Kunnskapsgrunnlag

Dette dokumentet er kunnskapsgrunnlaget til Drammen kommunes Strategi for frivillighet 2024 - 2030. Sammen med innspill fra medvirkningsprosesser og kartlegginger i kommuneorganisasjonen, er dokumentet grunnlaget for utarbeidelsen av mål og strategier, samt områder som må ivaretas i iverksettelsen av strategiene.

Kunnskapsgrunnlaget er bygget opp på følgende måte:

 • Føringer som ligger til grunn for arbeidet
 • Forskning og anbefalinger
 • Demografi og deltagelse i Drammen
 • Frivilligheten i Drammen
 • Samhandling mellom kommunal og frivillig sektor i Drammen

Nasjonale og regionale føringer

Det er en rekke føringer som ligger til grunn for arbeidet med strategi for frivillighet. Videre følger en oppsummering av de viktigste.

FNs bærekraftsmål

Norge har sluttet seg til Agenda 2030 og FNs 17 bærekraftsmål. Bærekraftsmålene er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene utgjør det overordnede rammeverket for utviklingen av lokalsamfunnene. Frivillig sektors innsats og virkeområder er av betydning for alle målene, men spesielt fire mål kan fremheves:

 • Mål 3: God helse og livskvalitet
 • Mål 10: Mindre ulikhet
 • Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
 • Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Lov om folkehelse

Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.

Meld. St. 10 (2018/2019) Frivilligheten – sterk, selvstendig og mangfoldig

Meldingen omfatter statens frivillighetspolitikk med mål om å støtte opp under en sterk, selvstendig og mangfoldig frivillig sektor gjennom fire satsingsområder: bred deltakelse, en sterk og uavhengig sektor, forenklingsreform og en samordnet frivillighetspolitikk.

Rom for deltagelse - regjeringens kulturfrivillighetsstrategi (2023 - 2025)

Formålet med strategien er å løfte frem mangfoldet av kulturfrivillighetens aktiviteter og dens egenverdi, og synliggjøre kulturfrivillighetens samfunnsbidrag. Strategien har fire satsingsområder med utgangspunkt i politiske mål: rammebetingelser for kulturfrivilligheten, kulturfrivillighetens tilgang på egne lokaler, bred deltagelse og inkludering, samspillet mellom den profesjonelle og den frivillige kulturen.

Meld. St. 15 (2022-2023) Folkehelsemeldingen – Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar

Folkehelse er et tverrsektorielt ansvar. God helse og utjevning av sosiale forskjeller må skje i samarbeid mellom offentlig sektor, frivilligheten og næringslivet.

Norsk offentlig utredning nr. 16 (2020). Levekår i byer - gode lokalsamfunn for alle

By- og levekårsutvalget utredet levekårs- og integreringsutfordringer i og rundt de store byene i Norge, herunder Kristiansand. Utvalget slår fast at i områder hvor mange barn vokser opp i familier med lav økonomi og dårlige levekår, er det ekstra viktig at arenaer utenfor hjemmet, som nabolag og fritidstilbud, har god kvalitet. For å bidra til å styrke relasjonene i lokalsamfunn mener utvalget at kommunene bør ha en lokal frivillighetspolitikk. En slik politikk bør inkludere hvordan kommunen kan hjelpe ved å koordinere kultur- og fritidsfeltet og knytte lokale aktører sammen, og hvordan kommunen kan bidra med veiledning og kompetanseheving av lokale frivillige organisasjoner og nettverk. Det er viktig at kommunen når ut til innbyggere som i mindre grad har verv, eller som sjelden deltar på formelle arenaer i lokalsamfunnet.

Frivillighetserklæringen

Frivillighetserklæringen er de nasjonale myndigheters erklæring for samspillet med frivillig sektor. Den kan likevel være en inspirasjon og ramme for det samarbeidet som skjer lokalt og være med på å støtte opp under samarbeidet mellom kommunene og frivilligheten.

Fritidserklæringen

«Alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet».

Fritidserklæringen er et samarbeid mellom regjeringen, kommunene og frivilligheten. Erklæringen ble først signert i 2016, så på nytt i 2022. Partene i erklæringen forplikter seg til å jobbe for at alle barn og unge får delta på minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre, uavhengig av for eksempel kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne, bosted, og foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

Én digital offentlig sektor - Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025

Frivilligheten er en viktig brukergruppe av offentlige digitale tjenester. Strategien anerkjenner at frivillig sektor bidrar til å skape et inkluderende og mangfoldig samfunn, og at offentlig sektor skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor på digitale arenaer. Offentlig sektor skal blant annet utvikle digitale løsninger som gjør det enklere for frivillige organisasjoner, involvere frivillige organisasjoner i utvikling og forbedring av digitale tjenester som berører deres virksomhet og støtte frivillige organisasjoner i å heve sin digitale kompetanse

Sterkere tilbake - En mer inkluderende idrett (2021). Regjeringens idrettsstrategi

Frivillighet er en forutsetning for idrett. Den frivillige innsatsen i idrettslagene muliggjør det brede aktivitetstilbudet som hver dag tilbys barn og ungdom. Frivillig innsats ligger også til grunn for aktiviteten i egenorganiserte idrettsmiljøer. Frivilligheten gjør idrett til en sentral bidragsyter til sosial integrasjon, nettverk, fellesskap og tillit.

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015–2020)

Strategien skal legge til rette for frivillig innsats som bidrar til inkluderende lokalsamfunn der flest mulig i alle aldre kan leve aktive og meningsfulle liv, og bidra til å hindre ensomhet og utenforskap gjennom å legge til rette for aktiviteter og fellesskap med andre. Strategien skal bidra til å rekruttere og beholde frivillige i alle aldre på helse- og omsorgsfeltet og styrke det systematiske samarbeidet mellom frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, frivillige enkeltpersoner og kommunen. Frivillighet Norge, KS og Helse- og omsorgsdepartementet har i fellesskap utviklet strategien.

Integrering gjennom kunnskap. Regjeringens integreringsstrategi 2019-2022

Hovedmål for strategien er: Høyere deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Integreringsstrategien har fire satsingsområder, utdanning og kvalifisering, arbeid, hverdagsintegrering og retten til å leve et fritt liv. Kommunene oppfordres til å styrke arbeidet med frivillige organisasjoner, slik at man sammen kan lykkes i å ta imot nyankommende innvandrere og legge til rette for at de kan delta i samfunnet.

Meld.St.15. (2017-2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre

Leve hele livet handler om mennesker, fellesskap, aktivitet, god mat og helsehjelp. Med Leve hele livet skal eldre få mulighet til å mestre eget liv der de bor, hele livet. En aktiv og meningsfull alderdom handler om en aldersvennlig samfunnsutvikling som ivaretar menneskets behov for tilhørighet, mestring, utvikling og deltakelse i samfunnet. Frivilligheten er en viktig aktør i dette arbeidet.

Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor (2017-2020)

Plattformen er utarbeidet av KS og Frivillighet Norge. Formålet er å bistå kommunene i utarbeidelsen av en lokal frivillighetspolitikk. Et godt samspill med frivilligheten lokalt løftes som en forutsetning for å lykkes med å skape aktive lokalsamfunn og bidra til å løse samfunnsutfordringer innenfor folkehelse, omsorg, integrering, sosial ulikhet og beredskap.

Temastrategi for frivillighet 2022 -2025. Viken fylkeskommune

Temastrategien skal styrke arbeidet med å skape mangfold, inkludering og tilhørighet. Det er definert fire hovedmål for samarbeid med frivilligheten.

 • Styrke arbeid for bærekraftig utvikling
 • Styrke samarbeid, kunnskap og kompetanse
 • Styrke medlemskap, deltakelse og demokrati
 • Styrke arbeid for mangfold, inkludering og tilhørighet

Temastrategien tar også for seg hvordan det kan skapes gode nettverk og møtearenaer for frivilligheten i kommunene, støtteordninger, og hvordan fylkeskommunen i større grad kan stille fylkeskommunale bygg og anlegg til disposisjon for lag og foreninger.

Kommuneplanens samfunnsdel og andre kommunale føringer

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument og ble vedtatt av kommunestyret 13.12.2021. Med visjonen «Et godt sted å leve» gir kommuneplanens samfunnsdel retning for hvordan Drammen kommune skal utvikles i årene som kommer. Planens hovedmål, delmål og strategier skal bidra til at man når denne visjonen. I kommuneplanens samfunnsdel er det en rekke mål og strategier som fordrer tilrettelegging for, og samarbeid med, frivillig sektor.

Temaplan

I de fire temaplanene Oppvekst og læringsløp, Helse, sosial og omsorg, Kultursektorens tjenester for utvikling av kunst- og kulturlivet og Tekniske tjenester (vedtatt av kommunestyret 20.06.2022) er mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel operasjonalisert i tiltak. Fra temaplanenes fellessatsinger er det en rekke innsatsområder som fordrer samarbeid med og tilrettelegging for frivillig sektor:

 • «Folkehelse og livsmestring» inneholder tiltak for varierte forebyggende tilbud som bidrar til god psykisk og fysisk helse for barn, unge og voksene, og tiltak for å videreutvikle møteplasser og aktivitetstilbud
 • «På lag med frivilligheten» legger til grunn at samarbeid med frivillige lag og foreninger er helt sentralt for å gi innbyggerne en god oppvekst og godt liv og et variert aktivitetstilbud for alle. Hele samfunnet må jobbe sammen for å skape godt tilrettelagte og trygge bomiljøer og et bredt kultur- og aktivitetstilbud i hele kommunen. Satsingen inneholder en rekke tiltak for å fremme samarbeid med, og tilrettelegging for, frivillighet.
 • «Nærmiljøutvikling» inneholder tiltak for enkel og forutsigbar kontakt mellom kommune og frivillige, samt tilrettelegging for kulturarenaer og varierte arrangementer nært der folk bor.
 • «Levekår» har tiltak for målrettede kultur- og fritidstilbud for barn og unge fra familier med varige levekårsutfordringer, samt samarbeid med sosiale entreprenører

Strategi for frivillighet vil være av betydning for flere planer. Spesielt kan nevnes Temaplan for idrett og fysisk aktivitet, Handlingsplan for selvmordsforebygging og Handlingsplan for å forebygge omsorgssvikt og adferdsvansker.