Bildet viser svelvikstrømmen med fergen og en motorbåt sett fra gjestebryggen

Planens forutsetninger og innretning

Drammen kommune og næringslivet selv har i stor grad sammenfallende mål og ambisjoner for utviklingen i Drammen. Målene i kommuneplanens samfunnsdel om å bli et næringssentrum, Norges grønneste kommune og det foretrukne regionssenteret nasjonalt, setter store krav til arbeidet med næringsutvikling. Globale trender som det grønne skiftet og en stadig raskere digital utvikling medfører i tillegg store omstillingsbehov og dermed også et stort mulighetsrom for næringslivet. Næringslivet forholder seg i liten grad til kommunegrenser. For å lykkes med næringsutvikling i Drammen må det derfor arbeides med et regionalt perspektiv. Begrepene Drammen og Drammensregionen benyttes litt om hverandre. Når vi snakker om Drammen menes hele Drammen kommune. Når vi snakker om Drammensregionen menes hele regionen rundt Drammen, fra Kongsberg til Asker og Holmestrand. Drammen har en bredt sammensatt næringsstruktur tuftet på solide røtter fra industrien som skapte grunnlaget for byen og nå storkommunen Drammen. Bredden i næringslivet, der tradisjonell og ny industri blandes med handel, service- og tjenesteytende næringer, bygg- og anleggsnæringer, landbruksnæringer, og nye kontorarbeidsplasser, gjør regionens næringsliv robust. Realiseringen av de mål og satsinger som er valgt fordrer at hele næringslivet og akademia aktiveres og bidrar i samarbeid med offentlig sektor. Strategisk næringsplan for Drammen er tuftet på god innsikt og et godt forankret kunnskapsgrunnlag. Felles mål og innsikt i mulighetsrommet er imidlertid ikke nok. Skal de valgte satsingene bli realisert må planen operasjonaliseres gjennom konkrete handlingsplaner. Drammen kommunes modell for dette er å utvikle handlingsplaner med konkrete tiltak som en del av den årlige rulleringen av kommunens handlings- og økonomiplan. En årlig prosess sikrer at tiltakene blir så treffsikre som mulig, og gjennomførbare ved at de knyttes direkte opp mot vedtatte budsjettrammer. Tiltaksplaner skal utvikles og evalueres i samarbeid med næringsliv og akademia.