Innledning: Hvorfor planstrategi

Kommunal planstrategi er et (lovpålagt) verktøy for kommunestyret til å drøfte og prioritere overordnede planoppgaver i kommunestyreperioden. Ved inngang til en ny kommunestyreperiode, skal kommunestyret etter plan- og bygningsloven, med utgangspunkt i en overordnet drøfting av kommunens utfordringsbilde, vurdere planbehovet og vedta en prioritering av overordnede planoppgaver i 4-års perioden. Dette gjelder for alle kommuner, uavhengig av om det er samme kommune som ved forrige periode, eller om det er en ny kommune. Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning, verken for kommunen eller andre. Planstrategien er ikke en plan, men en arena for å drøfte utviklingstrekk og planbehov. Planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Planleggingen skal være tilpasset kommunens situasjon og utfordringer. Kommunen skal ta hensyn til nasjonale og regionale føringer i arbeidet og innhente synspunkter fra nabokommuner, og statlige og regionale organer før endelig vedtak av planstrategi. Planstrategien skal vedtas senest et år etter at det nye kommunestyret er konstituert. (Plan- og bygningsloven §10-1).

Rådmannens forslag til kommunal planstrategi for Drammen kommune 2020-2023 drøfter planbehovet og hvordan Drammen bør arbeide med ny felles kommuneplan. I tillegg viser planstrategien planbehov for hele kommunestyreperioden med forslag til prioritering av planoppgaver for 2020. Forslaget til prioritering er avstemt mot andre viktige oppgaver i oppstartfasen av ny kommune, og kommunestyrets vedtak om tiltak og planoppgaver ved behandling av Økonomiplan 2020-2024. Videre prioritering av planoppgaver etter kommuneplanens samfunnsdel er forutsatt en nærmere prioritering av kommunestyret. Den prioriteringen foreslås å inngå som del av Drammens handlings- og økonomiplan 2022-2025.

Forslag til kommunal planstrategi for Drammen kommune 2020-2023 ble behandlet av Formannskapet 13.02.20 og deretter sendt på offentlig høring. Forslag til planstrategi som nå legges fram til sluttbehandling er revidert etter høringsinnspill og andre avklaringer i høringsperioden.