Oversiktsbilde skøyteis

Satsing 1: Helhetlig stedsutvikling for folkehelse og deltakelse

Kommuneplanen gir føringer om hvordan kommunen skal arbeide systematisk med helhetlig stedsutvikling for attraktive nærmiljøer, god folkehelse og likeverdige muligheter for aktivitet og deltakelse.

Viktige elementer er tilrettelegging for mer aktivitet hele året der folk bor, utvikling av mer gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer og et særlig fokus på egenorganisert aktivitet og mulighet for å gå til hverdagsaktiviteter og gå turer i nærmiljøet.

I kommunens arbeid med å prioritere arbeid med anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er dette viktig momenter: minimumsdekning i alle kommunedeler, et mangfoldig tilbud, universell utforming, gode samarbeidsprosjekter og nærhet og tilgjengelighet for flerbruk og sambruk. I tillegg er nærhet til kollektivtransport og klima- og miljøkloke valg viktig.

Slik gjør vi det:

Strategi og tiltak.

I samarbeid med innbyggere, frivilligheten, organisasjons- og næringslivet, grunneiere og private aktører skal Drammen kommune:

1.1:

Utvikle gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer gjennom tidlig medvirkning i fysiske planprosesser, aktiv bruk av kommunens rolle som planmyndighet, infrastruktureier og utbygger.

Referanse til kommuneplanens samfunnsdel: Drammen kommune skal være en levende og attraktiv kommune som kjennetegnes av et variert tilbud av både organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter som bidrar til å styrke folkehelsen.

1.2:

Sikre og videreutvikle areal for friluftsliv og idrettsformål i nærmiljøene, med sammenhengende ferdselsforbindelser langs elv og fjord, og mellom marka og elv/fjord gjennom tidlig medvirkning i fysiske planprosesser.

Referanse til kommuneplanens samfunnsdel: Utviklingen av bysentrum, tettsteder og kommunedeler skal sikre tilgang til arenaer for idrett, kultur og aktivitet, friluftsområder og nærliggende grøntarealer. Oppretter og videreutvikler grønne korridorer mellom elva og marka. Bevarer og legger til rette for bruk av lokale og naturgitte rekreasjonsmuligheter.

1.3:

Utvikle mangfoldet av aktivitetstilbud og aktivitetsarenaer i kommunen og de enkelte kommunedelene.

Referanse til kommuneplanens samfunnsdel: Legger til rette for gode og tilgjengelige møteplasser i nærmiljøet i samarbeid med frivillige lag og foreninger.

1.4:

Utvikle fremtidsrettede arenaer for egenorganisert aktivitet og friluftsliv.

Referanse til kommuneplanens samfunnsdel: Utvikler idretts- og kulturarenaer samt rekreasjonsområder i samarbeid med idrettsrådet, kulturrådet og friluftsforum.

1.5:

Ta miljø- og klimavennlige valg ved utvikling av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Referanse til kommuneplanens samfunnsdel: Legger til rette for økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport og ikke økt privatbiltransport.

1.6:

Videreutvikle infrastruktur for gjennomgående sti-/tur-/sykkel- og sti-/løypenett på tvers av gamle kommunegrenser som også binder sammen boligområder, skoler, friområder og nærmiljøanlegg. Skolenes uteområder defineres som nærmiljøanlegg.

Referanse til kommuneplanens samfunnsdel: Jobber for god og enkel tilgjengelighet til elv, fjord og skog.
Skaper og utvikler attraktive uteområder i form av grøntkorridorer.

1.7:

Økt fokus på å tilrettelegge for fysisk aktivitet for alle, gjennom å oppfylle krav om universell utforming der det er mulig, og systematisk arbeide for utbedring av eksisterende anlegg, møteplasser og rundløyper i de ulike tettstedene.

Referanse til kommuneplanens samfunnsdel: Sikrer at alle med nedsatt funksjonsevne har et godt og variert aktivitetstilbud.

1.8:

Prioritere nye anlegg i områder etter grundig overordnet og lokal behovsvurdering, med særlig fokus på områder med lav dekning og aktivitet som når bredt ut i befolkningen.

Referanse til kommuneplanens samfunnsdel: Legger til rette for et bredt, likeverdig og inkluderende tilbud til alle aldersgrupper i alle kommunedeler.

1.9:

Utvikle interaktivt turkart over anlegg, stier, løyper og attraksjoner på kommunens nettside.

Referanse til kommuneplanens samfunnsdel: Spiller på mangfoldet i kommunen og kommunedelenes særpreg og ulikheter.
Sikre tilgjengelig og lett forståelig informasjon om tjenestene.

1.10:

Utvikle og prioritere anlegg i henhold til krav i spillemiddelordningen. Prioritere innsats for å få fram flere gode prosjekter for aktivitet, flerbruk og lavterskel hverdagsaktivitet

Referanse til kommuneplanens samfunnsdel: Legger til rette for et bredt, likeverdig og inkluderende tilbud til alle aldersgrupper i alle kommunedeler.