Nærbilde av friidrettsbane.

Bakgrunn og føringer for planen

Nasjonale føringer

Norge har sluttet seg til WHOs mål om å redusere tidlig død av ikke smittsomme sykdommer med 25 % innen 2025 og med 30 % innen 2030 i tråd med FNs bærekraftmål. Fysisk aktivitet har en stor betydning i denne sammenheng. 

Temaplanen bygger på nasjonale føringer fra stortingsmeldinger og handlingsplaner innen nasjonale innsatsområder som folkehelse, friluftsliv, fysisk aktivitet osv. Disse er utarbeidet i samarbeid mellom flere departementer og understreker nødvendigheten av tverrsektoriell innsats for nå målene, også i kommunene.

De mest aktuelle Stortingsmeldinger og handlingsplaner er:

Den nasjonale handlingsplanen for fysisk aktivitet 2020-2029. Denne uttrykker følgende hovedmål:

 • Et mer aktivitetsvennlig samfunn der alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå og sosial bakgrunn gis mulighet til bevegelse og fysisk aktivitet.
 • Andelen i befolkningen som oppfyller helsemessige anbefalinger om fysisk aktivitet er økt med 10 % innen 2025 og 15 % innen 2030.

Folkehelsemeldingen, Meld. St. 19 (2018–2019) gir føringer for innsatsområder i kommunale handlingsplaner:

Gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer

 • Fritidsarenaer; friluftsliv, idrett mv.
 • Hverdagsarenaer; barnehage, skole og arbeidsliv
 • Helse- og omsorgstjenester
 • Kunnskapsutvikling og innovasjon

Stortingsmeldingen Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet, slår fast at friluftsliv i nærmiljøet skal prioriteres. Barn og unge er prioriterte målgrupper.

Nasjonal handlingsplan for friluftsliv skal bidra til å oppfylle mål om ivaretakelse, bevaring og tilrettelegging av friluftsområder, stimulere til økt friluftsaktivitet for alle og bidra til større bruk av naturen som læringsarena for barn og unge.

Ulike statlige rammeplaner og lovverk gir også føringer og virkemidler både sektorvis for kommunens tjenesteområder, og på tvers av kommunens tjenesteområder. Av relevante statlige planer og lovverk, kan følgende nevnes:

 • Rammeplan for barnehagen gir føringer for barnehagens rolle som tilrettelegger for at barn kan oppleve bevegelsesglede, sosialt velvære, og god fysisk og psykisk helse.
 • Læreplanen for grunnskolen sier at opplæringen skal fremme gleden av fysisk aktivitet og friluftsliv.
 • Folkehelseloven gir kommunene ansvar for å fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold. Kommunen skal bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller, og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging gir klare forventninger om tilrettelegging av aktivitetsvennlige lokalsamfunn, i tråd med formålet i folkehelseloven om et helsefremmende samfunn.
 • Plan- og bygningsloven har en rekke krav og virkemidler som kan bidra til å sikre gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer i kommunal planlegging. Loven setter også krav om universell utforming for å bedre tilgjengeligheten og muligheten til samfunnsdeltakelse for alle.

Regionale føringer:

Handlingsprogrammet Aktiv i Viken 2021 – 2022 sier at det skal være enkelt å være aktiv i Viken hele livet. Handlingsprogrammet er inndelt i fem innsatsområder:

 • Aktiv hele livet.
 • Varierte anlegg, områder og ferdselsårer.
 • Prinsipper for lokalisering, areal og virkemiddelbruk.
 • Kunnskap og innovasjon.
 • Verdiskaping.

Handlingsprogrammet følges blant annet opp gjennom fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og høringsinstans for kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven, og gjennom tilskuddsordninger inkludert spillemiddelordningen.

Kommunale føringer

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 13.12.2021. Med visjonen «Et godt sted å leve» gir kommuneplanens samfunnsdel retning for hvordan Drammen kommune skal utvikles i årene som kommer. Planens hovedmål, delmål og strategier skal bidra til at man når denne visjonen. I tillegg skal verdiene «nær, inkluderende og nytenkende» legge premissene for hvordan det skal jobbes.

Flere av disse har betydning for temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv:

 • Endrede økonomiske forutsetninger
 • Demografiske endringer, med flere eldre og færre barn,
 • Mer konsentrert boligbebyggelse, og stedsutvikling som ivaretar nærmiljøkvaliteter som tilgang til møteplasser, naturkvaliteter mv.
 • Trygt og inkluderende miljø som fremmer livsmestring, deltakelse og folkehelse.
 • Økt fokus på klima og miljø, bevare natur og fremme grønn mobilitet.
 • Tidlig innsats og forebygging som ivaretar innbyggerne. Systematisk forebygging av utenforskap og passivitet blant unge og eldre.
 • Samarbeid med frivilligheten.
 • Deltakende innbyggere.

De fire temaplanene Oppvekst og læringsløp, Helse, sosial og omsorg, Kultursektorens tjenester for utvikling av kunst- og kulturlivet og Tekniske tjenester (vedtatt av kommunestyret 20.06.2022) har fellessatsinger som både supplerer, og gir føringer for Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2023-2030:

 • Folkehelse og livsmestring inneholder tiltak som å stimulere flere til å gå og sykle til fritidsaktiviteter og å ha varierte tilbud som skal bidra til fysisk helse for barn, unge og voksne
 • På lag med frivilligheten inneholder tiltak som skal bidra til systematisk samarbeid mellom kommune og frivillige om treffsikre tilbud til hele befolkningen. Blant annet å samarbeide om planlegging og drift av arealer for trim og rekreasjon, tilrettelegge for at arealer i kommunale bygg benyttes etter ordinær åpningstid og å utvikle en digital plattform med oversikt over fritidstilbud
 • Nærmiljøutvikling har tiltak som skal stimulere til uorganiserte aktiviteter og legge til rette for fritidsaktiviteter nær der folk bor, med utgangspunkt i lokalbefolkningens ressurser og behov
 • Levekår vektlegger at alle skal kunne delta i samfunnet uavhengig av økonomi, og at det er mange ulike tiltak som må virke godt sammen over tid for å utjevne ulikhetene i levekår. Det handler blant annet om å legge til rette for muligheter til å delta på organiserte og uorganiserte aktiviteter og ha tilgang til nødvendig utstyr.

Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede arealpolitiske styringsdokument, og har også flere viktige grensesnitt mot temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. På den ene side gjennom sikring av natur- og rekreasjonsområder for friluftsliv, verne marka og naturområder mot utbygging, på den andre siden gjennom å sikre opparbeidelse av anlegg og infrastruktur for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i byggesonen.