Sandvollyballnett

Tre satsinger med tiltak

Det er vedtatt tre satsinger med tilhørende strategier/tiltak:

  1. Helhetlig stedsutvikling for folkehelse og deltakelse.
  2. Aktive innbyggere hele livet.
  3. Likeverdige vilkår.

De to første satsingene gir retningsvalg for hvordan kommunen i samarbeid med andre samfunnsaktører skal arbeide på kort og lang sikt for å utvikle henholdsvis en hensiktsmessig infrastruktur av både aktivitetsarenaer og av aktivitetstilbud i hele kommunen. Dette omfatter behovet for en bred bruk av virkemidler, prioritering av bruk av kommunale ressurser og kommunens ulike roller. Disse satsingene er satt i sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel.

Den tredje satsingen bygger på kommuneplanens samfunnsdels vektlegging at «Drammen har et variert aktivitetstilbud til alle» og at «Det skal være et levende kultur- og aktivitetstilbud i hele Drammen" og gir rammer for videre arbeid med harmonisering i samarbeid med frivilligheten og andre aktører. Denne satsingen er konkretisert med beskrivelser av hvordan dette skal følges opp.

De prioriterte satsingene bygger på flere av FNs bærekraftsmål:

  • Mål nr. 3 God helse og livskvalitet
  • Mål nr. 5 Likestilling mellom kjønnene
  • Mål nr. 10 Mindre ulikhet
  • Mål nr. 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn
  • Mål nr. 17 Samarbeid for å nå målene
Bilde som viser symbol for FNs bærekraftsmål. Nr. 3 God helse og livskvalitet, nr. 5  Likestilling mellom kjønnene, nr. 10 Mindre ulikheter, nr. nr. 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn, nr. 17 Samarbeid for å nå målene
Bærekraftsmål