En satsing på barn og unge på Strømsø

Også i 2022 har regjeringen bevilget 11,6 millioner kroner til områdesatsingen på Strømsø. Områdesatsingen Strømsø 2030 fokuserer i år særlig på barn og unge, kvaliteter i nærmiljøet og å involvere innbyggerne.

Barn som plukker poteter
BILDE: Ivrige barn fra Strømsø barnehage plukker poteter i Strømsøhagen.

I områdesatsingen Strømsø 2030 samarbeider staten og Drammen kommune om å styrke levekårene til innbyggerne gjennom å utvikle gode tjenester og styrke de fysiske og sosiale nærmiljøkvalitetene i området. Satsingen omfatter kommunedel 7: Strømsø nedenfor Vestfoldbanen; Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen.

– Bevilgningen bekrefter behovet for et felles løft i området. Midlene gjør at vi kan fortsette det gode arbeidet som allerede er påbegynt på Strømsø, der nærmiljøet løfter sammen for å skape et godt sted å leve for alle, sier ordfører Monica Myrvold Berg. 

Politikerne har utpekt tre hovedprioriteringer for 2022:

Investerer i barn og unges oppvekst og utdanning

Det å investere i barn og unges oppvekstsvilkår og utdanning vil styrke levekår i det lange løp. Skole og barnehage er hovedarenaer for å nå og jobbe med barn, unge og familiene deres.

Flere tiltak rettet mot barn, unge, oppvekst og utdanning er i gang eller under planlegging, eksempelvis:

  • Feriejobb til utsatt ungdom
  • Åpen møteplass for ungdom på Knutepunkt Strømsø og Marienlyst ungdomsskole
  • Bruk av erfaringskonsulent
  • Skolematprosjekt på Brandengen skole
  • Nærværstiltak på Marienlyst ungdomsskole
  • Foreldreforberedende kurs
  • Forsterket oppfølging fra helsestasjon med programmet «Nye familier»

– Områdesatsingen underbygger tjenesteutviklingen på Knutepunkt Strømsø. Her jobber vi koordinert og tverrfaglig for å tilby tjenester til barn, unge og familier i et helsefremmende og forebyggende perspektiv. Særlig viktig er tettere samarbeid med frivilligheten og andre aktører i nærmiljøet, forteller Kari Dehli Halvorsen, virksomhetsleder ved Knutepunkt Strømsø.

Monica Myrvold Berg (t.v), Kari Dehli Halvorsen, Victor Logan og Kjersti Toppe.
BILDE: Ordfører Monica Myrvold Berg (t.v), virksomhetsleder Kari Dehli Halvorsen og erfaringskonsulent Victor Logan sammen med barne- og familieminister Kjersti Toppe da hun besøkte Knutepunkt Strømsø.

Fysiske og sosiale nærmiljøkvaliteter

Strømsøhagen med pallekarmer og benker
BILDE: Strømsøhagen ved Knutepunkt Strømsø.

Trygge og gode nærmiljøer gir et godt grunnlag for sosialt bærekraftige lokalsamfunn. Tilgang til grøntområder, utvikling av attraktive møteplasser, gode aktivitetstilbud og arrangementer som styrker deltakelse i lokalsamfunnet og bygger stedsidentitet er noe som etterspørres av innbyggerne.

– Arbeidet med å styrke nærmiljøkvaliteter på Strømsø går utover områdesatsingen, og koordineres med blant annet pågående byutviklings- og planprosesser, arbeid med byliv og konkrete initiativ, forteller Einar Jørstad, direktør samfunn.

– Områdesatsingen gir oss mulighet til å se hele området under ett og tenke helhetlig, fortsetter Jørstad.

Eksempler på tiltak:

Tester ulike metoder for innbyggerinvolvering

– For å lykkes med områdesatsingen må vi jobbe kunnskapsbasert. Vi er avhengig av å vite hva innbyggerne ønsker seg og trenger. Vi tar i bruk ulike metoder for å finne ut av det, slik at vi kan innføre treffsikre tiltak som har positiv effekt og dekker lokale behov, sier Kine Korsmo, koordinator for Strømsø 2030.

Involveringen av innbyggerne fokuserer særlig på å få frem de «stille stemmene», og foregår i samarbeid med ulike aktører i nærområdet.

Våren 2022 gjennomfører By- og regionsforskningsinstituttet NIBR en sosiokulturell stedsanalyse av kommunedel 7. Forskerne legger stor vekt på å involvere innbyggerne. Analysen skal være ferdig i slutten av juni og resultatene vil gi et godt grunnlag for prioriteringer fremover. Analysen kan brukes som kunnskapsgrunnlag også av potensielle FutureBuilt-prosjekter som vil fremme sosial bærekraft på Strømsø.

Andre eksempler på tiltak i 2022:

  • Bærekraftskonferanse med gründercamp på Drammen videregående skole
  • Følgeevaluering av Knutepunkt Strømsø
  • Nullpunktsanalyse av levekårsdata fra SSB