Gutt på sparkesykkel skaterampe.

Satsing 3: Likeverdige vilkår

En sentral del av kommunesammenslåingen er å arbeide for kommunen kan tilby gode og likeverdige tilbud til innbyggerne, uavhengig av hvor de bor. Dette er et omfattende arbeid som vil ta tid. Tjenestetilbud, ordninger og inngåtte avtaler har i en overgangsfase blitt videreført i påvente av at nye planer, retningslinjer og avtaler bidrar til å se den nye kommunen som en helhet.

Det er store ulikheter i drift, finansiering, dekningsgrad, ressursbruk og tilbud innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Drammen kommune. Det er derfor fortsatt behov for å arbeide med enhetlige retningslinjer for tilskuddsordninger / enhetlig tilskuddsforvaltning til drift, investering og aktivitet. Det samme gjelder rammevilkår for arenautleie og avtaleforvaltning for tjenester og midler til utvikling og drift av idretts- og friluftsanlegg.

Slik gjør vi det:

Strategi og tiltak.

I samarbeid med innbyggere, frivilligheten, organisasjons- og næringslivet, grunneiere og private aktører skal Drammen kommune:

3.1:

Utarbeide retningslinjer for likeverdige tilskuddsordninger til drift, investering og aktivitet.

Gjennomgang og harmonisering av kommunens samlede tilskuddsforvaltning:

  • Samle oversikt over tilskuddsordninger og hvordan de brukes i dag.
  • Satsinger i denne temaplanen angir overordnet retning for framtidig bruk av tilskuddsordninger.
  • Utarbeide forslag til retningslinjer for likeverdige tilskuddsordninger som behandles politisk.
  • Vedtatte retningslinjer kommuniseres sammen med informasjon om tilskuddsordninger og gir forutsigbarhet for søkere.

Referanse til kommuneplanens samfunnsdel: Drammen har et variert aktivitetstilbud til alle.

3.2:

Stimulere til etablering av arenaer for egenorganisert aktivitet

Økonomiske stimuleringstiltak og/eller bistand til utvikling av flere gode prosjekter/prosjektsøknader for anlegg for egenorganisert aktivitet.

Referanse til kommuneplanens samfunnsdel: Utvikler aktivitetstilbud i samarbeid med frivillighet, idrett, kultur og friluftsliv.

3.3:

Benytte eksterne tilskuddsordninger aktivt for bygging av arenaer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Eksterne tilskuddsordninger kan gi økt økonomisk mulighet til å utvikle aktivitetsarenaer og -infrastruktur. Det krever oversikt over tilskuddsordningene, at det utvikles gode prosjektsøknader, og at det avsettes midler til delfinansiering av kostnader (egenandel).

Referanse til kommuneplanens samfunnsdel: Legge til rette for et bredt, likeverdig og inkluderende tilbud til alle aldersgrupper i alle kommunedeler.

3.4:

Utvikle og etablere ordninger for, og avtaler om, investering og drift av anlegg som sikrer hensiktsmessige løsninger for eier, driftsansvarlige og brukere og reduserer barrierer for deltakelse:

A. Utvikling og drift av nye anlegg baseres på OFS (offentlig frivillig samarbeid) eller OFPS (offentlig frivillig privat samarbeid) der det er lag med gjennomførings-kapasitet.

B. For nye anlegg (for anleggstyper eller i områder/kommunedeler) uten lag med gjennomføringskapasitet må det utvikles andre modeller eller gjennomførings-opplegg, for å ivareta behovet for utvikling av mangfoldet av aktivitetsarenaer i hele kommunen.

C. Utvikling og drift av eksisterende anlegg skjer etter to modeller:

  • Kommunen sørger for langsiktig vedlikehold og oppgradering av kommunale anlegg, mens daglig drift og vedlikehold gjøres av frivilligheten gjennom samarbeidsavtale. Leieavtaler må sikre at det avsettes tilstrekkelige midler til framtidig behov for oppgradering og vedlikehold.
  • Utvikling og oppgradering av lagseide anlegg gjennomføres som offentlig-frivillig samarbeid (OFS) eller offentlig frivillig privat samarbeid (OFPS). Det innebærer at kommunen tar et større økonomisk ansvar enn til nå. Prioriteringene må tilpasses det økonomiske handlingsrommet.

Referanse til kommuneplanens samfunnsdel: Utvikler idretts- og kulturarenaer samt rekreasjonsområder i samarbeid med idrettsrådet, kulturrådet og friluftsforum.