Etablering av nye Drammen kommune – å gradvis bygge politisk plangrunnlag

I en normalsituasjon vil planstrategiarbeidet omfatte: en vurdering av kommunens utfordringsbilde (med fokus på: hva er nytt? hvordan har utviklingen vært siden sist planstrategi ved inngang av forrige kommunestyreperiode?), en beskrivelse av kommunens gjeldende plangrunnlag (politisk styringsverktøy) og vurdering av hvordan det har fungert, som grunnlag for diskusjon av planbehov og prioriteringer av planoppgaver. Ved etablering av en ny kommune, som ennå ikke har et felles politisk vedtatt plangrunnlag, er situasjonen en annen.

Det politiske grunnlaget for etablering av nye Drammen kommune er Politisk Plattform og Veivalg-prosessen. «Politisk plattform for ny kommune, Svelvik, Drammen og Nedre Eiker» ble vedtatt av kommunestyrene i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommune. Politisk plattform beskriver visjon for den nye kommunen, og mål knyttet til sterkere lokaldemokrati, tjenestetilbud og samfunnsutvikling, og arbeidsgiverpolitikk for framtida. Dokumentet Veivalg nye Drammen oppsummerer signaler fra fellesnemnda etter arbeid med flere strategiske prosjekter for å forberede ny kommuneorganisasjon, og ble presentert og drøftet på dialogmøter i kommunedelene og med organisasjoner.

Gjennom arbeidet med forberedelse til etablering av ny kommune, har den nye kommunens utfordringsbilde og mulighet for utvikling av kommunens evne å møte disse utfordringene på, vært i fokus. På arbeidsverksteder med fagmiljøene og politikere, og de ulike dialogmøtene med innbyggere i ulike deler av den nye kommunen, har mange gode idéer og eksempler blitt presentert og diskutert.

Strategiske utfordringer og muligheter som er diskutert underveis i disse prosessene, er lagt til grunn for den administrative organisering av den nye kommunen. Disse er beskrevet i strategidokumentet Veivalg nye Drammen under følgende overskrifter:

  • Digitale tjenester med brukerne i sentrum
  • Gode basistjenester gir størst effekt for folkehelsen
  • Flere arbeidsplasser og flere i arbeid
  • En flerkjernet kommune, med lokale kommunale tjenester
  • Stedsutvikling – områdeutvikling, tjenesteutvikling og ressursmobilisering
  • Et styrket lokaldemokrati i alle kommunedeler i nye Drammen
  • Brukeren skal være sjef i eget liv
  • Utvikling av lokale tjenester og knutepunkt i alle bydelene

Mål og strategier i disse forberedende prosessene (med Fellesnemnda og prosjektorganisasjonen for etablering av Nye Drammen) har vært avgrenset til å gjelde den nye kommuneorganisasjonen som skal etableres. Det har foreløpig ikke vært utarbeidet planer eller strategier som grunnlag for å gjøre politiske prioriteringer (om styringsverktøy/planer) for utvikling av kommunen som samfunnsutvikler, ei heller knyttet til utvikling av kommunens drift, eller myndighetsutøvelse. Visjon, mål og strategier for kommunen som samfunnsutvikler, organisasjon og myndighetsutøver skal utformes i første kommuneplan og andre planprosesser i kommunestyreperioden.

Nye Drammen kommune sin første Økonomiplan 2020-2024 ble derfor utarbeidet med et overordnet perspektiv basert på en videreføring av de tre kommunenes reviderte budsjett etter 1. tertial 2019. Et viktig mål i arbeidet med denne første Økonomiplanen var å skape handlingsrom for politiske prioriteringer i årene framover, blant annet gjennom å redusere bemanningsplanen med 100 årsverk (og vurdert mulighet for å på sikt redusere med 50 årsverk til), og dessuten å legge opp til samlet driftsreduksjon på 2 % pr år over 3 år. Budsjettet er et rammebudsjett. Det var derfor lagt opp til at et mer detaljert og konkret budsjettforslag skulle være klart til behandling i juni 2020.

Fram mot 1. tertialrapport 2020 og revidert budsjett var det lagt opp en prosess for å undersøke virkningen av en samlet driftsreduksjon på 2 prosent eller 150 millioner kroner, innenfor tjenesteområdene knyttet til hvert hovedutvalg. I løpet av våren har to forhold tydeliggjort behov for ytterligere økonomiske prioriteringer for å sikre økonomisk handlingsrom:

  • Et overforbruk på nær 100 millioner kroner i 2019 i forhold til budsjett, i hovedsak knyttet til HSO-tjenester.
  • Covid 19 forventes å gi kommunen både økte utgifter og mindre inntekter.

Prosessen med arbeidsverksteder og medvirkningsmøter i kommunedelene ble noe amputert grunnet pandemi.