilligsentraler som oppfyller kravene i forskriften.

I Drammen er det 5 frivilligsentraler som alle er eide og driftet av kommunen. Frivilligsentralene har som mål å være naturlige møteplasser og samlingspunkt for befolkningen i nærmiljøet. Sentralene samarbeider både med enkeltfrivillige, organisasjoner og andre aktører i kommunen med å skape trygge, aktive og inkluderende nærmiljø. Frivilligsentralene i Drammen tilbyr faste aktiviteter som er åpne for alle uavhengig av alder, kjønn og etnisitet og gratis å delta på. Aktivitetene varierer ut fra frivilliges ønsker og interesser, alt fra filosofisk kafé til capoeira. Tjenesteomfanget vil dermed forandre seg noe hele tiden, avhengig av tilbudet fra de frivillige.

Frivilligsentralene følger opp og ivaretar nye og etablerte frivillige, og har kunnskap og informasjon om øvrige tilbud som finnes i kommunedelene. Frivilligsentralene er representert i frivillignettverk sammen med flere organisasjoner, som sammen arrangerer felles inspirasjon/temakvelder som et tilbud til alle frivillige i Drammen kommune. De er også representert i kommunens beredskapsgruppe, for å koordinere frivillig innsats ved kriser og uforutsette hendelser.

Frivilligsentralene arrangerer Frivilligbørs. Frivilligbørs er en arena som legger til rette for samarbeidsprosjekter både mellom kommune, frivillighet og næringsliv og for samarbeid på tvers av frivillige lag og foreninger. Det ble inngått i underkant av 100 samarbeidsavtaler i 2022, både mellom kommune og frivillighet og på tvers av organisasjoner, lag og foreninger.

Nærmiljøene

Det foregår svært mange små og store samarbeid i kommunedelene. Som eksempler kan nevnes:

Aktive lokalsamfunn

Aktive lokalsamfunn er et samarbeid mellom Drammen Idrettsråd og Drammen kommune, og hensikten er å styrke tilhørighet, fellesskap og aktivitetsnivå i nærmiljøene. I samarbeid med skoler, barnehager og andre aktører genererer Aktive lokalsamfunn et stort mangfold av aktiviteter rettet mot barn, unge og pensjonister i alle 10 kommunedelene. Aktivitetene gjennomføres av idrettslagene i samarbeid med stadig flere barnehager og skoler.

Eksempler på aktiviteter: Hverdagsaktiviteter i gymsal, åpen hall, sterk og stødig, teater, levende lesning, e-sport, sportsdykker- og livredningskurs, fargeløp med fokus på mobbing, rus og utenforskap.    

Barnas id-feiring

Barnas id-feiring på Knutepunkt Fjell. Et samarbeid mellom Redd Barna, Forandringshuset, Neon Fritidsklubb, Bydelsmødrene, Fjell Bibliotek, Innbyggertorg, organisasjonen «Vær sammen - del gleden» og Danvik-Fjell Frivilligsentral. Arrangementet hadde over 500 besøkende.

Juledugnaden

Juledugnaden i Svelvik er et samarbeid mellom Svelvik Lions, Rotary, Kiwanis, Stjernedryss og Svelvik kjøkken og Frivilligsentralen. Det deles ut matkasser og julegaver før jul, og varm julemiddag på julaften. Juledugnaden er sponset av foreningene og lokalt næringsliv. Målgruppen er familier, eldre og enslige med dårlig råd eller lite nettverk.

Kunst, kultur, idrett og friluftsliv

Innenfor kunst, kultur, idrett og friluftsliv samhandles det med frivillig sektor innenfor en rekke områder, og på alle måtene som skisseres innledningsvis i kapittelet.

For idrett og friluftsliv tilrettelegges og driftes anlegg og arenaer og det tilrettelegges for og samarbeid om idrettsarrangementer, både for topp og bredde. Gjennom Aktive Lokalsamfunn tilbyr idretten kommunen og annen frivillighet en felles arena for lokal samhandling og tar et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne. Friluftslivsorganisasjoner inviterer blant annet barnehager og skoler til deltakelse på aktiviteter og ansatte tilbys kompetanseheving.

Bibliotekene er uformelle møteplasser og arena for frivillige, og samarbeider med frivillige organisasjoner om aktiviteter og arrangementer. Ungdomsklubbene motiverer ungdommer til frivillighet ved at aktiviteter gjennomføres med høy grad av medvirkning. Kulturskolene samarbeider med korpsene og andre frivillige aktører.

Arrangementskontoret veileder og bistår det frivillige kulturlivet med arrangementsstøtte og ved å være et bindeledd mellom arrangører og resten av kommunen.

Interkultur et nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell formidling og har tett samarbeid med det frivillige kulturlivet.

Kulturytring har som målsetting å være Norges største nasjonale arena for kulturpolitikk. Drammen kommune er vertskap og samarbeidspartner med Kulturytring (Norsk kulturforum), og bidrar med økonomisk støtte og samarbeid gjennom aktiviteter og arrangement, samt bruk av kommunens kulturarenaer.

Kommunen er samarbeidspartner og tilrettelegger for store og byomfattende aktiviteter som avhenger av samarbeid med frivilligheten, for eksempel World Cup Drammen, Elvefestivalen og Globusfestivalen.

BUA og Mitt Skattkammer er gratis utlånsordninger for aktivitetsutstyr. Utlånsordningene er muliggjort gjennom samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner.

Helse, sosial og omsorg

Det er utstrakt grad av samarbeid og samhandling mellom frivillig sektor og de ulike programområdene i helse-, sosial- og omsorgstjenestene. Samarbeidene har svært ulik form, for eksempel langvarige samarbeidsavtaler med store ideelle organisasjoner, samarbeid med lag og foreninger i kommunedelene og enkeltfrivillige som bidrar i tjenestene. Som eksempler kan nevnes:

Kommunen og frivillig samspill

Kommunen og frivillig samspill – en modell for godt samarbeid er en modell utviklet av tidligere Drammen i samarbeid med Verdighetsenteret. Målet for modellen er å bedre samarbeidet mellom de kommunale tjenestene som rekrutterer frivillige og frivilligheten. Modellen er videreført innenfor programområde P06 Institusjon og hjemmetjenester.

Modellen har syv hovedelementer:

 1. Frivillighetskoordinator: har ansvar for implementering og videreutvikling av modellen samt koordinering av frivillighetskontaktene
 2. Frivillighetskontakter i virksomhetene: har ansvar for å følge opp de frivillige lokalt i virksomheten
 3. Forum for Frivillighetskontakter: er en faglig møteplass for frivillighetskontaktene
 4. Digital håndbok for frivillighetskontakter: er frivillighetskontaktenes arbeidsverktøy
 5. Introduksjonskurs og kompetansetiltak for frivillige: skal motivere, gi trygghet og skape fellesskap
 6. Kulturbygging i virksomhetene: et tiltak for å skape en god kultur for samarbeid med frivillige i virksomhetene
 7. Frivillighet på tvers: et forum som samarbeider om å finne gode løsninger på oppgaver knyttet til frivillighet på tvers av kommunens ulike sektorer

Villa Fredrikke

Aktivitetshuset Villa Fredrikke er et lavterskeltilbud til personer med demens i tidlig fase, samt til pårørende til personer med demens som er i alle faser av sykdommen. Villa Fredrikke er et samarbeid mellom Drammen sanitetsforening og kommunen, og driften er i stor grad basert på frivillighet, i tillegg til kommunale ressurser. Villa Fredrikke har et forebyggende perspektiv og kan utsette behov for andre tjenester.

Partnerskapsavtale med Fontenehuset

Drammen kommune og den ideelle organisasjonen Fontenehuset har en langvarig partnerskapsavtale for styrking av arbeidsrettede tiltak for personer med psykiske lidelser. For å gi kommunens innbyggere et bredt og variert tilbud ut fra foreliggende ressurser, skal Fontenehuset Drammen og Drammen kommune utvikle en samarbeidsform der tjenestene utfyller hverandre i et fornuftig samspill.

Tilskuddsordninger

Drammen kommune har en rekke tilskuddsordninger for frivillig sektor:

Prosjekter, produksjoner og diverse tiltak

 • Kulturproduksjoner der barn og unge deltar
 • Midler til økt kulturaktivitet
 • Tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak
 • Tilskudd til kulturarvtiltak
 • Støtte til nærmiljøtiltak
 • Priser og kulturstipend (Drammen kommunes kulturpris, kulturstipendet Drammen kommunekunstner, Frivillighetsprisen i Drammen, byggeskikkpris)

Festival og arrangement

 • Kulturarrangement for barn og unge
 • Åpne kulturarrangement
 • Nye festivaler og store arrangementer (1 år)
 • Festival og store arrangement (3 år)
 • Støtte til leie av lokaler Drammen Scener AS
 • Subsidiert leie av lokaler i kommunens kulturhus
 • Støtte til praktisk markedsføring og arrangementsrådgivning

Driftstilskudd for kulturlivet, frivillige lag og foreninger

 • Driftstilskudd til allmennkulturelle barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Driftstilskudd til skolekorpsene (barn og unge)
 • Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger med kulturformål (voksne)
 • Driftstilskudd til profesjonelle kulturinstitusjoner og større kulturaktører

Tilskudd til helse- og sosiale formål

 • Samarbeidsavtaler i helse, sosial og omsorg
 • Tilskudd til helse og sosiale formål

Tilskudd idrett og friluftsliv

 • Tilskudd til treningsleie
 • Inkludering i idrett og friluftsliv
 • Tilskudd til idrettslag
 • Aktivitetsmidler
 • Spillemidler

Idrettsrådet fordeler på vegne av kommunen en rekke økonomiske tilskudd/prosjektmidler til idretten, og er høringsinstans som gir råd til kommunen i saker som berører idretten i kommunen. Idrettsrådet anbefaler fordeling av midler til Aktive lokalsamfunn.

I tillegg forvalter kommunen flere statlige tilskuddsordninger. På nettsiden til kommunen er det samlet informasjon om lokale og nasjonale tilskuddordninger.

Drammen kommune abonnerer på Tilskuddsportalen som gir en fullstendig oversikt over alle tilskudd, legater og stipender frivilligheten kan søke. Per i dag har ikke Drammen kommune ordninger for å veilede i søkeprosess til eksterne midler.

Det er igangsatt et arbeid for å gjøre søknadsprosessen enklere for frivillig sektor og for å sikre rettferdighet, oversikt og transparens. Arbeid med tilskuddsordninger må ses i sammenheng med samarbeidsavtaler.

I tillegg til tilskuddsordninger har Drammen kommune inngått flere samarbeidsavtaler med frivillig sektor, hvor en del av dem innebærer økonomiske overføringer. Det er sentralt i forvaltningen av tilskudd å etablere et klart skille mellom avtaler om kjøp av tjenester og ordinære tilskuddsordninger. Ved kjøp av tjenester fra ideelle organisasjoner eller sosiale entreprenører kan dette omfattes av lov om offentlige anskaffelser.

Lokaler

Drammen kommune har forskjellige lokaler og uteområder til bruk for innbyggere og frivillige organisasjoner:

 • Skolelokaler
 • Forsamlingslokaler i kommunedelene
 • Møte- og aktivitetsrom på knutepunktene, bibliotekene og frivilligsentralene.
 • Idrettshaller og gymsaler.
 • Torg, fortau, gater og parker/friområder

Mange av lokalene lånes ut gratis til innbyggere og frivillige organisasjoner. Det er vedtatte utleiepriser på noen av lokalene. Drammen kommunes har en digital plattform for utlån av kommunens lokaler, men per i dag er ikke alle lokalene tilgjengelige i den.

Mange av kommunens lokaler og uteområder er allerede gjort tilgjengelig for frivilligheten, men det er fortsatt et potensiale for å øke tilgjengeligheten.

Digitale løsninger

Digitale løsninger spiller en viktig rolle i kommunens arbeid med å tilrettelegge for og styrke samhandlingen med frivillig sektor. En av de digitale løsningene som Drammen kommune har utviklet, er en selvbetjent digital plattform som gir oversikt over fritidstilbud, lag og foreninger i kommunen. Flere frivillige lag og foreninger har vært involvert i etableringen av denne løsningen for å sikre at deres behov ble dekket best mulig.

Kommunen har også utviklet en digital medvirkningsløsning som gir blant annet frivilligheten mulighet til å orientere seg om pågående prosesser, involvere seg og gi innspill, samt følge prosessen frem til endelig beslutning.

Drammen kommune jobber også med å utvikle flere løsninger som støtter frivillighetens behov. Blant annet er det under utvikling en ny forenklet søknadsløsning for tilskuddsordninger og booking- og adgangsløsning til kommunens lokaler som tilgjengeliggjøres for frivilligheten.