Eldre personer som trimmer med strikk.

Satsing 2: Aktive innbyggere hele livet

Kommuneplanen gir føringer om at Drammenssamfunnet skal arbeide helsefremmede og forebyggende. For å oppnå god folkehelse og motvirke utenforskap er det viktig å legge til rette for at flest mulig kan delta og at man har en bredde i tilbudet.

Arbeidet med temaplanen har vist at det er særlig viktig å styrke innsatsen for barn og unge som ikke har økonomisk mulighet til å delta i organisert fritidsaktivitet, og foreldrene deres. Det samme gjelder tenåringer som trenger alternativer til organisert idrett, inaktive i alle aldre og eldre over 70 år. Det betyr blant annet at det må jobbes med å utvikle mangfoldet av fysiske og sosiale aktivitetstilbud slik at det stimulerer mangfoldet av innbyggere i ulike livsfaser og livssituasjoner.

Skal arbeidet lykkes er det svært viktig med godt samarbeid mellom frivilligheten og kommunens tjenesteutvikling, f.eks. innenfor oppvekst og HSO. Aktive lokalsamfunnsmodellen har utviklet seg de senere år. Det er nå prosjekter i alle kommunedeler og prosjektene har et større mangfold i profil enn tidligere. Det gjennomføres en gjennomgang av status, utviklingsmuligheter og behov i de ulike prosjektene i kommunedelene og samarbeidspartnerne skal utvikle tydeligere mål og prioriteringskriterier for videreføring og/eller nyetablering av nye prosjekter.

Slik gjør vi det:

Strategi og tiltak.

I samarbeid med innbyggere, frivilligheten, organisasjons- og næringslivet, grunneiere og private aktører skal Drammen kommune:

2.1:

Styrke fysisk aktivitet som en del av kommunens tjenesteproduksjon (tjenesteutvikling barnehage, skole, forebyggende tjenester, helse- sosial og omsorgstjenester).

Referanse til kommuneplanens samfunnsdel: Drammen skal ha gode tjenester og aktiviteter for alle gjennom hele livet. Drammen satser på tidlig innsats og forebygging som ivaretar innbyggerne.

2.2:

Styrke bredde og mangfold i aktivitetstilbudet for ulike målgrupper i de ulike kommunedelene og kommunen samlet sett gjennom utvikling av flere gode samarbeidsprosjekter mellom kommunens tjenester og frivilligheten. Mulighetene som ligger i modellen for «Aktive lokalsamfunn» skal utnyttes i dette arbeidet.

Referanse til kommuneplanens samfunnsdel: Legger til rette for et bredt, likeverdig og inkluderende tilbud til alle aldersgrupper i alle kommunedeler. Utvikler aktivitetstilbud i samarbeid med frivillighet, idrett, kultur og friluftsliv. Styrker samarbeidet med frivilligheten og profesjonelle aktører om utvikling av et bredt kultur- og aktivitetstilbud i hele kommunen.

2.3:

Tilrettelegge for inkluderende aktiviteter for alle funksjonsnivåer, med særlig fokus på grupper som trenger tilrettelegging, inklusive eldre slik at de kan være aktive hele året.

Referanse til kommuneplanens samfunnsdel: Systematisk forebygging av utenforskap og passivitet både blant unge og eldre. Utvikler gode og tilgjengelige lavterskeltilbud for alle. Sikrer at alle med nedsatt funksjonsevne har et godt og variert aktivitetstilbud.

2.4:

Være pådriver for at flere arbeidsplasser tilrettelegger for økt fysisk aktivitet og aktiv transport.

Referanse til kommuneplanens samfunnsdel: Er imøtekommende og oppmuntrer bedrifter til å velge bærekraftige løsninger.

2.5:

Utvikle og tilgjengeliggjøre digitale plattformer for informasjon om tilbud og aktiviteter for fysisk aktivitet.

Referanse til kommuneplanens samfunnsdel: Utvikler gode og tilgjengelige lavterskeltilbud for alle. Legger til rette for gode og tilgjengelige møteplasser i nærmiljøet i samarbeid med frivillige lage og foreninger.