3.2 Kommunens rolle som innkjøper

Drammen kommune vedtok i 2021 en anskaffelsesstrategi. Hovedmålet med strategien er at kommunens anskaffelser skal være profesjonelle, effektive og verdiskapende, og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Den skal også være et virkemiddel for å nå samfunnsmål, som blant annet å fremme næringslivsinteresser og innovasjon.

Anskaffelsesstrategien omfatter videre seks delmål for kommunens anskaffelser:

  1. Bidra til lavere kostnader, og gjennomføres effektivt og profesjonelt, med åpenhet og integritet. 
  2. Ta sosialt ansvar og bekjemper arbeidslivskriminalitet. 
  3. Nå kommunens målsettinger innen klima og miljø. 
  4. Bidra til vekst og verdiskaping i lokalt og regionalt næringsliv. 
  5. Utvikle gode tjenester og fremvekst av nye løsninger ved å etterspørre innovative varer og tjenester. 
  6. Bidra til et inkluderende arbeidsliv og arbeid til flere mennesker med nedsatt funksjons- eller arbeidsevne.

For å bidra til vekst og verdiskaping i næringslivet vil kommunen så langt det er mulig utforme anskaffelsene slik at det legges til rette for gründere og nyetablerte virksomheter. Eksempelvis kan kommunen redusere kravene i utvalgte anskaffelser, og heller bruke kriterier. Der det er hensiktsmessig skal kommunen vurdere å dele opp anskaffelsen i delkontrakter, slik at flere tilbydere kan få mulighet til å levere tilbud. Det må i hvert enkelt tilfelle foretas en avveining opp mot forventede gevinster ved å benytte store kontrakter.

Drammen kommune skal også benytte sine anskaffelser som et strategisk virkemiddel til å nå målsettinger innen klima og miljø gjennom å vekte klima/miljøhensyn med minimum 30% i alle innkjøp. Dette innebærer å analysere og prioritere de innkjøpskategoriene der det er stor klima- og miljøgevinst å hente, eller der det er særlig viktig å utvikle markedet for klima- og miljøvennlige løsninger. Gjennomføring av anskaffelser som fremmer sirkulærøkonomisk tankegang skal prioriteres. For å lykkes med dette blir det viktig å ha dialog med leverandørmarkedet i forkant av konkurransene, samt å utvikle relevant kompetanse.

Videre har Drammen kommune satt seg som mål å ta sosialt ansvar og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Kommunen skal ta et særlig ansvar for å sørge for ryddige og seriøse forhold i arbeidslivet, og har utarbeidet og vedtatt sin egen modell for seriøst arbeidsliv.

Drammen kommunes anskaffelsesstrategi baseres på nasjonale føringer og bransjestandarder, og støtter dermed opp om strategier og initiativ som har bred aksept hos myndighetene, bransjeorganisasjonene og næringslivet. Kommunen benytter seg av metoder og veiledninger som utarbeides av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), noe som gir forutsigbarhet for næringslivet i konkurranse om kommunens kontrakter.

Innenfor anskaffelsesregelverkets juridiske rammer har oppdragsgiver et visst handlingsrom. Handlingsrommet kan eksempelvis gjelde bruk av dialog, valg av standarder, utforming av krav, tildelingskriterier og liknende. Det forutsettes likevel overholdelse av de grunnleggende prinsippene om blant annet likebehandling, forutberegnelighet og forholdsmessighet.

Virkemidler:

  • Drammen kommune skal så langt det er mulig utforme sine anskaffelser slik at det blir enklest mulig for næringslivet å delta i konkurransen. Det skal ikke settes unødvendig høye krav, for eksempel for strenge økonomiske krav eller krav til referanser, spesielt i mindre anskaffelser, som kan ekskludere særlig små eller nyetablerte leverandører fra å kunne delta i konkurransen. 
  • Drammen kommune skal prioritere innkjøpskategorier det vurderes som hensiktsmessig å dele opp i mindre enheter for å styrke små og mellomstore bedrifters muligheter til å vinne kontrakter.
  • Drammen kommune skal gjennom dialogmøter og informative nettsider sikre næringslivet god tilgang til relevant informasjon om kommunens anskaffelsesprosesser.