Kanopadlere som padler i Drammenselva.

Temaplan idrett, aktivitet og friluftsliv

Vedtatt av kommunestyret 14. juni 2023 i sak 76/23.

Innledning

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv bidrar til glede, mestring, sosial tilhørighet, deltagelse og god helse, og er viktig gjennom hele livet. I Norge er vi for lite fysisk aktive og sitter for mye stille. Aktivitetsnivået synker med alderen, og nedgangen starter tidligere enn før. Aktivitetsnivået er også sosialt ulikt fordelt, og bidrar til sosial ulikhet i helse. Dette er en urovekkende utvikling.

Kombinasjonen av fysisk aktivitet og naturopplevelse har vist seg å ha positiv effekt på livskvalitet og helse. Attraktive arenaer for utøvelse av fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er av stor betydning for befolkningens helse. Friluftsliv kan også gi den enkelte et forhold til og økt kunnskap om naturen som kan bidra til miljøvennlige valg og ønske om å ta vare på naturen. FHI. «Fysisk aktivitet i Norge». 3. desember 2021.

Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2023-2030 er en strategiske plan med et tilhørende kunnskapsgrunnlag. Planen inneholder tre satsinger med tilhørende strategier og tiltak.

Disse er:

  1. Helhetlig stedsutvikling for folkehelse og deltakelse
  2. Aktive innbyggere hele livet
  3. Likeverdige vilkår (videre arbeid med harmonisering).

Planen bygger på tidligere planer, innspill fra medvirkningsprosesser og nasjonale-, regionale- og kommunale føringer.