3.3 Kommunens rolle som eier

Drammen kommune har en betydelig selskapsportefølje; alt fra industri til tidligere basistjenester som nå er organisert i selskaper. Verdiskaping med mål om avkastning og bærekraftig virksomhet vektlegges og ligger til grunn for kommunens eierskapsutøvelse. 

Drammen kommunes eierpolitikk 2020 – 2024 er et redskap for utøvelse av målrettet, forutsigbar og langsiktig eierstyring. Eierpolitikken skal bidra til god politisk styring og kontroll samt gi rammene for hvordan kommunen skal utøve sitt eierskap. 

Høyest mulig avkastning over tid eller effektiv oppnåelse av mål, som knytter seg til å ivareta ulike samfunnsmessige hensyn, forutsetter et bærekraftig selskap og ansvarlig eierstyring. Et bærekraftig selskap balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige forhold på en måte som bidrar til langsiktig verdiskaping, samtidig som virksomheten identifiserer og håndterer risikoen som kan påføres mennesker, samfunn og miljø.

Hensynet til bærekraft og ansvarlig virksomhet er reflektert i kommunens forventning til selskapene om at de tar samfunnsansvar, og vil gjenspeiles i eierstrategier og hvordan kommunen følger opp selskapene.

Virkemidler:

  • Drammen kommune skal som eier skal ha stor oppmerksomhet på selskapenes arbeid med samfunnsansvaret.  Samfunnsansvar handler bl.a. om å ta sosiale og miljømessige hensyn ut over det som er pålagt ved lov. Det forventes at alle selskaper og foretak der Drammen kommune er eier tar samfunnsansvar og har utviklet egne holdninger til forhold som bl.a. etikk, forebygging av korrupsjon, arbeidstakerrettigheter, klima/miljø, likestilling og integrering. 
  • Drammen kommune vil som eier være pådriver og legge til rette for at selskapene deltar i verdiskapende samarbeid med andre virksomheter og aktører i økosystemet.