2.4 Havnebyen Drammen

Drammen havn er en av stamnetthavnene i Norge, og et av landets mest sentrale logistikk- og transportknutepunkter for bil-, båt- og jernbanebasert varetransport. Havnen er Norges største for bilimport, og har også betydelig volum på containere, offshore installasjoner, stål, stykkgods, militært utstyr og våt-/tørrbulk. En ringvirkningsanalyse fra 2019 viser at havnevirksomheten direkte og indirekte bidrar til ca. 2 300 arbeidsplasser i regionen.   

Havnen disponerer i dag kommunens største og mest sentrale næringsområde. Vedtatt reguleringsplan for Holmen legger til rette for betydelig utvidelse og vekst i havne- og logistikkrelaterte næringer. Drammen havn kan dermed spille en rolle som katalysator for regionens næringsliv, både som import- og eksporthavn. Havnen kan også ta en rolle som en tilrettelegger for det grønne skiftet, både i den nasjonale og internasjonale omleggingen av transport fra vei til bane og sjø.   

80% av Drammen havns totale virksomhet er importvirksomhet. Bilimport utgjør i dag den største delen av aktiviteten, og håndterer ca. 70% av det totale bilimport-markedet i Norge. Pågående utviklingsarbeid vil styrke havnens kvaliteter og kapasitet som bilimporthavn, men vil også sikre grunnlaget for generell vekst tuftet både på økt import og eksport.   

Regjeringen har som mål å øke eksporten utenom olje og gass med 50% innen 2030. Denne ambisjonen kan Drammensregionen bidra til å nå, gjennom målrettet arbeid med å utnytte handlingsrommet som ligger i strategien og rammebetingelsene for Drammen havn. Det er et potensiale for økt eksport over havnen, blant annet fra lokale og regionale virksomheter som i dag benytter andre transporttjenester. Drammen havn kan derfor også være en katalysator for å tiltrekke seg flere eksportvirksomheter til regionen.   

Havnen i Drammen har også en svært viktig regional betydning. Drammen, Lier og Asker kommuner har som eiere av havnen felles interesser i å utvikle virksomheten som et av flere næringspolitiske virkemidler. 

Virkemidler:

  1. Drammen kommune skal bidra til å synliggjøre Drammen havn som alternativ og mer miljøvennlig transportvei for næringslivet som skal transportere sine varer til inn- og utland.
  2. Drammen kommune skal i samarbeid med næringslivet aktivt legge til rette for etablering av klynger knyttet til bilrelaterte næringer på Drammen havn
  3. Drammen kommune skal legge til rette for at Drammen havn videreutvikles som en aktør som bidrar til å nå målet om at Drammen skal være en foregangskommune på sirkulærøkonomi.