Satsing 3: Alle skal bo trygt og godt

I kommuneplanens samfunnsdel omtales gode bomiljøer som nødvendige for å oppleve livet som trygt og godt. Utdanning, helse, arbeid og bolig er fundamenter i alle menneskers liv.
Denne satsingen retter seg mot de som er langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er gjerne personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd. Årsakene er sammensatte; lav og/eller ustabil inntekt, høy gjeldsbelastning, helseutfordringer eller sosial adferd som gjør det vanskelig å komme inn på eie-markedet eller finne egnet leiebolig på egenhånd. Gruppen kan også inkludere innbyggere med funksjonsnedsettelser eller eldre som får helseutfordringer, som medfører behov for et tilpasset bo- og tjenestetilbud.

Ved bruk av ulike virkemidler kan kommunen bistå de som er vanskeligstilte på boligmarkedet, slik at de får en trygg og god bolig. Dette kan for eksempel enten være ved å tilby leie av kommunal bolig, ved råd og veiledning bidra til at flere kan beholde bolig, eller ved å formidle startlån til kjøp av egen bolig.

Gjennom ulike tiltak har Drammen kommune over år arbeidet med at flere innbyggere skal få mulighet til å kjøpe egen bolig gjennom blant annet bruk av startlån og satsinger som «leie til eie». Målgruppen for dette arbeidet har vært innbyggere som er langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet, det vil si de som av ulike grunner ikke får lån i privatbank. Gjennom tiltak i satsing 3 vil kommune videreføre og videreutvikle dette arbeidet.

Kommunen kan også samarbeide med innbyggere som ønsker å eie egen bolig med tilknytning til et koordinert- bo og tjenestetilbud. Eksempel på dette kan være etablering av borettslag for personer med nedsatt funksjonsevne.

Startlån kan gi mulighet til å kjøpe bolig for de som ikke har mulighet til å få lån i privatbank, men som har god nok inntekt til å betjene et lån til kjøp av egnet bolig. Kommunens boligsosiale arbeid er rettet mot denne målgruppen. Satsingen «flere skal eie» har tiltak som prioriterer de mest sentrale innsatsene i et 10-års perspektiv.

Satsingen har tiltak som gir politiske føringer for kommunens boligsosiale arbeid i planperioden. Den vil derfor ha funksjon som boligsosial handlingsplan.

Under vises tiltakene som er knyttet til satsingen, og det gis en nærmere beskrivelse av disse. Det er også henvisning til hvordan tiltaket er forankret i kommuneplanens samfunnsdel.

Beskrivelse

Kommunen skal øke og vedlikeholde kunnskap om det langsiktige boligbehovet for ulike målgrupper som f.eks. eldre med store tjenestebehov, lavinntektsgrupper og andre som av helsemessige årsaker har behov for hjelp fra kommunen til et bo- og tjenestetilbud.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

4.1 Delmål D:Drammen har godt tilrettelagte og trygge bomiljøer.

Beskrivelse

Boligbehovsplanen bør sees i sammenheng med handlings- og økonomiplaner, slik at kommunen har egnede og tilstrekkelig antall disponible utleieboliger i forhold til innbyggernes behov.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

4.1 Delmål B: Drammen har gode tjenester som møter innbyggernes behov.

Beskrivelse

Definisjon av «bostedsløs» er å ikke vite hvor man kan bo innen et perspektiv på 2 måneder. Ved å etablere gode rutiner som blant annet forebygger utkastelser, som kartlegger boligbehov og iverksetter tiltak for at de som løslates fra kriminalomsorgen eller utskrives fra spesialisthelsetjenesten skal ha en trygg bosituasjon, og ved å gi nødvendig helse- og bolighjelp skal visjonen nås.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

4.1 Delmål B: Drammen har gode tjenester som møter innbyggernes behov.

4.1 Strategi B3: Søker kunnskap og har en aktiv dialog med brukerne om deres behov.

Beskrivelse

Boligtjenesten skal ha et koordinerende ansvar for kommunens boligsosiale arbeid rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet.
Tjenestene skal prioritere tidlig og langsiktig samarbeid for å sikre fremtidig at fremtidig bo- og tjenestetilbud for eksempelvis mennesker med nedsatt funksjonsevne, mennesker som utskrives fra institusjon, løslates fra kriminalomsorgen eller av andre grunner er vanskeligstilte på boligmarkedet. Både det interne samarbeidet mellom tjenestene og samarbeid mellom tjenestene og andre aktører, som for eksempel pårørende og frivilligheten, skal prioriteres.

Boligsosiale hensyn skal vurderes i arealplanlegging

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

4.1 Delmål B: Drammen har gode tjenester som møter innbyggernes behov

4.4 Delmål C: Drammen skal ha gode og trygge bomiljøer.

Beskrivelse

Kommunale utleieboliger bør i størst mulig grad integreres i boligområder med lav konsentrasjon av kommunale boliger. Leietakere i kommunale utleieboliger kan oppleve seg stigmatisert, og integrering kan bidra til å motvirke dette. Slik integrering vil også motvirke opphoping av levekårsutsatte husstander i enkelte områder.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

4.4 Strategi C1: Legger til rette for et mangfold av boligtyper i alle kommunedelene.

Overordnede arealpolitiske strategier og prinsipper:

  • Sikre lokal variert boligsammensetning
  • Legge til rette for boligbygging som sikrer sosial bærekraft i boområder og nærmiljøer

Beskrivelse

Erfaring viser at startlån er en forutsetning for at innbyggere som er langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne kjøpe bolig. Tiltaket innebærer at kommunen bruker startlån aktivt og prioriteter å søke tilstrekkelig startlånramme gjennom de årlige handlings- og økonomiplanene

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

4.1 Strategi A3: Jobber tverrfaglig med tiltak som utjevner forskjeller blant barn og unge.

4.5 Delmål B: I Drammen skal færre barn vokse opp i lavinntektsfamilier.

Beskrivelse

Kommunen kan også samarbeide med grupper av innbyggere som ønsker å etablere bofellesskap med mulighet til egeneide boliger for seg selv, eller for sine barn. Eksempel på dette er foreldregrupper som ønsker å etablere et borettslag med et koordinert bo- og tjenestetilbud til deres utviklingshemmede barn.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

4.1 Delmål B: Drammen har gode tjenester som møter innbyggernes behov.

Beskrivelse

Tiltaket innebærer at barnefamilier i kommunale utleieboliger skal prioriterer for tett og tilstrekkelig oppfølging gjennom «leie til eie».
«Leie til eie» er en arbeidsmetode som sikrer boligkarriereveiledning og tett oppfølging før, under og etter kjøpsprosess.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

4.1 Delmål B: Drammen har gode tjenester som møter innbyggernes behov.

4.1 Strategi B3: Søker kunnskap og har en aktiv dialog med brukerne om deres behov.

Beskrivelse

Kommunen bør stimulere til et seriøst utleiemarked, for eksempel ved å inngå tilvisnings- eller tildelingsavtaler med profesjonelle aktører, ved veiledning og kontroll av utleieboliger og ved råd og veiledning til leietakere om deres rettigheter og plikter.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

4.4 Delmål C: Drammen skal ha gode og trygge bomiljøer.